ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00-12:00 π.μ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στη Γραμματεία της Ένωσης
2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει
η ανανέωση συνδρομής (25 ευρώ)
για το έτος 2019 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν. 4605/2019


Εξωδικαστικός Μηχανισμός και Προστασία της Κύριας Κατοικίας
Στο παρόν μας κείμενο παραθέτουμε τις διατάξεις των άρθρων 68 επ του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ A 52/ 01.04.2019), οι οποίες ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη) μέσω της οποίας και υπό τις προϋποθέσεις που θα αναπτύξουμε παρακάτω, είναι δυνατή η προστασία της πρώτης κατοικίας και η αποφυγή ρευστοποίησής της μέσω πλειστηριασμών. Το καινοτόμο του ανωτέρω νόμου είναι ότι μέσω της διαδικασίας που σ’ αυτόν περιγράφεται μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές εμπόρων αφού πλέον ρητά μπορούν να υπαχθούν οφειλές οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία,.
Ας διασαφηνίσουμε όμως κάποιες βασικές έννοιες:
 • Ως «συμμετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που εκπροσωπείται ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
 • Ως «συμβαλλόμενος πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που συμβάλλεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
 • Ως «μη συμβαλλόμενος πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που δεν συμβάλλεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 • Ως «εμπειρογνώμονας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.
 • Ως «εκτιμητής ακινήτων» νοείται ο πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
 • Ως «οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.
 • Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήδη βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.
 • Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.
 • Στην έννοια των «οφειλών» συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η μεταβιβάζουσα επιχείρηση δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια του συνοφειλέτη της περίπτωσης γ΄.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση προστασίας της κύριας κατοικίας:
Άρθρο 68
Πεδίο εφαρμογής – προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
1⸹. Φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόμα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 μόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου.
γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.
στ) Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
ζ) Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6.
η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
2⸹. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
3⸹. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ο τρίτος κύριος μπορεί να ρυθμίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
4⸹. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση της διαχείρισής τους κατά τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς επίσης η τιτλοποίησή τους κατά τον ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές δεν εμποδίζει τη ρύθμισή τους κατά το παρόν Μέρος.
5⸹. Δεν ρυθμίζονται με το παρόν Μέρος οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
6⸹. Δεν ρυθμίζονται με τον παρόν Μέρος οφειλές, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή για τις οποίες υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 70
Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων.
1⸹. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 68, ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) και της υπ’ αριθμ. 1144814/26361/ΠΟΛ./1310/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1328). Αν το ακίνητο βρίσκεται στην αλλοδαπή, για την επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία.
2⸹. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Εάν η αίτηση του άρθρου 72 υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 75 καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.
3⸹. Αν ο αιτών έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο κυριότητα, πλήρη ή ψιλή, ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του κατά την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, κρίσιμη είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και, αν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αποτίμηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος κατά την περ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68.
Άρθρο 73
 Προέλεγχος επιλεξιμότητας
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.
Άρθρο 74  
Διαδικασία ρύθμισης
1⸹. Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν.
2⸹. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει.
3⸹. Οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούν να διατυπώσουν προς τον οφειλέτη μία κοινή πρόταση ή τις επιμέρους προτάσεις τους μέσω εκπροσώπου τους. Ως εκπρόσωπος ορίζεται ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος δανειστής, ο οποίος προηγείται στην υποθηκική τάξη, και σε κάθε άλλη περίπτωση ο δανειστής με την υψηλότερη απαίτηση.
4⸹. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της πρότασης από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου σύμβασης.
5⸹. Με την αποδοχή μίας ή περισσότερων προτάσεων επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 79 ως προς τους ρυθμισμένους πιστωτές, ανεξάρτητα από τη μη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών.
6⸹. Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται:
α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73,
β) με την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται από την πλατφόρμα σε όλους τους πιστωτές,
γ) με την παράλειψη ή την άρνηση όλων των πιστωτών προς ρύθμιση να υποβάλουν πρόταση,
δ) με την αποδοχή ή την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα.
7⸹. Η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80. Ο ενδιαφερόμενος πιστωτής δικαιούται να καταθέσει αντίγραφο της γενόμενης αποδεκτής ρύθμισης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του αιτούντος. Ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον ειρηνοδίκη του τόπου της προστατευόμενης κύριας κατοικίας.
8⸹. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα, μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
9⸹. Ρυθμιζόμενοι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, και που κατέστησαν πιστωτές λόγω υποκατάστασης ή διαδοχής πιστωτικού ιδρύματος, διενεργούν τις πράξεις των παρ. 2 και 3, μόνο αφότου κοινοποιήσουν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν είναι νομικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα που τα εκπροσωπούν καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για κάθε μεταγενέστερη αίτηση που περιλαμβάνει απαιτήσεις των πιστωτών αυτών, μέχρι να κοινοποιηθεί διαφορετική διεύθυνση ή διαφορετικός εκπρόσωπος.
10⸹. Αν μεταξύ των προς ρύθμιση πιστωτών περιλαμβάνονται ιδιώτες της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αιτών επιδίδει αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και μεταφορτώνει στην πλατφόρμα το αποδεικτικό επίδοσης. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης, καθώς και η προσωρινή προστασία του άρθρου 78, ξεκινούν από τη μεταφόρτωση του τελευταίου αποδεικτικού επίδοσης. 11. Κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η εκπροσώπηση του αιτούντα ή κάθε συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική.
Άρθρο 75
Όροι προστασίας Κύριας Κατοικίας
1⸹. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
2⸹. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
3⸹. Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου:
α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα,
β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.

Άρθρο 77
Η δικαστική ρύθμιση
1⸹. Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του με τους όρους του άρθρου 75, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.
2⸹. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος.
3⸹. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεσή της, ακόμα και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού οριζόμενων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Ειρηνοδικείου. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συζήτηση.
4⸹. Η αίτηση της παραγράφου 1 ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 74. Στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου.
5⸹. Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών, με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συναινετική ρύθμιση.
6⸹. Με την αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου εκτυπωμένο όλο το υλικό που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της επιλεξιμότητας και της συναινετικής ρύθμισης.
7⸹. Η αίτηση μεταφορτώνεται, επί ποινή απαραδέκτου, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή της, στην πλατφόρμα του άρθρου 71, μέσω της οποίας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες πιστωτές. Η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης στους πιστωτές. Αν μεταξύ των διαδίκων πιστωτών περιλαμβάνονται ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αιτών επιδίδει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και μεταφορτώνει στην πλατφόρμα το αποδεικτικό επίδοσης.
8⸹. Το δικαστήριο καθορίζει σύμφωνα με το άρθρο 75 ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση. Από το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 75 αφαιρείται το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε σε συμμόρφωση προς την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 του άρθρου 78. Η απόφαση δεν θίγει τις ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν συναινετικά. Αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία στην περίπτωση αυτή ισούται με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής οφειλής, της οποίας ζητήθηκε η ρύθμιση, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη των 1.500 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
9⸹. Η απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό ως προς τις καταβολές που ορίζει, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντος πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80.
10⸹. Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου η απόφαση μεταφορτώνεται στην πλατφόρμα του άρθρου 71. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η απόφαση μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.

Άρθρο 79
Συνέπειες ρύθμισης
1⸹. Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης με τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πιστωτή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ’ αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη.
2⸹. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68, τελικά όμως, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ρυθμίστηκαν, συναινετικά ή δικαστικά. Στις περιπτώσεις αυτές όλοι οι πιστωτές, ακόμη και όσοι ρύθμισαν τις απαιτήσεις τους, μπορούν να αναγγελθούν για το σύνολο των απαιτήσεών τους. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 969 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρκεί μόνο η ικανοποίηση του επισπεύδοντος.
3⸹. Μη επιδεκτικοί ρύθμισης πιστωτές του ιδιωτικού τομέα μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση μόνο μετά από άδεια, που χορηγείται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η άδεια χορηγείται μόνο αν η υπόλοιπη ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του συνόλου των πιστωτών, εκτός εάν ο πιστωτής έχει εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία, που εγγράφηκε πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει παροχή προθεσμίας έως δύο ετών, στην οποία καταβάλλει σε ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις το ποσό που θα λάμβανε ο αιτών πιστωτής σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής μπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, μόνο αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή του ποσού αυτού. Το άρθρο 80 εφαρμόζεται αναλόγως. Αν ο πιστωτής αυτός επισπεύσει εκτέλεση, εφαρμόζονται αναλόγως το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2.
4⸹. Με τη συναίνεση του αιτούντος, μπορεί να εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκη για απαίτηση που γεννιέται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Για τον πιστωτή αυτό δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1.
5⸹. Αν ο αιτών αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης, τότε η ρύθμιση διακόπτεται, εκτός αν συμβλήθηκε εγγυητής κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 75. Αν ο κληρονόμος χρησιμοποιεί την κληρονομιαία κύρια κατοικία ως δική του κύρια κατοικία και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 68 κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, μπορεί να ζητήσει κατά τον παρόντα νόμο τη συνέχιση της ρύθμισης του άρθρου 75 και την εκ νέου χορήγηση της συνεισφοράς του Δημοσίου κατά το άρθρο 76, ακόμα και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 72.

Άρθρο 80.
Αθέτηση της ρύθμισης
Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές της συναινετικής ή της δικαστικής ρύθμισης, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ο θιγόμενος πιστωτής δικαιούται, με εκτελεστό τίτλο τη συναινετική ρύθμιση ή την απόφαση του άρθρου 77, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόμη και στην κύρια κατοικία του αιτούντα. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το χρονικό διάστημα, που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της κατάσχεσης, ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες. Κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύδεται κατά το παρόν άρθρο, επιτρέπονται όλα τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος της ρύθμισης
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει την 30η Απριλίου 2019, εκτός από το άρθρο 82, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι εν λόγω προυποθέσεις είναι αρκετά αυστηρές και δυστυχώς για τους δανειολήπτες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Ωστόσο, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του δανειολήπτη, όπως αυτές περιγράφονται στον Ν. 4605/2019, ο οφειλέτης, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την προστασία της Κύριας Κατοικίας του σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4605/2019. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, έχοντας ενεργή κι επιτυχή ενασχόληση με το δίκαιο ρυθμίσεων οφειλών του ν. Κατσέλη αλλά και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Πληρωμή συνδρομή μέλους των 25 ευρώ/έτος


 Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης . είναι  ένα εθελοντικό Σωματείο σε επίπεδο Κρήτης, λειτουργεί σε καθημερινή βάσει και ενημερώνει τους καταναλωτές  για όλα τα επίκαιρα καταναλωτικά θέματα  (οικονομικά, εμπορικά, τηλεπικοινωνίες, δάνεια, θέρμανση, μεταφορές, διατροφή, τηλεπικοινωνίες, Ιδιωτ.Ααφάλιση)με όλα τα επικοινωνιακά μέσα που διαθέτει
Η Ένωση Προστασίας Kαταναλωτών Κρήτης, απευθύνει εκκληση προς  μέλη της ,   να πληρώσουν τη συνδρομή  ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί, η Ενωση,ενημερώνοντας γενικότερα το κοινό  αναφέρει ότι η μόνη πηγή για να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας της ένωσης, είναι τα ίδια τα μέλη της, πληρώνοντας τη συνδρομή τους. Γι’ αυτό, παρακαλούμε θερμά, όλους τους φίλους και φίλες που εγγράφηκαν, από την ίδρυσή της  (2008 )και έπειτα, στην Ένωση και τη στήριξαν με τον όποιο τρόπο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, να καταβάλλουν το ποσό των 25 ευρώ, που αντιστοιχεί στην συνδρομή μιας χρονιάς.
Η καταβολή μιας μόνο συνδρομής από όλα τα μέλη (ενεργά και μη), της Ένωσής μας θα δώσει πνοή στην΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και θα της επιτρέψει να συνεχίσει εύρυθμη λειτουργία της και την σημαντική προσφορά  της στο Κρητικό καταναλωτικό κοινό

Την συνδρομή αυτή μπορείτε να καταβάλετε

α) στην τράπεζα Εurobank, στον λογαριασμό  0026-746-92-0103426942 της Ε.Π.Κ.Κρήτης ή ηλεκτρονικά (e banking) με IBAN GR6702607460000920103426942
β) αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Ένωσης
Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2821092306

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Προστασία των καταναλωτών, με ανοιχτή την ΄Ενωση των Καταναλωτών ,κατά την εορταστική περίοδο"

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  23-4-2019

  Επειδή, διανύουμε γιορταστική περίοδο, και το βλέμμα του Καταναλωτή ,είναι στραμμένο  στην Αγορά, αγοράζοντας επίκαιρα προιόντα, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ενημερώνει τα των δικαιωμάτων του Καταναλωτή, για προστασία αφενός της υγείας και ασφάλειας του, αλλά και των οικονομικών του συμφερόντων, επιπλέον ενημερώνει ότι, οι εθελοντές της ΄Ενωσης ,θα βρίσκονται επί ποδός, στα αγοραστικά κέντρα του νησιού ,προκειμένου να συνδράμουν τους καταναλωτές  σε σωστές αγορές


Οι καταναλωτές έχουμε δικαίωμα:
 • στην ορθή ενημέρωση πριν την αγορά, για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, τη διάρκεια και τους όρους της σύμβασης
 • στην παροχή εγγύησης. Τα καινούργια προϊόντα μακράς διάρκειας συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών στην Ελληνική γλώσσα
 • στην αντικατάσταση, επιδιόρθωση, μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για ελαττωματικά προϊόντα, από το κατάστημα πώλησης.
 • στην αναιτιολόγητη υπαναχώρηση (ακύρωση της αγοράς), εντός 14 ημερολογιακών ημερών για αγορές από απόσταση (τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου) ή εκτός εμπορικού καταστήματος
 • στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για όλη τη πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος
 • σε αποζημίωση αν εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος προκληθεί ζημία ή σωματική βλάβη στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.
Προστασία υγείας και ασφάλειας
Η αγορά έχει κατακλυστεί από προϊόντα κακής ποιότητας, πολλά από τα οποία είναι μη ασφαλή και επικίνδυνα για την υγεία. Οι προληπτικοί έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι και μόνο μετά από καταγγελίες καταναλωτών ανακαλούνται κάποια από αυτά.Γιαυτό προσέχουμε  τις ενδείξεις των ενημερωτικών φυλλαδίων , κάνουμε σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών.
– Προστασία των οικονομικών συμφερόντων
Οι απάτες στο διαδίκτυο, οι αθέμιτες και καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές, τα ψιλά γράμματα στις συμβάσεις κ.α. αποτελούν καθημερινές πρακτικές.
– Πρόσβαση στην πληροφόρηση
Οι παραπλανητικές διαφημίσεις ,αποτελούν κανόνα κι όχι εξαίρεση. Προβάλουν ανύπαρκτες και φανταστικές ιδιότητες, ισχυρισμούς υγείας κ.α. Η διαφήμιση φαρμάκων οργιάζει.

Γνωρίζουμε και διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στις υπηρεσίες και στις αγορές προϊόντων.
Καταγγέλλουμε και αντιδρούμε δυναμικά σε κάθε περίπτωση που τα καταπατούν.
Συμμετέχουμε και στηρίζουμε  τις Ενώσεις Καταναλωτών , για ενημέρωση, συμβουλευτική , εκπροσώπηση (Εξωδίκως και Δικαστικώς)
  Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει ότι, θα παραμείνει Ανοιχτή και αυτές τις γιορτές για την Προστασία του Καταναλωτή, από αθέμιτες πρακτικές αισχροκέρδιας και παραπλάνησης.
  Για περισσότερη ενημέρωση στήριξη και καταγγελίες,στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com

                                                         
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 Ιωάννα    Μελάκη

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Πυροτεχνουργήματα συμβουλές προς τους καταναλωτές"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   22-4-2019

 Το Πάσχα είναι γιορτή  χαράς και διασκέδασης και όχι θλίψης, γιαυτό οφείλουμε να είμαστε προσεχτικοί στην χρήση πυροτεχνουργημάτων .Επειδή κάθε χρόνο, θρηνούμε θύματα πυροτεχνουργημάτων  ,και προς αποφυγή αυτών, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κρίνει χρήσιμο ότι ,οφείλει να δώσει τις συμβουλές της:

Συμβουλές προς Καταναλωτές
 • Αγοράζουμε, πάντοτε, τα πυροτεχνουργήματα, σύμφωνα με την ηλικία και τις γνώσεις μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι παίζουμε την υγεία και τη ζωή μας «κορώνα – γράμματα».
 • Διαβάζουμε, προσεκτικά, τις οδηγίες χρήσης.
 • Αγοράζουμε μόνον πυροτεχνουργήματα, που φέρουν το σήμα CE.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κανένα πυροτέχνημα δεν είναι παιχνίδι.
 Τα πυροτεχνήματα μπορεί να θέσουν τους καταναλωτές, σε μεγάλο κίνδυνο. Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, θρηνούμε θύματα πυροτεχνουργημάτων. Πάσχα στη Χίο, στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα. Τραυματισμοί, ακρωτηριασμοί ακόμα και θάνατοι.
  Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ειδική ,περί πυροτεχνημάτων Η νομοθεσία απαιτεί τα πυροτεχνήματα να σχεδιάζονται, να παράγονται και να διακινούνται, με βάση συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας, τα οποία ισχύουν, σε όλα τα κράτη-μέλη.αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα   τα πυροτεχνουργήματα, που προορίζονται, για μη εμπορική χρήση, από τη νομοθεσία, εξαιρούνται !!!. Δηλαδή, και τα αυτοσχέδια πυροτεχνήματα, που προκαλούν θύματα, κάθε Πάσχα, στην Ελλάδα, δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως πλήρη ευαισθητοποιημένη κοινωνική Οργάνωση , καλεί την Πολιτεία , να σκύψει επί του θέματος και να παράγει νομοθεσία , προς αποφυγή  θυμάτων (τραυματισμοί ,θάνατοι)και μάλιστα  σε εορταστική περίοδο (Πάσχα).
 Για περισσότερη ενημέρωση στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com

                                                         
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 Ιωάννα    Μελάκη

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κ:Επιστρατεύουν κινητά συνεργεία τα :funs"


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  18-4-2019


 Άρχισαν τα "παρατράγουδα" εις βάρος των δανειοληπτών "κόκκινων δανείων ", από τις εταιρείες που αγόρασαν τα δάνεια των δανειοληπτών από τις τράπεζες , τα γνωστά funs . Το θράσος των εταιρειών αυτών  έχει ξεφύγει.Σε καταγγελίες καταναλωτών, αναφέρονται  για "ραντεβού" που στήνουν σε καφετέριες  εκπρόσωποι τους, προκειμένου να έρθουν σε συνδιαλλαγή (αλισβερίσι )με τους δανειολήπτες. Στα ραντεβού αυτά προσπαθούν να τους  "πλασάρουν" ένα εικονικό χρέος  και να προσπαθούν να τους πείσουν με όπλα το γενναίο "κούρεμα" και την αποφυγή του πλειστηριασμού.
Παράδειγμα:Βάσει  καταγγελίας, κλήθηκε δανειολήπτης έμπορος σε καφετέρια του Ρεθύμνου, από δύο κυρίες που εκπροσωπούσαν την Εταιρεία C.... με έδρα την Ιρλανδία και εκπροσώπηση την Αθήνα , να κουβεντιάσουν για χρέος 100.000 ευρώ, η πρόταση της εταιρείας ήταν ρυθμίζουμε το χρέος με άμεση καταβολή 9.500 ευρώ. Οταν ο οφειλέτης ζήτησε γραπτή την πρόταση , η απάντηση ήταν ότι άκουσες ....
  Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταγγέλλει αυτές τις απαράδεχτες  συμπεριφορές ,πρακτικές, τακτικές, των εταιρειών , που μόνο τυχοδιωκτισμό θυμίζουν, εφιστώντας την προσοχή όλων των δανειοληπτών (φυσικών προσώπων -επαγγελματιών)για τους εξής λόγους.
1) Η ρύθμιση των δανείων δεν γίνεται στα "πεζοδρόμια"
2)Οι υπάλληλοι των εταιρειών, πρέπει να είναι  πιστοποιημένοι μεσολαβητές (δικηγόροι) για να διέπονται από τον Κώδικα Δικηγορικής Δεοντολογίας
3)Δεν πηγαίνουμε σε τέτοια ραντεβού
4)Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία
 Τέλος, η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,καλεί τους δανειολήπτες, να  αποφεύγουν τέτοιες συναντήσεις και εάν προσκληθούν  από οποιονδήποτε να ζητούν τα στοιχεία του  , να αποτυπώνουν τον αριθμό τηλεφώνου του και να ενημερώνουν την Ένωση


  ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών ΚρήτηςΔ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com

                                                         
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Oι προυποθέσεις ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας

     Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  οι νέες διατάξεις για την προστασία της κύριας κατοικίας.
   Σύμφωνα με το άρθρο 84 του νόμου, η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει την 30η Απριλίου 2019.
   Οι προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληροί σωρευτικά ένας δανειολήπτης προκειμένου να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας είναι οι ακόλουθες:
Καταρχήν θα πρέπει να επρόκειτο για φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα το οποίο έχει εμπράγματο δικαίωμα αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
    Η αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
    Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.
     Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
   Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
    Υφίσταται τουλάχιστον µία οφειλή επιδεκτική ρύθµισης
    Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
      Δίδεται στο φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι ανωτέρω προυποθέσεις,  να ρυθµίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της παρούσας αίτησης υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
       Ο τρίτος κύριος µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
     Άξιον μνείας και προσοχής είναι πως δεν ρυθµίζονται µε το παρόν οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.

-Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
    Προκειμένου να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος, ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν το ακίνητο βρίσκεται στην αλλοδαπή, για την επιλεξιμότητα του αιτούντος λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία.
    Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού, ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης. Εάν η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.
   Αν ο αιτών έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο κυριότητα, πλήρη ή ψιλή, ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, κρίσιμη είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και, αν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας.
-Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων.
-Η υποβολή της αίτησης
    Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
    Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ακόμα κι αν με τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθμιση διαφορετικών οφειλών σε σχέση με την πρώτη ή αν ο αιτών εξέπεσε της ρύθμισης που προέκυψε από την προηγούμενη αίτηση.
    Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί.
     Αν αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής, τότε, εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η δικαστική ή η εξώδικη ρύθμιση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει όλων των δικαιωμάτων βάσει της ρύθμισης, οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή την οφειλή που προκύπτει από την αρχική σύμβαση μειωμένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επισπεύσει άμεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η εν λόγω οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%). Η Διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει με αναδρομική ενέργεια την απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η συνεισφορά του Δημοσίου, αν αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση το Δημόσιο αναζητά από τον αιτούντα την καταβληθείσα συνεισφορά, η οποία επιβαρύνεται με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%) από τον χρόνο καταβολής της.
-Προέλεγχος επιλεξιμότητας

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.


-Διαδικασία συναινετικής ρύθμισης

    Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν.
    Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει.
    Οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούν να διατυπώσουν προς τον οφειλέτη μία κοινή πρόταση ή τις επιμέρους προτάσεις τους μέσω εκπροσώπου τους. Ως εκπρόσωπος ορίζεται ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος δανειστής, ο οποίος προηγείται στην υποθηκική τάξη, και σε κάθε άλλη περίπτωση ο δανειστής με την υψηλότερη απαίτηση.
   Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της πρότασης από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος σχεδίου σύμβασης.
    Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται:
α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το στάδιο του προελέγχου
β) με την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται από την πλατφόρμα σε όλους τους πιστωτές,
γ) με την παράλειψη ή την άρνηση όλων των πιστωτών προς ρύθμιση να υποβάλουν πρόταση,
δ) με την αποδοχή ή την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα.
    Η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει. Ο ενδιαφερόμενος πιστωτής δικαιούται να καταθέσει αντίγραφο της γενόμενης αποδεκτής ρύθμισης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του αιτούντος.
    Ρυθμιζόμενοι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και που κατέστησαν πιστωτές λόγω υποκατάστασης ή διαδοχής πιστωτικού ιδρύματος, διενεργούν τις ανωτέρω πράξεις, μόνο αφότου κοινοποιήσουν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν είναι νομικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα που τα εκπροσωπούν καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.
      Αν μεταξύ των προς ρύθμιση πιστωτών περιλαμβάνονται ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αιτών επιδίδει αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και μεταφορτώνει στην πλατφόρμα το αποδεικτικό επίδοσης. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης, καθώς και η προσωρινή προστασία, ξεκινούν από τη μεταφόρτωση του τελευταίου αποδεικτικού επίδοσης.
     Η εκπροσώπηση του αιτούντα ή κάθε συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική.

-Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας
    Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
   Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
   Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Συνεισφορά Δημοσίου
      Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές. Η συνεισφορά καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.
       Η αίτηση του άρθρου 72 επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας.
       Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75.
       Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τον αρχικό προσδιορισμό ή την τελευταία αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση του ποσοστού συνεισφοράς, αν εξαιτίας μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς, προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά. Μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της συνεισφοράς ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς. Η αναπροσαρμογή της συνεισφοράς δεν επηρεάζει τη μηνιαία δόση που λαμβάνουν οι  λοιποί πιστωτές.
        Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του άρθρου 80, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη συνεισφορά του Δημοσίου.
     Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα (9) μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.
     Αν ο οφειλέτης εκπέσει ως προς οποιονδήποτε πιστωτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά από τον οφειλέτη όλα τα ποσά που κατέβαλε.

-Δικαστική ρύθμιση
    Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το στάδιο του προελέγχου μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.
   Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος.
    Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεσή της.Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συζήτηση.
    Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συναινετικής ρύθμισης. Στην εν λόγω δεν συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου.
     Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών, με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συναινετική ρύθμιση
       Εν συνεχεία, η  αίτηση μεταφορτώνεται, επί ποινή απαραδέκτου, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή της, στην πλατφόρμα του άρθρου 71, μέσω της οποίας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες πιστωτές. Η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης στους πιστωτές.
     Το δικαστήριο καθορίζει  ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση. Από το ποσό αφαιρείται το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε σε συμμόρφωση προς την προσωρινή διαταγή. Η απόφαση δεν θίγει τις ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν συναινετικά. Αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία στην περίπτωση αυτή ισούται με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής οφειλής, της οποίας ζητήθηκε η ρύθμιση, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη των 1.500 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
     Η απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό ως προς τις καταβολές που ορίζει, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντος πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει.

-Προσωρινή προστασία

     Από την κοινοποίηση της αίτησης αφού προηγουμένως ο οφειλέτης έχει κριθεί επιλέξιμος κατά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για δικαστική ρύθμιση του άρθρου 77 παρ.4αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Η αναστολή της παρούσας παραγράφου αντιτάσσεται στο σύνολο των πιστωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Έναντι των πιστωτών, που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, η αναστολή της παρούσας παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τη μεταγραφή ή την καταχώριση της αίτησης.
      Ο δικαστής του πρωτοβάθμιου ή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η αίτηση, μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα, να εκδώσει υπέρ του αιτούντος, που κρίθηκε επιλέξιμος, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν ρύθμισε συναινετικά μία ή περισσότερες οφειλές του, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή την έφεση ή την κλήση ή στα πρακτικά, με την οποία παρα- τείνεται η αναστολή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
     Η προσωρινή διαταγή της παρούσας παραγράφου εκδίδεται εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση είναι βάσιμη, καθώς και ότι, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης η κύρια κατοικία του αιτούντος θα έχει πλειστηριαστεί. Αν ο πιστωτής παρέλειψε να υποβάλει πρόταση, χωρίς να επικαλεστεί μη επιλεξιμότητα του αιτούντα, η προσωρινή διαταγή χορηγείται υπό τον όρο καταβολής του ημίσεος της τελευταίας ενήμερης δόσης πριν την άσκηση της αίτησης.
      Αν ο αιτών δεν αποδέχτηκε την πρόταση του πιστωτή, η προσωρινή διαταγή χορηγείται υπό τον όρο καταβολής της μηνιαίας δόσης που όριζε η απορριφθείσα πρόταση. Αν το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής περιέχεται σε εμπρόθεσμη αίτηση, τότε μέχρι τη συζήτησή του η αναστολή παρατείνεται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την προσωρινή διαταγή οποτεδήποτε. Εάν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές που ορίζει το δικαστήριομε συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, τότε η προσωρινή διαταγή καθίσταται ανίσχυρη για το μέλλον και ο δανειστής ανακτά το δικαίωμα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση.
      Ο αιτών που κρίθηκε μη επιλέξιμος μπορεί να αναστείλει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 1000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται.
       Η αναστολή εκτέλεσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
     Η αναστολή εκτέλεσης δεν εμποδίζει την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του αιτούντος, αρκεί να μην πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός, ούτε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη, ούτε την άσκηση αγωγής ή την έκδοση διαταγής πληρωμής για τις απαιτήσεις, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

-Συνέπειες ρύθμισης
     Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης με τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πιστωτή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ’ αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη.
     Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθμισης, τελικά όμως, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ρυθμίστηκαν, συναινετικά ή δικαστικά. Στις περιπτώσεις αυτές όλοι οι πιστωτές, ακόμη και όσοι ρύθμισαν τις απαιτήσεις τους, μπορούν να αναγγελθούν για το σύνολο των απαιτήσεών τους.
     Με τη συναίνεση του αιτούντος, μπορεί να εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκη για απαίτηση που γεννιέται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Για τον πιστωτή αυτό επιτρέπεται η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.
      Αν ο αιτών αποβιώσει πριν την ολοκλήρωση της ρύθμισης, τότε η ρύθμιση διακόπτεται, εκτός αν συμ- βλήθηκε εγγυητής. Αν ο κληρονόμος χρησιμοποιεί την κληρονομιαία κύρια κατοικία ως δική του κύρια κατοικία και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, μπορεί να ζητήσει κατά τον παρόντα νόμο τη συνέχιση της ρύθμισης και την εκ νέου χορήγηση της συνεισφοράς του Δημοσίου, ακόμα και μετά την πάροδο της προθεσμίας  της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

-Αθέτηση της ρύθμισης
Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές της συναινετικής ή της δικαστικής ρύθμισης, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ο θιγόμενος πιστωτής δικαιούται, με εκτελεστό τίτλο τη συναινετική ρύθμιση ή την δικαστική απόφαση, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόμη και στην κύρια κατοικία του αιτούντα. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το χρονικό διάστημα, που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της κατάσχεσης, ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες. Κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύδεται κατά το παρόν άρθρο, επιτρέπονται όλα τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.
-Ολοκλήρωση της ρύθμισης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης και την πλήρη συμμόρφωση του οφειλέτη αποσβήνεται το τμήμα των ρυθμισμένων απαιτήσεων που υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του προσαυξημένο βέβαια ως προλέχθει με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). και αποσβήνεται κάθε υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, που εγγράφηκε στην κύρια κατοικία για ρυθμισμένη απαίτηση.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Τι πρέπει να προσέξετε για τις Πασχαλινές σας αγορές


Τ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  16-4-2019
 
Οι συμβουλές μας........ παραθέτουμε  αναλυτική πληροφόρηση , για το τι θα  πρέπει να προσέξετε στις αγορές σας, ενόψει των γιορτών του Πάσχα. Καταναλωτές και σ’ αυτές τις γιορτές (Πάσχα) ,αγοράζουμε τοπικά προϊόντα, αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα! Κανένα ευρώ ,σε ξένα συμφέροντα!
Η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συνεχίζει να στέκεται δίπλα στον καταναλωτή, δίνοντας τις συμβουλές της και εφιστώντας την προσοχή των, προκειμένου οι καταναλωτές  να αγοράσουν ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα, Ελληνικά προϊόντα, αλλά και να τους προφυλάξει από πρακτικές αισχροκέρδειας, παραπλάνησης και ακρίβειας, καθώς οι κερδοσκόποι και οι καιροσκόποι αυτές τις ημέρες εκμεταλλεύονται ,που η κίνηση στην αγορά είναι μεγαλύτερη.
Προγραμματίστε όσο το δυνατόν καλύτερα τις Πασχαλινές αγορές σας, μη βιαστείτε, αλλά και μη τις αφήσετε για την τελευταία στιγμή
Κάντε έρευνα αγοράς, συγκρίνετε τιμές και ποιότητα
Αγοράζετε από επίσημα σημεία πώλησης -καταστήματα- και όχι από πλανόδιους πωλητές
Ζητάτε πάντα αποδείξεις και φυλάσσετε αυτές, διότι αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα μόνο με την απόδειξη θα μπορέσετε να βρείτε το δίκιο σας, αλλά και έτσι επιβραβεύουμε τους σωστούς επιχειρηματίες
Εξετάζετε προσεκτικά την ετικέτα στα τρόφιμα (επισήμανση)
Ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του καταστήματος, καθώς και του προσωπικού από το οποίο θα προμηθευτείτε τα τρόφιμα
Για την αγορά κρεάτων προσέχουμε:
 1. Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια, θα πρέπει να προσέξουμε εάν είναι εγχώριας παραγωγής ή Χώρας Ε.Ε.
Θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας η οποία να έχει χρώμα «τυρκουάζ» (λαμπρό κυανό), το σχήμα της να είναι ωοειδές ή στρογγυλό, να φέρουν τη σφραγίδα της κατηγορίας του σφαγίου (αμνός ή ερίφιον) καθώς και τη σφραγίδα προέλευσης, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση «ΕΛΛΑΣ» σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου.
 1. Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, θα πρέπει να προσέξουμε να φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας -ωοειδής ή στρογγυλή- και τη σφραγίδα προέλευσης της τρίτης χώρας, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου).
 2. Τα σπλάγχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστες. Τα «έντερα» δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τόσο μεταβολή του χρωματισμού τους, αλλά ούτε και να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στις σκόνες και τα έντομα.
Τα παραπάνω αναφερόμενα παραπροϊόντα , κυκλοφορούν στην αγορά και σε κατεψυγμένη μορφή,(όπως κατεψυγμένη συκωταριά, έντερα κλπ.) εδώ προσέχουμε την ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος
 1. Αγοράζουμε από καταστήματα που μας διασφαλίζουν την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής των κρεάτων που προτιθέμεθα να αγοράσουμε, δεν αγοράζουμε σφάγια από πλανόδιους, ούτε από κάποιους παραγωγούς που δεν γνωρίζουμε που τα σφάγια σφάχτηκαν. Σημαντικότατο είναι να να ξέρουμε ότι τα αμνοερίφια πωλούνται με το κεφαλάκι και την συκωταριά. Αν θέλουμε επί πλέον καλό είναι να τα παραγγείλουμε εκ των προτέρων ή να καταφύγουμε στα κατεψυγμένα.
Για τα γαλακτοκομικά
 1. Προσέχουμε όταν αγοράζουμε τυριά που να έχουν το σήμα καταλληλότητας (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, πάνω στη συσκευασία εκτός των άλλων στοιχείων (π.χ. συστατικά) θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης τους.
 2. Δεν αγοράζουμε τυριά από παραγωγούς που τα παράγουν στο σπίτι τους, γιατί δεν γνωρίζουμε εάν τηρήθηκαν οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους. Δεν αγοράζουμε τυροκομικά προϊόντα από πλανόδιους, ούτε από υπαίθριους πωλητές που τα έχουν εκτεθειμένα εκτός ψυκτικού θαλάμου (ψυγείο) στον ήλιο και στην σκόνη.
Για τα αβγά

Τα αυγά πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν πάνω στο κέλυφος τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού. Επίσης πρέπει να φέρουν τις εξής ενδείξεις:
Τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου
Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 μέρες, είναι το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία ωοτοκίας)
Την κατηγορία ποιότητας και βάρους
Μην αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο ή ραγισμένο κέλυφος
Για την σωστή συντήρηση των αυγών, μην τα πλένετε και να τα διατηρείτε σε δροσερό σημείο
Για τα Σοκολατοειδή Τρόφιμα
Όλα τα σοκολατένια των ημερών, κυρίως κατασκευές από αυγά, ζωάκια κλπ, που προσφέρονται κυρίως στα παιδιά, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή , στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης π.χ. (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κ.λπ.) και στην ημερομηνία ανάλωσης καθώς και αν πρόκειται για αληθινή σοκολάτα ή απομίμησή της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς τη συντήρηση, και εδώ οι αγορές μας θα πρέπει να γίνονται από σταθερά και επώνυμα καταστήματα πώλησης τροφίμων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως παιχνίδια μικρών διαστάσεων, αυτά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας που ορίζει η ΕΕ.
Λαχανικά
Πρέπον είναι να επισκεφθούμε τα μανάβικα που λειτουργούν στην πόλη μας και φρέσκα προϊόντα θα αγοράσουμε και χαμηλότερες τιμές θα πετύχουμε, αλλά και -το βασικότερο- θα προσφέρουμε οικονομική ανάσα στους παραγωγούς μας, οι οποίοι περνούν την βαθύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Με τις αγορές μας στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, την δική μας τοπική οικονομία, επιστρέφοντας τα χρήματα στο δικό μας πορτοφόλι, διότι στο κύκλο της τοπικής οικονομίας το χρήμα κάνει την ανακύκλωση του.
Βαφές των αυγών
Ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις που φέρει η ετικέτα και στις οδηγίες χρήσης των διακοσμητικών βαφών που χρησιμοποιούνται για την βαφή των πασχαλινών αυγών. Προτείνεται ο σιγανός βρασμός των αυγών, ώστε να μην σπάσουν και στη συνέχεια να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες βαφής των αυγών. Προτιμήστε τις επώνυμες βαφές αλλά όταν τρώτε τα βαμμένα αυγά που ράγισαν στο βάψιμο, αφαιρέστε το κομμάτι που έχει ποτίσει με βαφή.
Πασχαλινές λαμπάδες
Οι γονείς και οι νονοί ας προσέξουν ιδιαίτερα την αγορά των πασχαλινών λαμπάδων. Να αποφύγουν την αγορά λαμπάδων με περιττά στολίδια, λαμπάδες που έχουν ενσωματωμένες κούκλες που προκαλούν και περνούν στα παιδιά το μήνυμα του ατομισμού, της επίδειξης, της υπερκατανάλωσης.
Τέτοιες λαμπάδες δεν ταιριάζουν σε μία τέτοια θρησκευτική γιορτή. ας μην γινόμαστε θύματα μιας αισχρής διαφήμισης. Για καταγγελίες  στην Γενική  Γραμματεία Καταναλωτή  στο 1520στον ΕΦΕΤ στο 11717.και βέβαια στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών ΚρήτηςΔ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com

                                                         
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 Ιωάννα ΜελάκηΔευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης:Δικαίωση οικογένειας οφειλετών στο από το Ρέθυμνο με χρέος πάνω από μισό εκατομύριο"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  15-4-2019


 Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου, με  απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, παρείχε  προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών, σε οικογένεια οφειλετών  ,  με συνολικό  χρέος 552.154.49 ευρώ , σε 23 δάνεια  ,σε τρις τράπεζες και στον Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι οφειλέτες   είναι μέλη της, πρόκειται
για οικογένεια, Ιδιωτικός υπάλληλος ο σύζυγος και συνταξιούχος η σύζυγος , με τρία ενήλικα τέκνα.
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν  οι  οφειλέτες  στην διάθεσή τους είναι: πρώτη κατοικία  κατά 50% έκαστος και δεύτερη κατοικία η σύζυγος, καθώς και χωράφια με ελιές, αγροτεμάχια και βοσκοτόπια.
Οικονομική κατάσταση των οφειλετών
α)Ο σύζυγος,  από μισθό  1.246,56 ευρώ
β)Η σύζυγο, σύνταξη 695,41 ευρώ, μηνιαίως  και μέρισμα 831,84 ευρώ,το έτος.
Με την  Προσωρινή Διαταγή ,το Ειρηνοδικείο  του Ρεθύμνου ,όρισε:
,1)Δέχεται το αίτημα ,και χορηγεί Προσωρινή Διαταγή και για τους δύο,
2)Απαγορεύει  στους  πιστωτές  προσωρινώς,  μέχρι την έκδοση Οριστικής απόφασης, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης  κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών , μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης
2)Ορίζει  μηνιαίες καταβολές δόσεων ,  ποσού 300 ευρώ ,  για καθένα των αιτούντων στο σύνολο των αναφερομένων σε αυτή την Προσωρινή Διαταγή οφειλών,  κατ άρθρο 8  παρ.5 του ν.3869/2010,μέχρι το χρόνο συζήτησης  της υπό κρίση  αίτησης της
  Το ποσό των 300 ευρώ,που ορίστηκε από το Δικαστήριο του  Ρεθύμνου, είναι στα όρια του" μπορώ", των  εν λόγω οφειλετών
Τέλος , ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε  τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση,είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης, καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 – 13.00, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140 Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com                         Η  Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα  Μελάκη

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Νέα νικηφόρα απόφαση για δανειολήπτρια ,από το Ειρηνοδικείο ΗρακλείουΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  11-4- 2019

 

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη για το περιεχόμενο της  απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου  ,υπέρ υπερχρεωμένης πρώην  επιχειρηματία σήμερα άνεργης  , μέλους της , συγχαίρει δημόσια τον  δικαστή, που έδωσε "ανάσα" και ελπίδα,  στην εν λόγω οφειλέτρια  , ρυθμίζοντας τα χρέη της , ως ο νόμος 3869/2010 ορίζει, δίνοντας  την δέουσα λύση , ελαφρύνοντας την κατά 110.625,18 ευρώ και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο  των 35.000 ευρώ σε 240 δόσεις.

Επί του περιεχομένου της απόφασης:

Πρόκειται  για  άνεργη  τρίτεκνη μητέρα έγγαμη,ηλικίας 50 ετών , από το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία όχι μόνο έσωσε  την κύρια κατοικία της και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά και ακίνητα ,αλλά  "κούρεψε " τις οφειλές της , από 30  ξεχωριστές οφειλές σε τράπεζες, ιδιώτες, Δημόσιο ΕΦΚΑ, κατά 76%.
Συνολικό ποσό οφειλών : 145.625,18 σε  30 πιστωτικά καταστήματα και σε ιδιώτες.
Εισοδήματα που διαθέτει 
Διαθέτει, μηνιαίο  εισόδημα , μόνο από την εργασία του συζύγου της , από μίσθωση ακινήτου και συνεισφορά ποσού από την εργαζόμενη θυγατέρα της. συνολικό ποσό εισοδήματος 1.240 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
1)κύρια κατοικία 76,27τ.μ
2)αγροτεμάχιο  1.478 τ.μ
3)αυτοκίνητο

Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο του Ηρακλείου, παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων  τραπεζών , με την  απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται,  την αίτηση
-Ρυθμίζει ,τα χρέη της οφειλέτριας ,σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2012 ορίζοντας "ουσίας "μηδενικές δόσεις"
-Επιβάλλει για την διάσωση της κατοικίας ,μηνιαίες δόσεις,  των  145,80 ευρώ,για είκοσι  χρόνια (240 δόσεις)
-"Κουρεύει" το συνολικό χρέος , κατά 76% δηλ. από το συνολικό χρέος των :145.625,18  ευρώ ,θα πληρώσει ΜΟΝΟ 35.000 ευρώ
 Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον νέο ν.Κατσέλη (πλατφόρμα) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                 Η Πρόεδρος  της ΄
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                Ιωάννα   Μελάκη

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Στην προστασία του Καταναλωτή, οι εθελοντές της ΄Ένωσης


Η Ελπίδα του αδύναμου πολίτη οδηγεί πολλούς στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για διάφορα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που αδυνατούν όσο βαθαίνει η κρίση να ανταπεξέλθουν στις δυσβάσταχτες πια οικονομικές απαιτήσεις του νοικοκυριού τους. Από την πρόσφατη επίσκεψη στα γραφεία που στεγάζεται η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών συναντήσαμε αρκετό κόσμο για τον οποίο η πρόεδρος της Ένωσης Ιωάννα Μελάκη, υπογράμμισε τα εξής: “Ανθρωποι που τον τελευταίο καιρό είδαν τα όνειρα του να ισοπεδόνωνται, είδαν τον προγραμματισμό της ζωής τους να καταρρέει, ανθρωποι, που είχαν απασχόληση και σήμερα ούτε ένα μεροκάματο, μπορούν να στεριώσουν προσφεύγοντας εδώ για να ζητήσουν συμπαράσταση από εμάς τους «αφανείς κοινωνικούς ήρωες» της Κρήτης που προσφέρουμε υποστήριξη ηθική, ψυχολογική και τεχνοοικοκονομική. Στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναζητούν να βρουν απαντήσεις για το πώς θα καταφέρουν και οι ίδιοι να ενταχθούν στο νόμο 3869/2010, τον γνωστό ως νόμο Κατσέλη, που έδωσε μία σοβαρή διέξοδο σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι «επιτυχίες» που έχουν πετύχει δεκάδες πολίτες της Κρήτης, με τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία να τους «κουρεύουν» σημαντικά τμήμα των καταναλωτικών ή στεγαστικών τους δανείων, φέρνει καθημερινά στην πόρτα της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών όλο και περισσότερο κόσμο.
Όλοι μας με την ουσιαστική εθελοντική εργασία, υποδεχόμαστε τους πολίτες, τους ενημερώνουμε για τις διατάξεις του νόμου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν προκειμένου να προσπαθήσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη συγκυρία και για να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου. Είναι πολλές οι επιτυχίες στην Κρήτη. Τα ειρηνοδικεία έχουν δώσει πολλές θετικές αποφάσεις στο νησί. Οι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, πολύχρωμοι φάκελοι στα ράφια του γραφείου αποδεικνύουν την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πια και οι κρητικοί. Φυσικά, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν ασχολείται μόνο με τις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τα δάνεια των τραπεζών. Δέχεται καταγγελίες για όλες τις υποθέσεις που αφορούν καταναλωτές και έχει ως μοναδικό στόχο να συμβάλει στην πάταξη των αδικιών και των παρατυπιών στην αγορά.
Ο φορέας έχει πιστοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις γίνονται σεβαστές. Στην Ένωση μπορεί να καταφύγει ο οποιοσδήποτε καταναλωτής θεωρεί ότι βάλλεται από την τακτική ορισμένων παραγόντων της αγοράς, Η ΄Ενωση, διαθέτει και Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με 70 πιστοποιημένους εθελοντές, που είναι έτοιμοι να παρέμβουν και να ενισχύσουν την λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.
Είναι πάρα πολλοί αυτοί και μάλιστα από όλη την Ελλάδα που ζητούν την συμβουλή και τη συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης σε όλα τα προβλήματα τους «ειδικότερα» για τον δανεισμό”.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Συμβουλές στους καταναλωτές, για σωστή χρήση , των smart phones,

                                          ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  9-4-2019


          Με αφορμή παράπονα εκατοντάδων καταναλωτών, για "άδικες" χρεώσεις, στα   smart phones, η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,γνωρίζοντας ότι οι σημερινές ανάγκες , τα smart phones, έχουν αντικαταστήσει τους υπολογιστές ,στα χέρια των καταναλωτών, και για σωστή χρήση των  smart phones, από τους καταναλωτές , δίνει τις οδηγίες της , ενημερώνοντας ότι:
    
 1. Τα smart phones έχουν σχεδιαστεί, ωστε να παρέχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  Για το λόγο αυτό, είναι, συνήθως, εκ των προτέρων ρυθμισμένα, ενώ η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα (συμβολαίου ή καρτοκινητής).
 2.  Κατά συνέπεια: 
  • Μπορείτε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες, να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, να επικοινωνήσετε, μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, να "ανεβάσετε" φωτογραφίες, να "κατεβάσετε" μουσική, να δείτε βίντεο και να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως ακριβώς συμβαίνει μέσω του υπολογιστή σας.
  • Επίσης, είναι δυνατό η συσκευή να έχει ρυθμιστεί, ώστε να επιτρέπονται οι αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών (π.χ., πρόβλεψη καιρού, αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος κλπ).
 3. ΠΡΟΣΟΧΗ !!!Η χρήση του Διαδικτύου, μέσω smart phone, περιλαμβάνει χρεώσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.
 • Η χρέωση, συνήθως, υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο των δεδομένων που λαμβάνονται/αποστέλλονται.
 • Σε προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, που δεν περιλαμβάνουν προπληρωμένο όγκο δεδομένων, συνήθως, οι χρεώσεις για τη χρήση του Διαδικτύου είναι σημαντικά υψηλότερες.  Προσοχή !!!Σε περιπτώσεις, όμως, αποστολής/λήψης όγκου δεδομένων, μεγαλύτερου του προπληρωμένου από το πρόγραμμα επιλογής, υπάρχει το ενδεχόμενο υπερχρέωσης. 
 • Επίσης, προσφέρεται, μέσω των συσκευών και κατόπιν επιλογής του χρήστη, η δυνατότητα για πρόσβαση στο Διαδίκτυο με εναλλακτικούς τρόπους (συχνά χωρίς χρέωση) όπως είναι η σύνδεση με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WiFi hotspots).
Σε αυτό το πλαίσιο,  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συστήνει  στους καταναλωτές -χρήστες των smart phones, να:
 • Ενημερώνεστε αναλυτικά για τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής που επιλέγετε
 • Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του smart phone, ώστε να κατανοείτε τις ρυθμίσεις και ιδίως αυτές που αφορούν ,στη χρήση του Διαδικτύου
 • Ενημερωθείτε από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας, για τους μηχανισμούς ενημέρωσης που διαθέτει, σχετικά με τη χρέωση χρήσης του Διαδικτύου, ώστε να αποφεύγετε τις υψηλές χρεώσεις
Προστασία χρηστών & συσκευών από κακόβουλο λογισμικό
Τα smart phones ,είναι δυνατόν να "μολυνθούν" από κακόβουλο λογισμικό (malware), ακριβώς όπως συμβαίνει και με τους προσωπικούς υπολογιστές και οφείλονται κυρίως σε:
 • Λήψη (download) "μολυσμένων" εφαρμογών από μη νόμιμες ή αξιόπιστες πηγές, οι οποίες είτε περιέχουν ή αποτελούν οι ίδιες κακόβουλο λογισμικό.
 • Επιλογή συνδέσμων (links) που εμπεριέχονται σε μηνύματα (sms) ή απαντώνται, κατά την περιήγηση των χρηστών, στο Διαδίκτυο.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία και ενεργοποίηση κακόβουλου λογισμικού σε συσκευές smart phones συνεπάγεται κινδύνους, όπως είναι η:
 • συνεχής αποστολή μηνυμάτων και κατ΄ επέκταση οι αυξημένες χρεώσεις στο λογαριασμό
 • υποκλοπή προσωπικών δεδομένων
 • παρακολούθηση της χρήσης του κινητού
 • καταγραφή κλήσεων και μηνυμάτων
Με τα οφέλη της χρήσης των smart phones να είναι σημαντικά, σε καμία περίπτωση, δε θα πρέπει να αποθαρρυνθείτε ή να διστάσετε να προμηθευθείτε μία τέτοια συσκευή. Ωστόσο, για την προστασία και την ασφάλειά σας, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συστήνει να:
 • Μην παραλείπετε τις αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας, καθώς συχνά οι αναβαθμίσεις περιέχουν σημαντικές προσθήκες ασφαλείας ,για την αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού.
 • Λαμβάνετε (download) εφαρμογές μόνο από νόμιμες και αξιόπιστες πηγές και αποφεύγετε να επιλέγετε συνδέσμους (links) των οποίων την προέλευση δεν έχετε ελέγξει.
 • Είστε προσεκτικοί, κατά τη σύνδεση της συσκευής με ελεύθερα προσβάσιμα, δημόσια ασύρματα τοπικά δίκτυα (free public WiFi hotspots). 
 • Τέλος ,έπειτα από τα παραπάνω ,για τυχόν απορίες προβληματισμό επικοινωνείστε με την Ανεξάρτητη Αρχή ΕΕΤΤ και για καταγγελίες στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τηλ.282109266,2821092306Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Βράβευση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης από την Google

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  4-4-2019

 Ευχάριστη υπήρξε η επικοινωνία της Google ,με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
ζητώντας  τις απόψεις -προτάσεις της, σε θέματα βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της.
  Υπήρξαν ερωτήσεις από εκπρόσωπό της,στις οποίες τοποθετήθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΄Ενωσης, κ.Γιώργος Παπαλάς
Οι ερωτήσεις  προς την ΄Ενωση,  ήταν
1.Προστασία προσωπικών  δεδομένων
2.Προστασία ανηλίκων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
3.Ασφαλή  και έγκαιρη ενημέρωση
4.Ψυχαγωγία για κάθε ηλικία
5.Προστασία λογαριασμού ,με απλοποίηση ψηφιακών στοιχείων
 6.Ελεύθερη πρόσβαση με πιστοποιημένα στοιχεία
7.Ελευθερία  χρήσης από τον χρήστη, αφού γνωρίζει τα δικαιώματα  του
  Επί των παραπάνω ερωτήσεων, ο Αντιπρόεδρος της ΄Ένωσης, κ.Γιώργος Παπαλάς, αφού ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, τοποθετήθηκε :
1)Την πλήρη προστασία του χρήστη καταναλωτή, αφενός των προσωπικών του δεδομένων, από όλες τις εταιρείες που διακινούν  είτε ενημερωτικό υλικό, είτε από εταιρείες πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών , αλλά με πλήρη διαφώτιση, χωρίς να βομβαρδίζεται ο χρήστης καταναλωτών, από παραπληροφόρηση, με ενοχλητική διαφήμιση.
2)Την μοναδικότητα της προστασίας των δικών του ενεργειών  επικοινωνίας και στοιχείων  ως  καταναλωτής(αρχείο ασφαλείας χρήσης υλικού π.χ αντίγραφα επιστολών, φωτογραφιών )
3)Για την προστασία του ανηλίκου να υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα , (π.χ email η sms, ώστε να ενημερώνεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ανηλίκου για την επίσκεψη ,σε  κακόβουλη ιστοσελίδα αλλά και να προστατεύεται  ο ανήλικος ,από το ίδιο το σύστημα
4)Να προστατεύονται από δόλιες ενέργειες ,τα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή
5)Να υπάρχει επιβολή μέτρων (τιμωρία) , για την καταχρηστική ενέργεια του χρήστη μετά από διασταυρωμένο έλεγχο   όλα τα παραπάνω  από από την εταιρεία σας ,μετά από διασταύρωση 
Τέλος, η Google ευχαρίστησε θερμά, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, για την τόσο παραγωγική μεταξύ τους επικοινωνία, με την υπόσχεση ότι, η εταιρεία θα κινηθεί προς βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της, χωρίς καμία διάκριση έναντι των χρηστών της και για καλύτερες ,αναβαθμισμένες υπηρεσίες.
  Έπειτα από τα παραπάνω , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το θεωρεί τιμή, να επιλεχθεί από την Google, ως η μοναδική Ένωση Καταναλωτών σε Εθνικό επίπεδο  , για την τόσο σημαντική επικοινωνία,η οποία θα έχει όχι μόνο βελτίωση των υπηρεσιών της, αλλά εισέπραξε την υπόσχεση ότι θα μπει σε κληρωτίδα , για οικονομικό έπαλθο, το οποίο η ΄Ενωση, θα διαθέσει σε  Κοινωνικά Ιδρύματα της Κρήτης

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019


Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Προτάσεις για Αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-04-2019

Όπως ανακοίνωσε η 'Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Πρόεδρός της, κ. Ιωάννα Μελάκη, εκθέτει τις προτάσεις της σε επιστολή, προς την  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ς, για την επίτευξη μιας καλύτερης αστυνομίας
Στην επιστολή η κ. Μελάκη επισημαίνει χαρακτηριστικά:
Δέκα είναι οι προτάσεις  για την επίτευξη καλύτερης αστυνόμευσης.
1) Η ασφάλεια της ζωής και περιουσίας του πολίτη
Η περίοδος της  οικονομικής κρίσης, αλλά και του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Χώρα μας, δημιούργησαν  μια  νέα διαφοροποιημένη κοινωνία , με  αυξημένα τα αισθήματα της ανασφάλειας  και του αυξημένου φόβου.που  θα  πρέπει να εξαφανιστούν αφενός από τους θεσμούς της πολιτείας και τα όργανα της και δη από την αστυνομία
Η συνεχής παρουσία αστυνομικών στον δρόμο, στην πόλη, στη γειτονιά, ενδυναμώνει και συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή ο πολίτης σήμερα, όχι  πρέπει να μη νιώθει ότι κινδυνεύει, αλλά να μην κινδυνεύει πράγματι και να αναπτύσσει ελεύθερα τη ζωή του, σε όλα τα επίπεδα (επαγγελματικά, οικονομικά κοινωνικά).
2) Εκπεύδευση Αστυνομικών
Η σύγχρονη, ακαδημαϊκή και δημοκρατική εκπαίδευση των αστυνομικών, με στόχο την επιχειρησιακή ικανότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη ,η συνεχής εκπεύδευση των αστυνομικών,είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο πρέπει να χτιστεί μια δημοκρατική αστυνομία, που να σέβεται και να είναι περήφανη για τους στόχους και τους σκοπούς που καλείται σήμερα να επιτελέσει.
3) Σύγχρονα  κυκλοφοριακά και επικοινωνιακά  μέσα 
Τα απαρχαιωμένα μέσα που διαθέτει σήμερα η Αστυνομία,  (περιπολικά αυτοκίνητα, οι  μοτοσικλέτες οι ασύρματοι κ.λ.π )πρέπει να αντικατασταθούν ,  άμεσα με σύγχρονα , για να μη κινδυνεύει η ζωή των αστυνομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4) Περιφρούρηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των αστυνομικών
Η  σωματική  ασφάλεια ,η ψυχολογική υγεία των αστυνομικών πρέπει να  διασφαλιστούν, τα εργατικά  τους δικαιώματα  ως εργαζόμενοι ειδικής κατηγορίας πρέπει να υποστηριχτούν.Όταν οι ίδιοι οι αστυνομικοί  έχουν  τα δικά τους δικαιώματα κατοχυρωμένα στην πράξη, θα έχουν  μεγαλύτερη αίσθηση της κοινωνικής τους αποστολής .
Θα πρέπει να σταματήσουν οι καταχρηστικές ενέργειες εις βάρος τους όπως  η καταστρατήγηση του ωραρίου, οι απλήρωτες ώρες υπηρεσίας, οι υπερωρίες.
5) Εξάλειψη της βίας, χωρίς τη χρήση βίας ,φιλικό πρόσωπο με τους πολίτες
Στο πλαίσιο της αποστολής της, η αστυνομία πρέπει να είναι σε θέση να προλαβαίνει και να αντιμετωπίζει δύσκολες και έκνομες καταστάσεις χωρίς τη χρήση βίας ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, η χρήση βίας  να γίνεται  πάντοτε με την εποπτεία και καθοδήγηση των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
Ο πολίτης θα πρέπει να νοιώθει τον αστυνομικό φιλικά διαθέσιμο και "όχι" μπαμπούλα, να νοιώθει ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί και να τον καθοδηγήσει.
Χρειάζονται κάποιες  αποφάσεις που θα αυξήσουν την παρουσία των αστυνομικών στον δρόμο, θα βελτιώσουν την ανταπόκριση των αστυνομικών στις κλήσεις των πολιτών και θα βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομίας.
Η καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, της κοινωνίας, της αστυνομίας, αλλά και καθενός αστυνομικού ξεχωριστά ,πρέπει να να είναι  στόχος της πολιτείας, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.
6) Ανεξάρτητη αστυνομία
Η επιλογή των αρχηγών, πρέπει να γίνεται με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης, που θα βασίζονται στα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και στην εμπειρία τους και όχι αυτή να γίνεται με κομματικά κριτήρια.
7) Αστυνομική αυθαιρεσία-Γραφείο στήριξης του πολίτη
Η σχέση μεταξύ πολιτών και αστυνομικών πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης, αλληλοστήριξη,κοινού στόχου και όχι ο αστυνομικός να βλέπει τον πολίτη "θύμα ¨συμβάντος,ως κατηγορούμενο, να τον φοβίζει,να του τσαλακώνει την αξιοπρέπεια  να τον αποτρέπει να διεκδικήσει τα δικαιώματα του δικαστικώς.Θα πρέπει να λειτουργήσει Γραφείο στήριξης του πολίτη από την αστυνομική βία.Πρέπει οι αστυνομικοί να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αντιμετωπίζοντας τους πολίτες με ευγένεια και ενδιαφέρον και διάθεση προσφοράς.
8) Απασχόληση των αστυνομικών
Η Αστυνομία δεν θα πρέπει να ασχολείται   σε καθήκοντα που δεν έχουν αστυνομικό χαρακτήρα
9) Δημιουργία Αυτοτελών Αγροτικών Αστυνομικών Τμημάτων 
Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε σωρεία παραβατικών συμπεριφορών στην ύπαιθρο,(κλοπές αγροτικών προϊόντων  , καταπατήσεις αγροτεμαχίων κ.α) με τους αγρότες να νοιώθουν εγκαταλειμμένοι, καλό θα ήταν  η δημιουργία Αυτοτελών Αγροτικών Αστυνομικών Τμημάτων  ανά Δημοτική Περιφέρεια.
10) Τέλος , επειδή λόγω  της συγκυρίας έχουμε αύξηση της μικροεγκληματικότητας, των αρπαγών πορτοφολιών, των ληστειών στον δρόμο και των όχι λίγων, εισβολών διαρρηκτών σε σπίτια και καταστήματα.και επειδή κοινωνία -αστυνομία θα πρέπει να δρουν ως ένα σώμα και επειδή  ο στόχος  είναι η κοινωνική ειρήνη, και γνωρίζοντας ότι ,θα πρέπει να συμβάλλουμε και οι δύο  μαζί με πρόληψη , με μέτρα, και όχι με καταστολή, όταν δηλαδή έχει πλέον συμβεί το κακό. Οφείλω να  σας υποσχεθώ , ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις και σαν πρόσωπο , αλλά και ως Πρόεδρος του κοινωνικού Φορέα που έχω την τιμή να υπηρετώ,  (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης)ότι θα συμβάλλω στην επίτευξη αυτού του στόχου, της  συνεργασίας (κοινωνίας-αστυνομίας).

Με  Ιδιαίτερη Εκτίμηση
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306