Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ποιοί υπάγονται στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων


 
Ποιοί υπάγονται στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων
Ετοιμο είναι το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» από την πλευρά του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκου Δένδια, ενώ αναμένεται η έγκριση της τρόικας προκειμένου να προωθηθεί στη Βουλή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα κείμενα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τα 22 άρθρα  του νομοσχεδίου θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.
Θεσπίζονται: 
α)  Η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα ταμεία που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς χρηματοδοτικά ιδρύματα,
β) Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών) και
γ) Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
Προβλέπονται επίσης η παροχή κινήτρων για την συμμετοχή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που προβαίνουν σε ρυθμίσεις χρεών καθώς και η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού της υλοποίησης των θεσπιζομένων μέτρων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση:
Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σύμφωνα με το 2ο άρθρο: «
α. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000,
β. Ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι Ευρώ 2.500.000,
γ. ως «επιλέξιμοι οφειλέτες» νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν,
2) Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα,
3) Δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση, και
4) Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου,
Ποιες είναι οι επιλέξιμες διαγραφές
Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο:
α. Κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:
5) Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90     ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή
6) Δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή
7) Δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης,
β. Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.
γ.  Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000,
δ.  Ισούνται τουλάχιστον προς :
(1) Το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής ή, εφόσον είναι μικρότερο,
(2) Του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
ε.  Περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή, και
στ. Έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.
Η εφαρμογή των θεσπιζομένων μέτρων από τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται, τέλος, εν όψει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη ρύθμιση χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4224/2013.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Με 60 ευρώ τον μήνα,"καθάρισε" χρέος 146.310,92 ευρώ, δανειολήπτρια από την Ιεράπετρα

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 30-10-2014

   
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ,  με την   ημερ  3/9/2014 απόφαση του ,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε  μια "ανάσα" σε  Ιδιωτική υπάλληλο, διαζευγμένη, μητέρα ενός  ανηλίκου  τέκνου, κατοίκου Ιεράπετρας, μέχρι την ημερ  20-04-2018 ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια ,ηλικίας37 ετών , διαζευγμένη μητέρα  ενός  τέκνου ,   χρεωμένη σε τρις  πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες) αλλά  σε έξι συμβάσεις δανείων,συνολικού ύψους χρέωσης  ποσού 146.310,92 ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της δραματικής μείωσης του  αεισοδήματός της και των πιεστικών οικογενειακών της υποχρεώσεων.
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της,  όπως δηλώνει στην αίτηση  της ,ανέρχεται στο ποσό των 1200 ευρώ μηνιαίως,
Η συνολική της χρέωση προς τις τέσσερις Τράπεζες , ανέρχονται  σε  συνολικού ύψους 146.310,92χρέωσης  , ως οφειλέτρια
Εισόδημα που διαθέτει:640 ευρώ από τον μισθό της
 Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην διάθεση της
Κατοικία  επιφάνειας 60  τ.μ  κατά ποσοστό 100%ξ ανήκει  στην κυριότητα της
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, αλλά και λόγω  της οικογενειακής της κατάστασης,  μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 20-04-2018 δηλ (για  τέσσερα    έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορήγήσεως προσωρινής διαταγής,
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης μόνο όσο αφορά την πρώτη κατοικία, που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι  στις 20-04-2018 ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
3)Την Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας  60 Ευρώ ,ισομερώς κατανεμημένη, που θα καταβάλλεται μηνιαίως από την αιτούσα στις καθ ων πιστώτριες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα αφορά καταβολές του άρθρου 8 παρ,2 του ν.3869/2010
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την  καταναλώτρια  ,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης Ιδιωτικού υπαλλήλου,  διατάσσει  μηνιαία δόση  60 ευρώ,  μέχρι στις 20-04-2018,ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια  δικάσιμος.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τα έκτακτα καιρικά φαινόμεναΤο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συμμετέχει επικουρικά στο έργο της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με άτομα Εθελοντές .
H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που εξέδωσε συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα:
Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ή την έντονη βροχόπτωση ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
Αν πρόκειται να μετακινηθούν να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των έντονων καιρικών φαινομένων.
Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περίπτωση εκδήλωσης χαλαζόπτωσης να καταφεύγουν σε ασφαλή χώρο και εφόσον έχουν ζώα να μεριμνούν, ώστε και αυτά να βρίσκονται επίσης σε ασφαλή χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
Επίσης, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση καταναλώτριας ,πολύτεκνης μητέρας ,από το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 29-10-2014

   Θετική υπήρξε,  η με   ημερ  18/9/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για πολύτεκνη δανειολήπτρια κατοίκου Ιεράπετρας, μέχρι την ημερ  11-09-2019 ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια ,έγγαμη ,ηλικίας 50 ετών , μητέρα  τεσσάρων τέκνων  ,   χρεωμένη σε τέσσερις πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες),συνολικού ύψους χρέωσης 76.564,61  ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της δραματικής μείωσης του  αγροτικού εισοδήματός της και των πιεστικών οικογενειακών της υποχρεώσεων.
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της,  όπως δηλώνει στην αίτηση  της ,ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , αλλά λόγω της στέρησης επαρκών εισοδημάτων ,αδυνατεί να το καλύψει,πόσο μάλλον να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.
Η συνολική της χρέωση προς τις τέσσερις Τράπεζες , ανέρχονται  σε  συνολικού ύψους χρέωσης 76.564,61 ευρώ, είτε ως οφειλέτρια είτε ως εγγυήτρια.
Εισόδημα που διαθέτει: Ετησίως έχει ,20.000 ευρώ ,από γεωργική απασχόληση(ασταθές)και 1.500 ευρώ ,από εξισωτική αποζημίωση
 Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην διάθεση της
α) Μονοκατοικία  επιφάνειας 118 τ.μ  κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στην κυριότητα της
  σε οικόπεδο 148. τ. μ  κατά ποσοστό 1/2 μετά του συζύγου
 β)μονοκατοικία   100 τ.μ , κυριότητας ,κατά  100%
γ)μονοκατοικία 50  τ.μ κυριότητας ,κατά  100%
γ)14  αγροτεμάχια,  με  ελαιόφυτα και με μονοετής καλλιέργεια
 δ) δυο  Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, αλλά και λόγω  της οικογενειακής της κατάστασης,  μητέρα τεσσάρων τέκνων, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 11-09-2019 δηλ (για  πέντε   έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορήγήσεως προσωρινής διαταγής
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης μόνο όσο αφορά την πρώτη κατοικία, που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι  στις 22-02-2019 ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
2)Την Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων πενταετίας  100 Ευρώ , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα αφορά τις καταβολές του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3869/2010
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την  καταναλώτρια  ,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης αγρότισσας,  διατάσσει  μηνιαία δόση  100 ευρώ, πιστεύοντας  ότι θα διαφοροποιηθεί η οικονομική της κατάσταση προς το βέλτιστον όμως , προστατεύει την πρώτη κατοικία  από τις επιθετικές τάσεις των  πιστωτριών Τραπεζών , μέχρι στις 11-09-2019 ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια  δικάσιμος.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

¨Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Εσωσε την περιουσία του πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου"

Σημαντική είναι ,η με ημερ 2/7/2014  απόφαση , του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, για πρώην υπάλληλο  του Δημοσίου,(εργαζόταν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων), σήμερα συνταξιούχο γήρατος, όπου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,  διατηρείται, το σύνολο της περιουσίας του( κύρια κατοικία -οικόπεδα-ακίνητα), ακόμα επιδικάστηκε, η άρση της παρακράτησης της δόσης  του ποσού των 159,00 ευρώ , από την σύνταξή του, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 200,00 ευρώ μηνιαίως ,για το σύνολο  του χρέους  του ποσού των 129.817,32 ευρώ  προς εφτά Τράπεζες, ως οφειλέτης, σε καταναλωτικά δάνεια ,πιστωτικές κάρτες και στεγαστικό δάνειο, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης ,ημερομηνία της οποίας έχει οριστεί το έτος 2021.
Συγκεκριμένα:
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 2-07-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , για τον πρώην δημόσιο υπάλληλο, σήμερα συνταξιούχο, για τις αιτιάσεις που προβάλλει στην κατατειθεμένη αίτηση του, που τον οδήγησαν στην μη οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετεί τις δόσεις των  δανείων του,με βασική την κρίση της Χώρας, και την συνεχή μείωση του μισθού των συνταξιούχων, την ανεργία της συζύγου, και το βάρος της οικονομικής στήριξης του ανηλίκου τέκνου του.(είναι μαθητής Δημοτικού)
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτη   συνταξιούχο του Δημοσίου 68 ετών ,κάτοικο  Γουβών Ηρακλείου  Κρήτης,, πατέρα τριών τέκνων ,το 'ενα  ανήλικο,που προέκυψε  από τον τρίτο του γάμο, τα άλλα δύο παιδιά του, από τον πρώτο γάμο, είναι ενήλικες,  ζουν χωριστά, εργάζονται και δεν τον βαρύνουν οικονομικά από τον δεύτερο γάμο του δεν είχε παιδιά..
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει στο ποσό, των 520,00 ευρώ ,όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση του.
Εισόδημα που διαθέτει ο  ίδιος: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός του, των 770 ευρώ, η  σύζυγος  του πρώην επιχειρηματίας, σήμερα άνεργη δεν έχει κανένα εισόδημα.
 Περιουσιακά στοιχεία
α)Διαθέτει διαμέρισμα επιφάνειας 88,95 τ.μ
β)Οικόπεδο επιφάνειας 479,85 τ.μ
γ) Διαθέτει 33.3% εξ αδιαιρέτου οικόπεδο έκτασης 110,46 τ.μ
δ)Ενα  αγροτεμάχιο
 β)Διαθέτει  ένα  επιβατικό όχημα  σημερινής εμπορικής αξίας  1.000 ευρώ.
Η   συρρίκνωση των εισοδημάτων του, ως συνταξιούχος του δημοσίου,  ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της συζύγου, τον  έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010,   η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο δανειολήπτης   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με   το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του  αιτούντα  και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες  συνολικά 200 ευρώ συμμέτρως μεταξύ τους διανεμόμενο.
ΟΡΊΖΕΙ οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για τον δανειολήπτη έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας του, την πρέπουσα "ανάσα",μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.Αφετέρου επιδικάστηκε η άρση της παρακράτησης της δόσης  του ποσού των 159,00 ευρώ , από την σύνταξή του και η Τράπεζα πλέον θα εισπράττει το ποσό που της αναλογεί.
 
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οι Έλληνες δανειολήπτες, δεν είναι "μπαταξήδες" σύμφωνα με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης "

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 27 -10-2014 


    Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, δέχτηκε  την αίτηση πολύτεκνης δανειολήπτριας, και εξέδωσε  θετική απόφαση , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  σώζοντας  πρώτη, δεύτερη κατοικία και υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων, καθώς ναι μεν μπορεί , η εν λόγω δανειολήπτρια, να ήταν καταχρεωμένη  σε τρις πιστώτριες Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης 157.104,37 ευρώ, όμως παρουσιάστηκε απέναντι στο Δικαστήριο ειλικρινής, και ενώ το εισόδημα της από μίσθωση ακινήτου είναι ΜΟΝΟ 300 ευρώ , εμφάνισε πηγές οικονομικής   στήριξης ,(την στήριξη από συγγενικά της πρόσωπα), και την θέλησή της, να  πληρώσει τις Πιστώτριες Τράπεζες, 'εστω και με αυτήν την οικογενειακή συνδρομή.
   
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:Επί της ουσίας της υπόθεσης:

Πρόκειται, για δανειολήπτρια από το Ηράκλειο της  Κρήτης, άνεργη , 54  χρονών, διαζευγμένη  , μητέρα τεσσάρων τέκνων,  χρεωμένη σε τρις Τράπεζες .
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει στο ποσό   των 410  ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση της.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι , μία εκμίσθωση  διαμερίσματος, που το συνολικό μηνιαίο  μίσθωμα, φθάνει στα 300 ευρώ.και ακόμα ενισχύεται από την σύζυγο του γιου της κατά 100,00 ευρώ μηνιαίως, αλλά και από την κόρη της, με το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, καθώς και η οικογένεια του ανέργου γιου της, αλλά και η κόρη της συγκατοικούν στην ίδια στέγη με αυτήν.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
 α)Κύρια κατοικία (διαμέρισμα)  επιφανείας 130,20 τ.μ , επί οικοπέδου ,πλήρους ιδιοκτησίας της ,συνολικής επιφάνειας 244,20 τ.μ
β)Ακίνητο δευτέρου ορόφου  , συνολικής έκτασης 80,00 τ.μ
γ)Ι.Χ , επιβατηγό όχημα.
 Η απώλεια εισοδήματός  της  ,  λόγω απώλειας  της εργασίας της ,(δούλευε ως εποχική Ιδιωτικός υπάλληλος), η συρρίκνωση των εισοδημάτων της ,καθώς στο παρελθόν   έπαιρνε  μία οικονομική ενίσχυση από τον πρώην σύζυγο (συνταξιούχο του δημοσίου), ως διατροφή  σπουδάζουσας κόρης,  η γενικότερη οικονομική κρίση,τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα   να αιτήσει την ένταξή της ,στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων. 'οσα κατέθεσε χωρίς όρκο η αιτούσα, την εν γένει διαδικασία , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται την αίτηση,
2) Διατάσσει, τη διατήρηση  της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση της.
3)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , κατά της αιτούσας,  έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί  για το έτος ,2021
4)Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως του ποσού των 300 ευρώ, για τρία έτη (36) μήνες συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των πιστωτριών
5) Της χορηγεί,  περίοδο χάριτος "τριετία"
6)Επιβάλλει ,την καταβολή δόσης των300  ευρώ μηνιαίως ,μετά το πέρας της τριετίας , για την διάσωση της κατοικίας μέχρι την εκδίκαση της αίτησης
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , καθώς το δικαστήριο του Ηρακλείου, έκρινε ότι,  η πολύτεκνη μητέρα, χρήζει μέριμνας , καθώς είναι άνεργη, το εισόδημά της δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των σοβαρών αναγκών σίτισης και διαβίωσης  της ίδιας και της οικογένειας της, σε καθημερινή βάση, διέταξε με την με ημ 24-7-2014  Προσωρινή Διαταγή, την προστασία του συνόλου της περιουσίας της, μεταξύ αυτών και εκμισθωμένο ακίνητο.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης προς κ.Στουρνάρα "Σταματείστε να προστατεύεται τις Ασφαλιστικές Εταιρείες , ελέξετέ τις μην αφήνετε ακάλυπτον τον καταναλωτή"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  26-10-2014

Αυστηρή Επιστολή έστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος ,κ.Στουρνάρα,   που μεταξύ των άλλων επισημαίνει και τα εξής:

Κύριε  Διοικητά,

 H Ασφαλιστική αγορά , παρά το πρέπον της αυτορύθμισης, ξέφυγε , ο ανταγωνισμός πιέζει  και οι "εφευρέσεις"  κάποιων, λόγω του εντόνου ανταγωνισμού  ξεφεύγει της νομιμότητας σε πολλά σημεία.
Ένα σωρό «εφευρέσεις» βρήκαν κάποιοι, πατώντας σε ημερομηνίες ειδοποιητηρίων, τυποποιημένες ή όχι ανανεώσεις, ημερομηνίες πληρωμής, ημερομηνίες έναρξης συμβολαίου και άλλα απίθανα για να παραπλανήσουν την ασφαλιστική εποπτεία, μα περισσότερο τον ίδιο τον καταναλωτή ,ο οποίος πιστεύει ότι είναι ασφαλισμένος, αλλά ουσίας βρίσκεται ανασφάλιστος.
 ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ίσων κανόνων δικαίου, για όλους , και οφείλεται σαν εμποπτεύοουσα Αρχή ,στην Ασφαλιστική Αγορά ,όχι απλώς να παράγεται Νομοθεσία, αλλα να επιμεληθείτε της εφαρμογής της ήδη υπάρχουσας ,
σταματείστε να "χαιδεύετε αυτιά" σε εκείνους που υπόσχονται ότι θα βελτιώσουν τα κακώς κείμενα,κοροιδεύοντας και εσάς τον ίδιο, και αφήνοντας εκτεθημένους τους καταναλωτές, διαχειριζόμενοι την καλή πίστη των πελατών, αλλά προ πάντων εκμεταλευόμενοι χιλιάδες ποσά, χωρίς οι καταναλωτές να έχουν κανένα τεκμίριο (απόδειξη πληρωμής)
 Σε ελέγχους της τροχαίας ,πολλοί αστυνομικοί «έπιασαν» τα «κόλπα» και ζητάνε αποδείξεις πληρωμής. Άλλωστε πολλοί ασφαλιστές, όπως ευρύτερα είναι γνωστό, έχουν όχι καλό όνομα σχετικά με τα ασφαλιστήρια, τα προσωρινά σήματα ασφάλισης και τα «παιχνίδια» γύρω στο θέμα που έφθαναν ως τα βουλευτικά γραφεία σε βάρος θυμάτων σε ατυχήματα όπου κάποιες δήθεν «κρατικές εταιρίες» ήταν πρόθυμες να εκδώσουν σήματα ασφάλισης να «γλιτώσουν» κάποιους θύτες εγκαταλείποντας στην αδικία αθώους πολίτες κλπ κλπ.
  Παρά ταύτα κ. Διοικητά και παρά τις υποσχέσεις  των Εταιρειών ενώπιον σας  ότι από 1-11-2014 θα είναι «όλοι καλά παιδιά». η ΄Ενωση μας  για  την προστασία των καταναλωτών , δηλώνει παρούσα,επιπρόσθετα  σας επισημαίνει το πρόβλημα και σας διαβεβαιεί ότι ,για τους «αμετανόητους»  θα ενημερωθούν οι Εισαγγελικές αρχές της Χώρας,.
  Και για τους καταναλωτές επισημαίνεται ότι, μόνο  η απόδειξη πληρωμής, ότι έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα τους κατοχυρώνει έναντι των ελεγκτικών αρχών.

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κ : "Και αλλοπαδαπή δανειολήπτρια στο νόμο Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  24-10-2014

  
 Ευνοϊκή  απόφαση ,για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, που διατηρούσε επιχείρηση (ταξινόμηση οχημάτων)στο  Ηράκλειο της Κρήτης,δηλαδή κατείχε την εμπορική δραστηριότητα, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 2-07-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , σε  αλλοδαπή  υπερδανεισμένη καταναλώτρια, σερβικής εθνικότητας , εργαζόταν σε ατομική  επιχείρηση (ταξινόμηση αυτοκινήτων) σήμερα  άνεργη, ρυθμίζοντας το χρέος  της ,  προς  τις δύο Τράπεζες ,συνολικής χρέωσης  29.104,24 ευρώ, και σώζοντας την περιουσία της , εντάσσοντας την  στο ν.3869/2010,στον γνωστό ως νόμο Κατσέλη, αναστέλλοντας τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της  και διατηρώντας τη νομική και πραγματική κατάσταση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών της στοιχείων , με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις δύο Τράπεζες, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης,
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτρια  σερβικής  εθνικότητος, κάτοικο  Γουβών Ηρακλείου  Κρήτης, 42  χρονών, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, νυμφευμένη  με συνταξιούχο του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει στο ποσό, των 520,00 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση της.
Εισόδημα που διαθέτει η ίδια: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός του συζύγου της που έχει υποστεί τραγική μείωση τα τελευταία χρόνια.
 Περιουσιακά στοιχεία
α)Δεν διαθέτει κανένα ακίνητο ,περιουσιακό στοιχείο.
 β)Διαθέτει  ένα  επιβατικό όχημα  σημερινής εμπορικής αξίας  1.800 ευρώ.
Η   συρρίκνωση των εισοδημάτων της δανειολήπτριας ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της  ίδιας, αλλά και  η μείωση των εισοδημάτων του συνταξιούχου συζύγου της , την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, είναι άνεργη ,τρέφεται και συντηρείται από το εισόδημα του συνταξιούχου συζύγου της, η ίδια δεν διαθέτει εισόδημα ,δεν παίρνει επίδομα ανεργίας δηλώνει ότι    ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, ,της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες 50 ευρώ
ΟΡΙΖΕΙ οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  της  δανειολήπτριας, σώζει το σύνολο της  περιουσία της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας της την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.
  Ακόμα με αυτή την απόφαση ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι, από μεριάς  Δικαστικής Αρχής δεν γίνεται καμιά διάκριση σε αλλοδαπά πρόσωπα   και  τα  αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, στηρίζονται και υποστηρίζονται με την  πρέπουσα διαχείρηση που οι νόμοι και το Σύνταγμα της Χώρας μας ορίζουν.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Δικαίωση άνεργης δανειολήπτριας , με προβλήματα υγείας, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 23-10-2014

Την  ελπίδα χάρισε  , σε 46  άχρονη, άνεργη  καταναλώτρια  , με σοβαρό πρόβλημα υγείας, η με  ημερ.7-5-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου  Ηρακλείου Κρήτης , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  με την  οποία ρυθμίζεται το χρέος της  ,  μέχρι το έτος 2020, ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης της  (κύρια αίτηση)  Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,   πρόκειται για δανειολήπτρια  έγγαμη , τρίτεκνη μητέρα ,  η οποία ζήτησε την συμβουλευτική , την νομική καθοδήγηση,  αλλά και ένταξη στο ν.3869/2010, από την δικηγόρο στο Ηράκλειο . συνεργάτιδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,, πρόκειται για δανειολήπτρια  χρεωμένη σε δύο   πιστωτικούς φορείς ,συνολικού ύψους χρέωσης 71.021,95  ευρώ, (οφειλέτης -εγγυητής) χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς   μείωσης του εισοδήματός της, αφού σταμάτησε την εργασία της,(εποχιακά εργαζόμενη ως καθαρίστρια σε ξεν. μονάδα) λόγω του προκύψαντος προβλήματος στην υγεία της,  της γενικότερης  ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την Χώρα, μα προπάντων του σοβαρότατου προβλήματος υγείας, που την  ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας της ,  όπως δηλώνει στην αίτηση  της ,ανέρχεται στο ποσό των 730 ,00 ευρώ , ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , καθώς  συμπληρώνεται και από το εισόδημα του συζύγου , αλλά και δέχεται και οικονομική ενίσχυση των 60 ευρώ από την συνταξιούχο μητέρα της, καθώς από τα τρία παιδιά της, τα δύο στηρίζονται οικονομικά από αυτήν καθώς το ένα σπουδάζει στα ΤΕΙ, και το άλλο είναι ανήλικο.Η συνολική της χρέωση προς τις δύο  Τράπεζες , ανέρχεται στο ποσό των 71.021,95  ευρώ,  ευρώ   είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής προς αυτές.

 Εισόδημα που διαθέτει:  είναι το ποσό των  400,00 ευρώ, μηνιαίως  από επίδομα του Ο.Α.Ε.Δ
  Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της
  1) Ένα διαμέρισμα  2ου ορόφου  επιφάνειας 75 τ.μ .που είναι και η κατοικία της οικογένειας
2)Δύο αγροτεμάχια επιφάνειας 150 τ,μ και 800 τ.μ αντίστοιχα , με 12  ελαιόδενδρα
 3)ένα Ι.Χ, κατά   50% κυριότητας της , συνιδιοκτησία μετά του συζύγου.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, λόγω της μη ικανότητας απασχόλησης της ,λόγω των προβλημάτων της υγείας της , της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2020 δηλ (για έξι  έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης  όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της , μέχρι το έτος 2020, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος.
  2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ α)  σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας (48 μηνών),  το ποσό των 60 Ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενα προς τους πιστωτές της , μέχρι το έτος 2018 β) Μετά το πέρας των 48 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης να καταβάλει 60 ευρώ ,για την διάσωση της κύριας κατοικίας της.
3)ΟΡΊΖΕΙ  ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής,  το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 01-6-214.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,θεωρείται  η απόφαση αυτή, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της τρίτεκνης μητέρας, η οποία απέχει από την εργασία της για λόγους υγείας,   διατάσσει  μηνιαία καταβολή δόσης των  60  ευρώ, καθώς προσφέρεται η συνταξιούχος  μητέρα της να την ενισχύει με το ποσό αυτό.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη


   

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ηρακλειώτισα , πρώην ελεύθερος επαγγελματίας και έμπορος εντάχθηκε στο ν 3869/2010 (ν.Κατσέλη)


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 22 -10-2014 
Νόμος!!! Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών, - εμπόριο ( μικρός τζίρος) μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρεμπορία)

    Πρώην  ελεύθερος επαγγελματίας  και έμπορος (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων -δερματίνων ειδών και εμπόριο ) σήμερα άνεργη , ζήτησε  να ενταχθεί στο νόμο 3869/2010, και παρα τις ενστάσεις  και αιτιάσεις των αντιδίκων πιστωτριών Τραπεζών, όχι μόνο θριαμβευτικά τα κατάφερε, αλλά και ρύθμισε τις οφειλές της , προστατεύοντας κύρια κατοικία, δύο επαγγελματικές στέγες και αγροτεμάχιο αυτό μας επισημαίνει η με ημερ.6.8.2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:επί της ουσίας της υπόθεσης
Πρόκειται, για δανειολήπτρια από το Ηράκλειο Κρήτης, άνεργη , πρώην  ελεύθερος επαγγελματίας  και έμπορος (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών και εμπόριο ) 69 χρονών, έγγαμη , μητέρα δύο  ενηλίκων τέκνων,(που  δεν την βαρύνουν οικονομικά)  χρεωμένη σε μία Τράπεζα , συνολικού ύψους  των  οφειλών της ανέρχεται στο ποσό των 309.791,12 ευρώ.
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει του ποσού των 800 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι  δύο εκμισθώσεις επαγγελματικών στεγών που το συνολικό μίσθωμα φθάνει στα 400 ευρώ.Το υπόλοιπο του κόστους διαβίωσης καλύπτεται από την  αναπηρική σύνταξη του συζύγου της.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
 α)Κύρια κατοικία  επιφανείας 135 τ.μ
β)Ακίνητο  επαγγελματική στέγη,  επιφανείας 76,50 τ.μ
γ) Ακίνητο  επαγγελματική στέγη,  επιφανείας 46,50 τ.μ
δ)Αγροτεμάχια
Η απώλεια της επιχειρηματικότητας της  ,  λόγω κλεισίματος αυτής (παθητικό εσόδων) η συρρίκνωση των εισοδημάτων της ,  η γενικότερη οικονομική κρίση,τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα   να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων. 'οσα κατέθεσε χωρίς όρκο η αιτούσα, την εν γένει διαδικασία , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται την αίτηση,
2) Διατάσσει, τη διατήρηση  της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση της.
3)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , κατά της αιτούσας,  έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί  για το έτος ,2021
4)Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως του ποσού των 200 ευρώ, για τρία έτη (36) μήνες συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των πιστωτριών
5) Της χορηγεί,  περίοδο χάριτος "τριετία"
6)Επιβάλλει ,την καταβολή δόσης των 200  ευρώ μηνιαίως ,μετά το πέρας της τριετίας , για την διάσωση της κατοικίας μέχρι την εκδίκαση της αίτησης
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,έφθασε σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , καθώς το δικαστήριο του Ηρακλείου έκρινε ότι η δραστηριότητα που ασκούσε η εν λόγω δανειολήπτρια,(επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρεμπορία, ενόψει της φύσης της εργασίας της, της ανάληψης μικρού επιχειρηματικού κινδύνου και των μειωμένων εισοδημάτων της, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποτέλεσμα του σωματικού της μόχθου, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν πιθανολογήθηκε γενική παύση των πληρωμών της αιτούσας ,προ της παύσης της εμπορικής της ιδιότητος
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Δικαίωση συνταξιούχου Χανιώτη, με προβλήματα υγείας, από το Ειρηνοδικείο Χανίων"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 21 -10-2014

    Το χαμόγελο στα χείλη έδωσε  , σε 67  άχρονο, συνταξιούχο  Χανιώτη ,με σοβαρό πρόβλημα υγείας, η με  ημερ.8-10-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου  Χανίων , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  με την  οποία ρυθμίζεται το χρέος του  ,  μέχρι το έτος 2024 , ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης του  (κύρια αίτηση).
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο  εν λόγω δανειολήπτης  είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική γι αυτόν απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτη συνταξιούχο  έγγαμο , ηλικίας 67 ετών  . χρεωμένο σε τρις  πιστωτικούς φορείς ,συνολικού ύψους χρέωσης 168.846,09  ευρώ, (οφειλέτης -εγγυητής) χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς   μείωσης του εισοδήματός του , της γενικότερης  ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την Χώρα, μα προπάντων του σοβαρότατου προβλήματος υγείας, που τον ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του,  όπως δηλώνει στην αίτηση  του ,ανέρχεται στο ποσό των 1200,00 ευρώ , ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , αλλά λόγω της στέρησης επαρκών εισοδημάτων ,αδυνατεί να το καλύψει,πόσο μάλλον να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.
Η συνολική του χρέωση προς τις  τρις  Τράπεζες , ανέρχεται στο ποσό των 168.846,09  ευρώ  σ είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής προς αυτές.
 Εισόδημα που διαθέτει:  είναι το ποσό των  1086,38  ευρώ, μηνιαίως  από την σύνταξη του, συν 240 ευρώ ,από επικουρικές ,  συν 267,53 ευρώ ετησίως, από γεωργικό εισόδημα  .
  Περιουσιακά στοιχεία
   ένα Ι.Χ   100% κυριότητας του
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο  δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, λόγω των μνημονικών νόμων ,του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2022 δηλ (για  οκτώ   έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης  όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του, μέχρι το έτος 2022, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
  2)ΡΥΘΜΙΖΕΙ   σε μηνιαία καταβολή δόσεων τριετίας,  το ποσό των  100 Ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενα προς τους πιστωτές του, μέχρι το έτος 2017 όπου θα επανεξεταστεί η αίτηση του.
3) ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ στον αιτούντα ,χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλει προς τις πιστώτριες Τράπεζες και για χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας προσωρινής διαταγής, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης, για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες (εκάστου έτους) και συγκεκριμένα:
α) για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και
β)για το μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση αποτελεί μηνός διακοπών
4)ΟΡΊΖΕΙ  ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής,  το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 01-11-214
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τον συνταξιούχο δανειολήπτη ,θεωρείται  η απόφαση αυτή, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του συνταξιούχου  δανειολήπτη,  διατάσσει  μηνιαία καταβολή δόσης των   100  ευρώ, πιστεύοντας  ότι είναι μέσα στην οικονομική του δυνατότητα να ανταποκριθεί, καθώς ο ίδιος στην εξωδικαστική αίτηση αυτό το ποσό είχε προτείνει.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη