Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2016 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 8:00 - 14:00

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. 3869/2010 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ H διαδικασία του Ν.3869/2010, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του με το Ν. 4161/2013 και το Ν.4336/2015, ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης από τον οφειλέτη στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα.
Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων, η γραμματεία του ειρηνοδικείου, προβαίνει το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από τη νομοθεσία για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της αίτησης, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, η αίτηση εισάγεται προς προσδιορισμό δικασίμου. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις, καλείται ο οφειλέτης να τα προσκομίσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ενώ σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο και δεν προσδιορίζεται δικάσιμος.  Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν.
Ως προς τη διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης.
β. Ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει αντίγραφο της αίτησης στους πιστωτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.
γ. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Η ημερομηνία επικύρωσης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη.
δ. Αν την ημέρα επικύρωσης δεν επέλθει συμβιβασμός ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές. Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκησης καταδιωκτικών μέτρων που ξεκινά από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.
Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σε μηνιαίες καταβολές με βάση την οικονομική κατάσταση του λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Ομοίως, και ο Ειρηνοδίκης που προσδιορίζει κατά την ημέρα επικύρωσης τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης.
Ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή δε μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως. Απόκλιση από το ελάχιστο αυτό όριο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη).
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.
Μια σημαντική αλλαγή του Ν.4336/2015 είναι ότι προβλέπεται διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών (άρθρο 5α Ν.3869/2010, ως ισχύει). Η διάταξη αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΜΕ ΜΗ ΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

 Επείγουσα Ανακοίνωση 4-2-2016  -Τρέχει η προθεσμία

  Επειδή πολλοί δανειολήπτες, έχουν αλλάξει τηλέφωνα επικοινωνίας  και είναι αδύνατη η επικοινωνία του Φορέα  (Ένωσης Καταναλωτών ή δικηγόρου)ένταξης στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) μαζί τους, θερμή παράκληση στα ΜΜΕ,  όπως τους επισημάνουνε την υποχρέωση της επικαιροποίησης των φακέλλων τους στο Ειρηνοδικείο.
Σε σχετική επείγουσα ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρεται
"Δανειολήπτες που έχετε καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο πριν της 20-8 -2015 και η αίτηση σας δεν έχει δικαστεί θα πρέπει να ξέρετε ότι,  Όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν στο Ειρηνοδικείο ακόμα και εκείνες που έχουν μέχρι σήμερα ,Προσωρινή Διαταγή.  θα πρέπει να επικαιροποιηθούν μέχρι τις 19-02-2016  με νέα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία . Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης των φακέλων προδικασίας των αιτήσεων, που υπάγονται στο ανανεωμένο νομικό πλαίσιο, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και μάλιστα λόγω παράβασης του καθήκοντος αλήθειας.
 Δανειολήπτες, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτεί η επικαιροποίηση  του φακέλλου σας , είναι και η βεβαίωση οφειλών από τις Τράπεζες.Τράπεζες που έχουν την υποχρέωση να την χορηγούν εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών.(Η ημερομηνία μετράει από την επομένη της κατάθεσης) Επομένως τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης προς τις Τράπεζες είναι η 5η Φεβρουαρίου 2016 .Και επειδή τον τελευταίο καιρό  παρατηρείται οι Τράπεζες , να απροθυμούν στην χορήγηση της βεβαίωσης εμπρόθεσμα , σας εφιστούμε την προσοχή!!!.Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλ. της Ένωσης 2821092666, 2821092306 και 2842020140"

  Η Πρόεδρος  της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης "47 χρονος ,γλύπτης με δόση 32,17 ευρώ, έσωσε το σπίτι του , με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  3-02-2016

 Η  Ειρηνοδίκης Σητείας , χορήγησε  σε δανειολήπτη, γλύπτη στο επάγγελμα, άγαμο, χωρίς τέκνα, μια ιδιαιτέρως ευνοϊκή Προσωρινή Διαταγή,  σώζοντας  όλα του τα περιουσιακά του στοιχεία, με μηνιαία δόση 32,17 ευρώ .Ο  εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος  σε δύο Τράπεζες,   με συνολικό  ύψος  οφειλής, 24.923,27 ευρώ.
 Εισόδημα,που διαθέτει ο ίδιος: 59,44 ευρώ  ετησίως από την  καλλιέργεια και κάρπωση αγροτικής περιουσίας, δέχεται οικονομική βοήθεια από τους συνταξιούχους γονείς του, προκειμένου να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες του.
Περιουσιακά στοιχεία:
Διαθέτει α)κατοικία  εμβ.74,00 τ.μ β) ένα αγροτεμάχιο με 48 ελαιόδενδρα και Ι.Χ  
Το Ειρηνοδικείο  Σητείας Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του,
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ
την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης
3)
ΟΡΊΖΕΙ την καταβολή μηνιαίας δόση  το ποσό των 32,17 ευρώ , μηνιαίως, προς την πιστώτρια,  συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε δανειακό προϊόν ,αρχής γενομένης από 1-12-2015 .
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές α)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου)  προσέλθουν στην ΄Ενωση β)  που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα ,είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα e-mail:epkxan@gmail.com

 

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
     Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑ ΚΌΚΚΙΝΑ ΔΆΝΕΙΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΎΝ

Φωτογραφία της Joanne Melaki.
Γράφει η Ιωάννα Μελάκη.
Πέντε ολόκληρα χρόνια η Δικαιοσύνη μίλησε.Οι δανειολήπτες "δεν είναι λαμόγια" και κουρεύει το χρέος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών πολλές φορές και 100 % Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζει ότι το Τραπεζικό σύστημα μέχρι το 2009 δάνειζε όπως δάνειζε .Γιατί δεν παίρνει πολιτική απόφαση εδώ και Τώρα να "κουρέψει " τα χρέη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών παρά έχει βάλει στην ατζέντα της οι Τράπεζες να πουλήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κόκκινα δάνεια )σε ληστρικές εταιρείες;

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διάσωση μεγάλης περιουσίας ,οικογένειας δανειοληπτών"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 2-2-2016

 Μεγάλη προστασία ,στην  άνεργη εγγυήτρια στεγαστικού δανείου, προσέφερε η υπαρ.7-01-2016 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, συγκεκριμένα η Διαταγή αναφέρει: " η αιτούσα  θα υποχρεωθεί  να καταβάλλει  δόση ... μόνο αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής,πλημμελής εκπλήρωση της κύριας αυμβάσεως κλπ) στον δε συνταξιούχο σύζυγο , σώζεται μεγάλη περιουσίας (α)πέντε κατοικίες,  β)δύο οικόπεδα γ) Ι.Χ  )με καταβολή  μηνιαίας δόσης σύμφωνα με το οικονομικό του μπορώ.
 Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπόθεση αυτή αφορά συνταξιούχο ,ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε μία   τράπεζα, αλλά σε τρις δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού οφειλών 56.899,00ευρώ, με εισόδημα από 906 ,00 ευρώ/μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος , με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας δύο  ενηλίκων τέκνων Το μηνιαίο βιοτικό κόστος ,της οικογένειας ανέρχεται  στα 860,00 ευρώ.
 Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος:906,00  (από σύνταξη, ενοίκια )
Περιουσιακά στοιχεία: ς
  Ο σύζυγος ,διαθέτει, α)πέντε κατοικίες,  β)δύο οικόπεδα γ) Ι.Χ
 Η σύζυγος, διαθέτει μία  κατοικία  5 αγροτεμάχια με ελιές και  ένα οικόπεδο
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του,
1)ΔΈΧΕΤΑΙ, την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής.
2)τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των
3)ΟΡΊΖΕΙ,  την καταβολή ποσού 150 ευρώ , από τον αιτούντα για χρονικό διάστημα πέντε ετών.
4)ΧΟΡΗΓΕΊ, "περίοδο χάριτος" πενταετίας για καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας
5)ΟΡΊΖΕΙ, την καταβολή  ίδιου ποσού150 ευρώ ,από τον αιτούντα, μετά την πάροδο της πενταετίας, για την διάσωση της κύριας κατοικίας
Για την σύζυγο η οποία συμμετέχει στην δανειοδότηση ως εγγυήτρια , η οποία δεν  εργάζεται αλλά και δεν δηλώνει εισόδημα, απαλλάσσεται από την καταβολή δόσεων , διατάσσεται  να καταβάλλει την δόση των 150 ευρώ   σε μία δανειακή σύμβαση,ΜΟΝΌ  αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής,πλημμελής εκπλήρωση της κύριας αυμβάσεως κλπ)
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , 
καλεί τους καταναλωτές α)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην ΄Ενωση
β)που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Πλήρη δικαίωση αγρότη,από το Ειρηνοδικείο Χανίων"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 1-02-2016

Αγρότης, από την περιοχή της Κισάμου Χανίων, είχε παρακράτηση από Τράπεζα, στο 50% του ποσού των χρημάτων, της  καταβολής αγροτικής επιδότησης  ελαιόλαδου, με την με ημερ 20-1-2016 Προσωρινή Διαταγή , η Ειρηνοδίκης Χανίων , απαγορεύει στην πιστώτρια τράπεζα, την παρακράτηση από τον δανειολήπτη κάθε ποσού, με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σαυτήν και είναι προορισμένος για την καταβολή επιδότησης ελαιόλαδου εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπόθεση αυτή αφορά αγρότη ,ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε δύο  τράπεζες συνολικού ποσού οφειλών 25.563,56 ευρώ, με εισόδημα από πώληση γεωργικών προϊόντων 180 ευρώ και επιδότηση ελαιόλαδου 667,00 ευρώ /μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος , με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, Το μηνιαίο βιοτικό κόστος ,της οικογένειας ανέρχεται  στα 800,00 ευρώ.
 Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος: Από πώληση γεωργικών προϊόντων 80 ευρώ και επιδότηση ελαιόλαδου 667,00 ευρώ /μηνιαίως.
Περιουσιακά στοιχεία:
  Διαθέτει, Κατοικία, συγκυριότητα κατά 75%
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, λόγω της  παρακράτησης  του 50% της χορηγούμενης επιδότησης, και της γενικότερης ύφεσης της Χώρας
1)ΔΈΧΕΤΑΙ, την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής.
2)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ
,στις Τράπεζες  την λήψη  κάθε  καταδιωκτικού μέτρου, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης 
3)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ,στην  μία πιστώτρια Τράπεζα, καθώς επίσης  και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτής, την παρακράτηση από τον αιτούντα κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του αριθμού ΧΧΧΧΧ λογαριασμού που τηρεί σαυτην και είναι προορισμένος για την καταβολή επιδότησης ελαιολάδου εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ
4)ΟΡΙΖΕΙ,  την καταβολή ποσού 100ευρώ , συμμέτρως καταβαλλόμενο  στις πιστώτριες τράπεζες.
5)ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, στον αιτούντα, χωρίς  να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς καθ ων πιστώτριες τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές της ρύθμισης για δυο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα.
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , 
α) Ευχαριστεί, το Ειρηνοδικείο Χανίων, για την τόσο σημαντική για τον αγρότη, απαγόρευση  της παρακράτησης στην Τράπεζα.
β) καλεί τους καταναλωτές α)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην ΄Ενωση
β)που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη