Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

H Δικαιοσύνη μεριμνά και για τους παλιννοστούντες

ΕιρΘεσ(ΠροσΔιατ) 14925/2013
Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Στεγαστική αποκατάσταση παλινοστούντων ομογενών - Προσωρινή διαταγή -.

Οφειλή προερχόμενη από δάνειο στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Απαγορεύεται στην καθ' ης τράπεζα η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων δόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ και διατάσσεται η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης. Ορίζεται καταβολή μηνιαίων δόσεων ύψους 40 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, λόγω υποβολής αιτήματος εξαίρεσης από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας.

            ΑΡΙΘΜΟΣ  14925/2013

    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επί της αιτήσεως με αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 14295/30-7-2013

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Νικόλαο Χαρίση (ΑΜ:8645) και

ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθμ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Δημήτριο Κουτλή (A.M.:10027)

και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη, αριθμ. 10, ως εγγυητή της υπό ρύθμιση απαίτησης της καθ' ής πιστώτριας και το οποίο δεν παραστάθηκε, παρόλο που κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από την με αριθμ.63279/2-8-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά ….

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 και του άρθρ.5 του Ν. 3869/2010,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 του άρθρ. 12 και τη διάταξη του άρθρ. 13 του Ν. 4161/2013, αντίστοιχα και αφού διαπιστώθηκε ότι απέτυχε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρ.4 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 12 του Ν. 4161/2013, έλαβε υπόψη το αίτημα της αιτούσας για χορήγηση προσωρινής διαταγής κατ' άρθρ. 781 ΚΠολΔικ. καθώς και όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, μελέτησε τα προσκομιζόμενα έγγραφα και κατέληξε στην παρακάτω κρίση:πιθανολογείται ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενη πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου. Ενόψει αυτών

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερόμενων στην ως άνω αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως καθώς και δεδομένου ότι η υπό ρύθμιση οφειλή της αιτούσας προέρχεται από δανειακή σύμβαση στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών στο πλαίσιο της με αριθμ. … δανειακής σύμβασης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της με αριθμ. 2/31230/ 0025/06-06-2003 απόφασης του Υφυπουργού Οίκον και Οικονομικών

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην καθ' ής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως, οποιαδήποτε ενέργεια που θα μεταβάλλει τη νομική και πραγματική κατάσταση της οφειλής της αιτούσας και ιδίως τη βεβαίωση ληξιπρόθεσμων δόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ, κατά την παρ. 5 του άρθρου μόνου της με αριθμ. 2/31230/0025/06-06-2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον με τον τρόπο αυτό υφίσταται κίνδυνος η ως άνω απαίτηση να λάβει το χαρακτήρα δημοσίου εσόδου και

ΟΡΙΖΕΙ την καταβολή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως, μηνιαίων δόσεων ποσού 40 ευρώ στην καθ' ής πιστώτρια, κατ' άρθρ. 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 (άρθρ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 13 του ν. 4161/2013), εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία της αιτούσας.

Θεσσαλονίκη 1-10-2013
       Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

¨Αίτημα προς την Πολιτεία, θέτει η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, (μέσω των Βουλευτών) για το μέγα πρόβλημα των δανείων των παλιννοστούντων"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 29-11-2013

 
  Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  θέτει το  πρόβλημα των παλιννοστούντων δανειοληπτών δημόσια ,(μέσω των Βουλευτών) στην Ελληνική Πολιτεία , στο σχετικό κείμενο  του αιτήματος αναφέρονται τα εξής"
 
"Ερωτηματικά έχουν πέσει από εκατοντάδες παλιννοστούντες προς την ΄Ενωσή μας, οι οποίοι πήραν δάνεια  από συγκεκριμένη Τράπεζα ,με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και σήμερα οι δανειολήπτες αυτοί μη μπορώντας να εξυπηρετήσουν τον δανεισμό αυτό , να αντιμετωπίζουν  σοβαρότατο πρόβλημα, πίεσης , εκβιασμού , από την Τράπεζα , αλλά και αποκλεισμού από την εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα από την Εφορία
 Συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται για "ηθικό στρίμωγμα " του  δανειολήπτη παλιννοστούντα , ο  οποίος είχε  δανειστή με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,και στην υπάρχουσα σύμβαση αναφέρεται ότι "σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου από τον οφειλέτη αναλαμβάνει την καταβολή του χρέους στην Τράπεζα, το Ελληνικό Δημόσιο , το οποίο στη συνέχεια βεβαιώνεται στη ΔΟΥ, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται, από το χρέος του προς τον ιδιώτη(Τράπεζα) σε χρέος προς το Δημόσιο.
και συνεχίζοντας η ΄Ενωση αναφέρει
" Πολλοί παλιννοστούντες, ενόψει της οικονομικής κρίσης, έχουν απολέσει την εργασία τους ή έχει μειωθεί ο μισθός τους ή η σύνταξή τους, άλλοι φρόντισαν να εντάξουν και αυτό το χρέος στη νομοθεσία (ν.3869/2010) και ενώ έχει ενημερωθεί η πιστούχος Τράπεζα , πάρα ταύτα δέχονται ενημέρωση-ειδοποίηση  με απειλητικό - εκβιαστικό ύφος.
Παρατίθεται το απόσπασμα της ενημέρωσης "Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με βάση την οποία σας χορηγήθηκε το δάνειο, η εν λόγω οφειλή σας στις 10.01.2004 θα διαβιβαστεί προς βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία."
  Μετά από αυτό το ενημερωτικό δελτίο , και λόγω της σοβαρότητας του θέματος , η ΄Ενωσή μας ,ζητά από τον Πολιτικό κόσμο της Χώρας  (βουλευτές), να μεριμνήσει για την εισαγωγή  του στην Βουλή, με το ερώτημα που προκύπτει εάν η απειλή είναι πραγματοποιήσιμη εκ μέρους του Πιστωτικού Φορέα (Τράπεζα) και σε θετική περίπτωση, πως προστατεύεται ο δανειολήπτης -παλιννοστούντας, έναντι του  Ελληνικού Δημοσίου (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)"
                               Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                         Ιωάννα Μελάκη
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

                           
                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Σας προσκαλούμε σε ειδική  εσπερίδα με θέμα  "ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΊ" την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα  19.00
Διοργανωτές: - Νέο Σχήμα Εργαζομένων ΔΕΥ.ΑΧ
                       - Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.Κρήτης)
                       - Δίκτυο Ανέργων Χανίων
                       -Ομάδες κοιν,δικτύωσης:f.b (¨Φρεάτιο, Κανείς μόνος στην κρίση, Φώτα της πόλης)
Τόπος εκτέλεσης:¨Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων ,αίθουσα διαλέξεων, (υπόγειο)
Ομιλητές :- κ.Ράνια Μπουρδάκη δικηγόρος
              
                  - κ .Γιώργος Παπαλάς ειδικός σύμβουλος υπερχρέωσης (Ν.3869/2010) και Αντιπρόεδρος     της Ε.Π.Κ.Κρήτης

Συντονιστής της συζήτησης: η Ιωάννα Μελάκη ,Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.Κρήτης
                                                            Οι διοργανωτές

                                              

                        -Νέο Σχήμα Εργαζομένων ΔΕΥ.ΑΧ
                       - Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.Κρήτης)
                       - Δίκτυο Ανέργων Χανίων
                       -Ομάδες κοιν,δικτύωσης:f.b (¨Φρεάτιο, Κανείς μόνος στην κρίση, Φώτα της πόλης)


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Οικογένεια δανειοληπτών , δεν θα πληρώσει τίποτα για ένα χρόνο, με δικαστική απόφαση "                                                              ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   27-11-2013


Το πρωτοφανές  σε αυτή την διαταγή (απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων ) είναι: H απαγόρευση  " της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της οικογένειας ", εδώ οφείλουμε να το τονίσουμε ότι περιφρουρείται η πώληση των χρεών μας!!!  που οι Τράπεζες πουλούν  χωρίς την δική μας ενημέρωση   και συναίνεση .

Χαρά, έδωσε σε  οικογένεια δανειοληπτών  η από 13/11/2013 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων,(Προσωρινή Διαταγή), βάσει της οποίας  απαγορεύεται  στις πιστώτριες Τράπεζες, τη λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της οικογένειας, διατηρεί τη πραγματική και νομική κατάσταση της περιουσίας των δανειοληπτών, ορίζει μηδενικές  δόσεις προς όλες τις πιστώτριες Τράπεζες.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για οικογένεια δανειοληπτών ο σύζυγος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος η σύζυγος βρίσκεται με αναπηρία 67%, έχουν ένα ανήλικο τέκνο, στην υπόθεση αυτή ο σύζυγος και η σύζυγος είναι οφειλέτες, αλλά και εγγυητές αλλήλων συνολικής χρέωσης σε δύο Τράπεζες 439.861,77 Ευρώ.Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν μία μονοκατοικία 150 τ.μ κυριότητας 100% του συζύγου, μικρά αγροτεμάχια και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας.
 Τα έσοδα  και των δύο συζύγων  μηνιαίως , φθάνουν τα 1700 Ευρώ. αλλά και το  εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος( από τους ίδιους ), για διαβίωση της οικογένειας,  απαιτούνται 1700 Ευρώ/μηνιαίως , λόγω ανήλικου τέκνου και αναπηρίας της συζύγου.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, στην συνεδρίαση του στις 13-11-2013, αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε ο προβλεπόμενος εκ του άρθρου 3 ν.3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός,λόγω μη συναίνεσης των Τραπεζών , στο προτεινόμενο σχέδιο των δανειοληπτών και αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις των παρασταθέντων διαδίκων,( που ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους), αλλά και τα επιδειχθέντα έγγραφα ,αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής ¨για ένα έτος:
1)Να ορίσει μηδενικές καταβολές  και για τις δύο Τράπεζες
2)Να απαγορέψει στις Τράπεζες κάθε καταδιωκτικού μέτρου
3) Να διατάξει την   διατήρηση της πραγματικής και νομική κατάσταση της περιουσίας των δανειοληπτών,
4)Το πρωτοφανές  σε αυτή την διαταγή είναι η απαγόρευση  " της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της οικογένειας ", εδώ οφείλουμε να το τονίσουμε ότι περιφρουρείται η πώληση των χρεών μας!!! χωρίς την δική μας ενημέρωση και συναίνεση  .
 Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για ακόμα μια δικαίωση , αλλά και ελπίδα, για την υπερχρεωμένη οικογένεια, μέλη της , η οποία τόσο εξωδικαστικά αλλά και δικαστικά στηρίχτηκε και οδηγήθηκε από αυτήν.
  Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους δανειολήπτες, για ενημέρωση και συμβουλευτική, να απευθύνονται ΜΟΝΟ σε πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών ,όπως αυτές αναγράφονται στην σελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή , και όχι σε "τυχαίους" που εκμεταλλεύονται την συγκυρία Για ενημέρωση στο 1520 ( Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), αλλά και στα τηλ. της ΄Ενωσης 282192306,  2821092666  Χανιά και 284202014 Ιεράπετρα.
                                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                                            Ιωάννα  Μελάκη
                                                                                                        


Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 20-11-2013 ,
Σ υ γ κ α λ ε ί ,
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της,  που θα γίνει, την 30η Νοεμβρίου 2013, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, στην  αίθουσα  του Οικονομοτεχνικού Τμήματος της 'Ενωσης ,Πλατεία 1866 Αρ.2 Χανιά  και ώρα ενάρξεως 18:00.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2012
  • Ενημέρωση πορείας πεπραγμένων έως σήμερα
  • Ενημέρωση μελών για την πορεία των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών
  • Συζήτηση μελών για τον σχεδιασμό μελλοντικών Δράσεων .
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της.
Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα,
δηλαδή στις  07-12-2013
ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18:00
οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από (20) είκοσι σύμφωνα με το καταστατικό.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

                              
                                  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                             Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Μηδενικές καταβολές για άνεργη ,άγαμη μητέρα, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-11-2013 Μηδενικές καταβολές για χρέος 87.719.86 Ευρώ , διάσωση κύριας κατοικίας, εξαίρεση  δεύτερης οικίας,  εξαίρεση αυτοκινήτου, απόρριψη εμπορικής ιδιότητας , ατομική δραστηριότητα(ψιλικατζίδικο)για άνεργη άγαμη μητέρα (μονογονεακή οικογένεια).
 Η αγωνία  και το άγχος της άνεργης ,άγαμης και  χρεωμένης, σε δύο Τράπεζες μητέρας, από το Ηράκλειο Κρήτης, μετετράπησαν σε δάκρυα χαράς και ανακούφισης  όταν η δανειολήπτρια  ενημερώθηκε για  το περιεχόμενο της υπαρ.386/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, την οποία Ένωση από την αρχή του 'ετους 2011 είχε προσφύγει σαυτήν ,αιτώντας την συνδρομή της ως πιστοποιημένου από τον Νόμο Φορέα.Η δανειολήπτρια  την  πίστεψε και με ευλάβεια ακολούθησε την συμβουλευτική της, εντασσόμενη  στο νόμο 3869/2010 (για υπερχρεωμένα νοικοκυριά ) ,όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
 Αλλά και η ΄Ενωση, δια του παρόντος δελτίου, εκφράζει την  συγκίνηση και την  δικαίωση που έφερε προς το μέλος της ,από το Ηράκλειο αυτή η πρωτοφανής δικαστική απόφαση και ένεκα τούτου, εμμένει να διαλαλεί δημόσια την προσφορά της Ελληνικής δικαιοσύνης, στην κρίση που περνάνε τις μέρες μας οι δανειολήπτες της Κρήτης και γενικά όλης της Ελλάδος.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για καταναλώτρια ,η οποία είχε δανειστεί από δύο Τράπεζες συνολικού ποσού  χρέωσης 87.719,86 Ε (δύο καταναλωτικά, δύο στεγαστικά και μία πιστωτική κάρτα)
Το δικαστήριο  ( Ειρηνοδικείο Ηρακλείου),δικαίωσε την δανειολήπτρια ,καθώς  προσήλθε προς αυτό με ειλικρίνεια και τα στοιχεία που προσκόμισε ήταν αληθή ,παρά τις αιτιάσεις των αντιδίκων Τραπεζών, για αοριστία ,αβασιμότητα, και το σημαντικότερο  που προέβαλαν είναι ότι είχε εμπορική ιδιότητα , και μη νομίμως προσήλθε στο νόμο,καθώς στο παρελθόν διατηρούσε (κατάστημα ψιλικών) δραστηριότητα που απασχολούνταν ατομικά, όμως, διέκοψε και έκτοτε υπήρξε ιδιωτικός υπάλληλος και σήμερα τυγχάνει άνεργος ,
  Περιουσιακά στοιχεία η δανειολήπτρια  διαθέτει μία κατοικία την οποία ζήτησε την εξαίρεσή της, μία άλλη κατοικία την οποία στο παρελθόν "νοίκιαζε " η οποία της επέφερε κάποιο  εισόδημα και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας.
  Μοναδικό της σήμερα εισόδημα είναι 300 Ευρώ ,από την διατροφή του ανηλίκου τέκνου της συν 80 Ευρώ ,ανα δίμηνο από το Ταμείο Πρόνοιας.
 Το δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας , ότι δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί αυτή σε καταβολή μηνιαίων δόσεων (ρύθμιση μηδενικών καταβολών)επί διετία , εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία της,βλέποντας  την μεγάλη δυσκολία βιωσιμότητας της δανειολήπτριας (άνεργης μητέρας ενός τέκνου) θεώρησε αναγκαίο προσδιορισμό νέας δικασίμου, για επανέλεγχο της υπόθεσης μετά από δύο έτη, μήπως βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης των χρεών της.
  Συμπερασματικά |:¨Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία χειρίστηκε την  υπόθεση(εξωδικαστικά-δικαστικά) η απόφαση αυτή (υπαρ.386/2013)  του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου . θεωρείται απόφαση με τεράστιο νομικό ενδιαφέρον, για τους νομικούς και δικαστικούς της Χώρας  ,
 α) καθώς για πρώτη φορά δίδεται ημερομηνία επανεξέτασης βελτίωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη η διετία.
β)Το  δικαστήριο  ( δεν διατάσσει εκποίηση της υπάρχουσας δεύτερης κατοικίας(διαμέρισμα), ορθά γνωρίζοντας και κρίνοντας ότι μια τέτοια διάταξη δεν θα ευοδώσει, ακόμα και εάν διαταζόταν η εκποίηση, λόγω ανυπαρξίας αγοραστικού ενδιαφέροντος.

                              Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                            Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

"Ανάσα" για συνταξιούχο δανειολήπτρια, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-11-2013


  Δανειολήπτρια συνταξιούχος , διαζευγμένη, με προβλήματα υγείας τα  "κατάφερε" , μέσω των διατάξεων του Νόμου 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη ,να πάρει μια ανάσα ,  καταβάλλοντας μόνο 55 Ευρώ το μήνα για χρέος  43.114 Ευρώ, και μάλιστα από 1-6-2014 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας η δανειολήπτρια τυγχάνει να είναι μέλος.
Πρόκειται για δανειολήπτρια συνταξιούχο, η οποία χωρίς δόλο,  ένοιωσε  αδυναμία πληρωμής του χρέους της, λόγω της μείωσης της σύνταξης της, η οποία έφθασε στα 500 Ευρώ /μήνα , λόγω της γενικότερης ακολουθούμενης πολιτικής   (μείωσης μισθών και συντάξεων) ,  και το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  έφθανε τα 1000 Ευρώ , καθότι φιλοξενεί και συντηρεί την ανήλικη κόρη της, προσέφυγε   στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία την συνέδραμε τόσο εξωδικαστικά - συμβουλευτικά αλλά και καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ως ο νόμος ορίζει με συνεργάτη της  δικηγόρο των Χανίων.
  Η εν λόγω δανειολήπτρια, είχε χρεωθεί σε μία Τράπεζα, όμως  με  πέντε πιστωτικά προϊόντα (δύο πιστωτικές κάρτες, δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό δάνειο) συνολικού ύψους χρέωσης 43.114 Ευρώ.Περιουσιακά στοιχεία  διαθέτει μία κατοικία  την οποία ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση.
   Το Ειρηνοδικείο Χανίων διαπιστώνοντας ότι απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός  , με την μοναδική πιστώτρια Τράπεζα, η οποία δεν προσήλθε στο δικαστήριο αν και κλήθηκε ,με την από 6-11-2013  απόφασή του  και στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής  διέταξε :
1) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας και σε βάρος της δανειολήπτριας
2)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας της δανειολήπτριας μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης
3)Η δανειολήπτρια θα καταβάλλει από 1-6-2014 μηνιαίως και επί μια τετραετία 55 Ευρώ στην Τράπεζα,  για όλα  πιστωτικά προϊόντα (δύο πιστωτικές κάρτες, δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό δάνειο)  και από το έτος 2018 μέχρι  την εκδίκαση της υπόθεσης 100 Ευρώ το μήνα.
  Έπειτα από  και από αυτήν την δικαίωση, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί όλους τους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσκολία εξυπηρέτησης των δανείων τους, να μπουν κάτω από την ομπρέλα του Νόμου (3869 ?2010) , αλλά και να εμπιστευτούν την  Ελληνική δικαιοσύνη, που στέκεται και συμπαραστέκεται στους χρεωμένους με δάνεια καταναλωτές με τις τόσο ανακουφιστικές της αποφάσεις,  αλλά και για συμβουλευτική και καθοδήγηση να απευθύνεται μόνο στους φορείς που  από την νομοθεσία έχουν προβλεφτεί.-

                                   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                  Ιωάννα Μελάκη


Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Συνέντευξη με τον Ιάκωβο Βενιέρη, δικηγόρο και Λέκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

I.Benieris-teliki
Η Λαμπροπούλου Βικτώρια (μέλος συντακτικής ομάδας judex.gr) πήρε συνέντευξη από τον κ. Ιάκωβο Βενιέρη (δικηγόρο και Λέκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) με ερωτήσεις γύρω από επίκαιρα ζητήματα υπερχρεωμένων νοικοκυριών, οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, πιθανή άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών από αρχές του 2014, την οικονομική κρίση και το δικηγορικό λειτούργημα!

Β : Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Είναι ακόμα νέα η προσπάθειά μας και κάθε συμβολή σε αυτή είναι χρήσιμη.
BEN : Παρακαλώ πολύ, είναι τιμή μου.

Β: Ως λέκτορας και δικηγόρος, ποια είναι η γνώμη σας για το κύρος του δικηγορικού επαγγέλματος; Υπάρχουν και αν ναι, ποια είναι εκείνα τα δύο τρία άμεσα μέτρα που θα μεταρρύθμιζαν αποτελεσματικά τον δικηγορικό κλάδο στη χώρα μας.
ΒΕΝ: Καταρχάς, θεωρώ ότι το κύρος του δικηγορικού επαγγέλματος το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, ατομικά. Γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν περιπτώσεις δικηγόρων που δυσφημούν τον κλάδο μας και άλλων που συντελούν στο κύρος του. Θεωρώ ότι ο καθένας από μας θα πρέπει να προσέχει πως κινείται έναντι των συναδέλφων και πώς συμπεριφέρεται έναντι των πελατών, ποιες υποθέσεις αναλαμβάνει και πώς τις διεκπεραιώνει. Γι’ αυτό και ο Κώδικας Περί Δικηγόρων που ισχύει στη χώρα μας περιλαμβάνει σχετικές προβλέψεις. Τώρα, όσον αφορά τον κλάδο μας, θεωρώ ότι μπορούμε να πράξουμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με τους δικηγορικούς μας συλλόγους και γίνονται ήδη βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δύο από αυτά, θα μπορούσε να είναι η ηλεκτρονική υποβολή και ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των διαδικαστικών εγγράφων. Ήδη πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η υποβολή δικογράφων, καλό θα ήταν να ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων αλλά και η εν γένει ενημέρωση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπορούμε να ενημερωθούμε έντυπα στην Ευελπίδων για την έκδοση μίας απόφασης και δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα και ηλεκτρονικά, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε πολύ τους δικηγόρους αλλά ιδίως τους ασκούμενους, οι οποίοι έναντι του καθημερινού τρεξίματος, θα μπορέσουν να περιοριστούν σε καθαρά νομική εργασία.

Β. : Πρόσφατα εκδόθηκε μετά από την μεγάλη επιτυχία της 1ης έκδοσης και η 2η έκδοση του βιβλίου σας με τίτλο ”Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα”. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να γράψετε το βιβλίο αυτό;
ΒΕΝ: Καταρχάς, για πανεπιστημιακούς λόγους, καθώς πρέπει να εμφανίζουμε συγγραφικό έργο και να ενισχύουμε τη δημιουργικότητα αλλά και την προαγωγή της νομικής επιστήμης. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι έχω ασχοληθεί αρκετά με το Δίκαιο του Καταναλωτή. Ήμουν νομικός σύμβουλος του Δημήτρη Σπυράκου, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο δημιουργός του ν.3869/2010. Αποκαλείται «νόμος Κατσέλη», αλλά βασικά πρόκειται για δικό του δημιούργημα, το διάστημα που ήταν Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή . Ως φίλος και ως συνεργάτης του, ασχολήθηκα πολύ με αυτόν τον νόμο, πιο πολύ με την παρουσίασή του σε διάφορους δικηγορικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα. Είχα αρχίσει λοιπόν να βλέπω την πολυπλοκότητα αυτού του νόμου αλλά και τα νομικά ζητήματα που αναφύονταν. Πολλές ερωτήσεις συναδέλφων με οδήγησαν στο να αναζητώ λύσεις για ποικίλα ζητήματα και εντέλει αποφάσισα να καταγράψω την εμπειρία που είχα και την εμβάθυνση που πραγματοποίησα σε σχέση με αυτόν τον νόμο. Το δεύτερο βιβλίο εκδόθηκε κατόπιν διευκόλυνσης και πάλι συναδέλφων, κυρίως Ειρηνοδικών και από Ενώσεις Καταναλωτών, που μου έστειλαν πολύ πλούσια νομολογία με την οποία εμπλούτισα την υπάρχουσα στην πρώτη έκδοση του βιβλίου.


Β: Από τότε που έκανε αισθητή την παρουσία της η οικονομική κρίση ψηφίστηκαν νόμοι ευνοϊκοί για τους καταναλωτές . Για ποιο λόγο κρίνονται αναγκαίες τέτοιες νομοθετικές παρεμβάσεις; Ποια είναι η άποψη σας για την συνταγματικότητα τέτοιων νομοθετικών παρεμβάσεων;
ΒΕΝ: Θεωρώ, μιας και κάνουμε λόγο για συνταγματικότητα, ότι ούτως ή άλλως υπάρχει σύγκρουση δικαιωμάτων, από τη μία πλευρά του οφειλέτη και από την άλλη των πιστωτών. Τη συνταγματικότητα την εξετάζουμε από τη σκοπιά της εφαρμογής αυτού του νόμου αλλά και των προβλέψεών του. Υπάρχει συνταγματικότητα, γιατί κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται διαφορετικά. Είναι αυτό που λέμε «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Ήδη από τις γενικές αρχές και με το άρθρο 388 ΑΚ, κάποιο άτομο που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία καλύπτεται από την αρχή της καλής πίστης και αναπροσαρμόζονται οι συμβατικές του σχέσεις στα νέα οικονομικά δεδομένα. Αυτή η υποχρέωση αναπροσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα ενσωματώνεται και στο νόμο 3869/2010, είτε αυτά τα δεδομένα προκύπτουν ως απόρροια της γενικότερης οικονομικής κρίσης είτε αφορούν στο συγκεκριμένο δανειολήπτη. Όσον αφορά γενικότερα τις ρυθμίσεις όχι μόνο του ν. 3869/2010 αλλά και του 4161/2013 θεωρώ ότι οι διατάξεις είναι συνταγματικές επειδή σκοπούν να ρυθμίσουν μία ανάγκη που υπερβαίνει την απλή υποχρέωση τήρησης των συμβατικών σχέσεων. Ο νομοθέτης διαβλέπει αυτή την ανάγκη και στα πλαίσια της συνταγματικής διασφάλισης των δικαιωμάτων τόσο των πιστωτών όσο και των δανειοληπτών, παρεμβαίνει με αυτές τις ρυθμίσεις.

Β: Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας όσοι έχουν χρέη σε τράπεζες και ταυτόχρονα βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση μπορούν να «κουρέψουν» το χρέος τους; Και αν ναι, με ποιον τρόπο; Θα ήταν προτιμότερο να ακολουθήσουν την οδό του άρθρου ΑΚ 388 ή τον ν. 3869/2010;
ΒΕΝ: Το άρθρο 388 ΑΚ ουσιαστικά ενσωματώνει μία γενική αρχή, η οποία εκπορεύεται από την καλή πίστη. Είναι όμως κάτι το γενικότερο, το ευρύτερο και δεν καλύπτει τις ανάγκες των δανειοληπτών στην υπάρχουσα συγκυρία. Χρειαζόταν μία ειδικότερη ρύθμιση, στοχευμένη στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, καθώς και μία συγκεκριμένη διαδικασία. Με το άρθρο 388 ΑΚ ακολουθούμε την τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με κατάθεση αναγνωριστικής ή διαπλαστικής αγωγής, κοινώς αντιμετωπίζουμε διαδικαστικά προβλήματα τα οποία ο ν. 3869/2010 επιλύει μέσω της εκούσιας δικαιοδοσίας. Είναι ένας ειδικότερος νόμος, με ευκολότερη διαδικασία και ενδείκνυται για όποιον δανειολήπτη αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Β: Παρόλο που με τον ν. 4161/2013 επήλθαν τροποποιήσεις στον ν. 3869/2010 κατά την άποψη σας υπάρχουν και άλλες αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν ή έχει κλείσει το πεδίο ενδεχόμενων μεταρρυθμίσεων;
ΒΕΝ: Όχι, σίγουρα δεν έχει κλείσει. Δεν πρόκειται άλλωστε μόνο για έναν νέο νόμο, αλλά για ένα νέο θεσμό. Και κάθε νέος θεσμός εμφανίζει ποιοτικές ασθένειες, τις οποίες αναδεικνύει η νομολογία και η θεωρία. Κάποιες από αυτές επιχείρησε να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης με τον ν. 4161/2013 αλλά υπάρχουν ακόμα και άλλες που θα πρέπει να ακολουθήσουν είτε σε σχέση με τα ανεπίλυτα προβλήματα του ν.3869/2010 είτε σε σχέση με νέα προβλήματα που εισήγαγε ο ίδιος ο ν. 4161/2013 στην προσπάθεια να επιλύσει άλλα. Αυτή τη στιγμή ο ν. 3869/2010 δεν είναι όσο λειτουργικός θα θέλαμε.

Β: Τα ανεπίλυτα προβλήματα του ν.3869/2010 στα οποία αναφέρεστε, για ποιο λόγο έμειναν αρρύθμιστα; Δεν καλύπτονται νομοθετικά;
ΒΕΝ: Σίγουρα καλύπτονται νομοθετικά. Ενδεχομένως δεν υπήρχε η πολιτική βούληση αλλά και η πολιτική αντίληψη για να κατανοηθεί ποια είναι τα κενά και ποια τα προβλήματα. Αυτά είναι και διαδικαστικά όπως οι μακρινές χρονικά δικάσιμοι αλλά και η μακρόχρονη αποπληρωμή των χρεών. Σας θυμίζω ότι σε μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφέρεται πως η (παλαιότερα τετραετής) πλέον από 3-5 χρόνια αποπληρωμή των χρεών είναι από τις μακρότερες που προβλέπονται στα διάφορα νομοθετικά συστήματα. Τα πιο αυστηρά καπιταλιστικά συστήματα, όπως της Αμερικής και της Αγγλίας, προβλέπουν την ταχύτερη αποπληρωμή ενός έτους, ενδεχομένως και λιγότερο, ώστε ο καταναλωτής να επανέλθει στη συναλλακτική αγορά το συντομότερο δυνατό. Επομένως, η διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής θα μπορούσε να επανεξεταστεί. Ένα ακόμα θέμα είναι η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν.3869/2010. Κι εκεί εμφανίζονται ζητήματα, καθώς οι εκκαθαριστές δε λαμβάνουν κάποιο αντάλλαγμα για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους με αποτέλεσμα πολλοί να αποποιούνται. Θα μπορούσε, όπως στην πτώχευση, να προβλέπεται ένα παράβολο ή κάποιες μηνιαίες καταβολές του οφειλέτη να μη γίνονται προς τους πιστωτές αλλά προς τον εκκαθαριστή ώστε να έχει κι αυτός την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις πρώτες ανάγκες της εκποίησης. Υπάρχει σωρεία θεμάτων.
Β: Πώς διαμορφώνεται η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες με τον νόμο 4161/2013;
ΒΕΝ: Παρά τις εξαγγελίες και τις πολιτικές προθέσεις , έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο νόμος για τους ενήμερους δανειολήπτες, στην ουσία απευθύνεται σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων. Είτε διότι θέτει πολύ αυστηρά κριτήρια, είτε λόγω του ότι ακόμα και οι υπαγόμενοι σε αυτόν δεν αποκομίζουν το προσδοκώμενο όφελος. Δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες προσδοκίες τόσο στον αριθμό – λεγόταν ότι θα υπαχθούν περί τους 100.000 δανειολήπτες και εντέλει ο αριθμός ανήλθε στους 5.000, ίσως και λιγότερους- αλλά και ως προς τα αποτελέσματα της υπαγωγής, καθώς θεωρήθηκε ότι θα δώσει μία πολύ μεγάλη ανάσα στους δανειολήπτες ενώ ουσιαστικά δίνει μία παράταση χρόνου ενόσω οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται. Δεν επέρχονται επομένως τα αποτελέσματα που αναμένονταν κατά την εισαγωγή του νόμου αυτού. Εξάλλου, κάποιος που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο αυτό, καθότι αφορά ενήμερους δανειολήπτες. Οφειλέτης με ληξιπρόθεσμες δόσεις θα πρέπει να καταφύγει στον νόμο 3869/2010 για να προστατευθεί αποτελεσματικά.

Β.: Τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας φήμες περί άρσης του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Η ενδεχόμενη αυτή άρση ,σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα έχει έρεισμα στο Σύνταγμα;
ΒΕΝ.: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στους πιστωτές να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους. Πέραν του γενικότερου προβλήματος που θα προκαλούσε αυτό, δεδομένου ότι ο βασικότερος πυλώνας της οικονομίας μας είναι οι τράπεζες , θα κατέρρεε το τραπεζικό σύστημα, αν αυτές παραχωρούσαν δάνεια που δε θα μπορούσαν να εισπράξουν και άρα με τη σειρά τους να επιστρέψουν τις καταθέσεις (τις οποίες οι τράπεζες μετατρέπουν σε δάνεια) στους καταθέτες. Το σύστημα αυτό πρέπει να κινείται και να γίνονται οι αντίστοιχες πληρωμές. Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο του ηθικού κινδύνου, δηλαδή το φαινόμενο αυτοί οι οποίοι προστατεύονται από την απαγόρευση των πλειστηριασμών να αποφεύγουν τις καταβολές, ακόμα κι αν τους είναι δυνατές. Επομένως, το ενδεχόμενο της άρσης της απαγόρευσης δεν είναι αντισυνταγματικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια. Υπάρχει άλλωστε και το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα των τραπεζών στην είσπραξη των ενοχικών τους απαιτήσεων, το οποίο είναι εξίσου άξιο προστασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Β.: Οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές η πρώτη κατοικία των οποίων προστατεύτηκε με τον ν. 3869/2010 θα κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς;
ΒΕΝ. : Αυτοί οι οποίοι υπάγονται στο νόμο 3869/2010 δεν έχουν κάτι να φοβηθούν. Και εννοώ τόσο όσους έχουν ήδη υπαχθεί στο νόμο αλλά και όσους θα υπαχθούν μελλοντικά σε αυτόν. Η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών δεν επηρεάζει όσους καλύπτονται από την προστασία που παρέχει ο νόμος υπό τις προϋποθέσεις υπαγωγής που αυτός θέτει. Ήδη ο νόμος προβλέπει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας και η υπαγωγή κάποιου σε αυτόν είναι ανεξάρτητη από την ενδεχόμενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών.

Β: Κατά την γνώμη σας για την υπερχρέωση των καταναλωτών ευθύνονται τελικά μόνο οι τράπεζες που δίνουν αφειδώς δάνεια ή και οι δανειολήπτες; Η τυχόν ευθύνη τραπεζών πως θα επηρέαζε την υπαγωγή των οφειλετών στην προστασία του ν. 3869/2010;
ΒΕΝ. : Σίγουρα φέρουν μεγάλη ευθύνη οι τράπεζες. Αν θυμόμαστε καλά, ήταν εθνικός στόχος η αύξηση της κατανάλωσης και μάλιστα όχι μέσω της παραγωγής, αλλά με τον δανεισμό. Υπήρχε καταιγισμός διαφημίσεων προς τους καταναλωτές για τη λήψη δανείων, άρση απαγορεύσεων από το εποπτικό δίκαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, ουσιαστικά υπήρχε εποπτική διευκόλυνση στη χωρίς φειδώ χρηματοδότηση των δανειοληπτών. Φυσικά, ευθύνη φέρουν και οι δανειολήπτες, καθώς ο καθένας κρίνει τα του οίκου του και αξιολογεί τις οικονομικές του δυνατότητες αλλά και τις προσδοκίες του για το μέλλον. Η αλήθεια όμως είναι πως οι τράπεζες είναι εφοδιασμένες με το ανθρώπινο δυναμικό, με τον τεχνικό μηχανισμό, τις οικονομικές και στατιστικές μετρήσεις αλλά και τον Τειρεσία, ώστε να ξέρουν ποιον θα δανειοδοτήσουν και με ποιες επιχειρηματικές συνέπειες και ποιους κινδύνους. Ο δανειολήπτης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εντέλει όμως, ο καθένας φέρει την ευθύνη της υπογραφής του. Βέβαια, ο νόμος 3869/2010 προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να μην προστατεύει τον δολίως υπερχρεωμένο δανειολήπτη, ο οποίος με δόλιο τρόπο είτε αύξησε το παθητικό του είτε μείωσε το ενεργητικό του προβαίνοντας λ.χ. σε μεταβιβάσεις και γονικές παροχές. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο πάντως, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ευθύνες των τραπεζών και γι’ αυτό επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο της μείωσης ή διαγραφής των χρεών των δανειοληπτών.

Β: Η προκαταβολή ενός μέρους των χρεών που ορίστηκε με το ν. 3869/2010 και καταλαμβάνει και τους αιτούντες οι αιτήσεις των οποίων εκκρεμούν είναι συνταγματική;
ΒΕΝ.: Θα σας απαντήσω ότι είναι συνταγματική αλλά υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων που τίθενται. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 19 παρ.1 του ν.4161/2013 παραπέμπει στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν.3869/2010 και αυτό με τη σειρά του στο άρθρο 8 παρ. 5 του ν.3869/2010, το οποίο προβλέπει πως αν δεν έχεις εισοδήματα, είσαι άνεργος ή βαριά ασθενής και δεν επαρκούν τα εισοδήματά σου για τη διαβίωσή σου, δε θα καταβάλλεις κανένα ποσό. Όπως σας είπα εξαρχής, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και συνταγματική και επιβεβλημένη η προκαταβολή μέρους των χρεών , γιατί παρατηρείται και το εξής παράδοξο : Κατατίθενται αιτήσεις, παίρνει κανείς δικάσιμο σε βάθος δεκαετίας (ειδικά στην Αττική) και για το χρονικό αυτό διάστημα, δεν πληρώνει κανείς! Αυτό δεν είναι μόνο άδικο για όσους δεν υπάγονται στο νόμο, αλλά υποσκάπτει τη συνταγματικότητα και την εφαρμογή του ίδιου του νόμου, διότι αυξάνει τη δυναμική των φωνών που βάλλονται κατά του αυτού. Επομένως, για όσους υπάγονται στο νόμο και έχουν κάποια δυνατότητα καταβολών, προτείνεται ένα σχέδιο αποπληρωμής . Έτσι μπορεί ξεκινήσει κανείς να καταβάλει από την αρχή ένα ποσό που ούτως ή άλλως θα όριζε αργότερα ο δικαστής κρίνοντας με βάση τα εισοδήματά του. Η συνέπεια είναι ότι αρχίζει η απαλλαγή νωρίτερα.

Β. : Πρόσφατα με το καινούργιο νόμο 4072/2012 προβλέφθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρίες ως νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας. Ιδιαιτερότητα της η δυνατότητα σύστασης της με μηδενικό εταιρικό κεφάλαιο 0 (μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν εντός του 2013). Πως το σχολιάζεται αυτό; Οι δανειστές της εταιρίας (αν ληφθεί υπόψη ότι οι εταίροι της δεν θα έχουν καμία απολύτως ευθύνη για τα χρέη αυτής έναντι τρίτων – δανειστών) πως θα προστατευτούν;
ΒΕΝ. : Η ΙΚΕ είναι ένα εταιρικό μόρφωμα που επέβαλε η οικονομική ανάγκη και οι σύγχρονες οικονομικές συναλλαγές. Στο εξωτερικό, σε καπιταλιστικά και φιλελεύθερα συστήματα, κάτι τέτοιο γινόταν ήδη, δηλαδή η ίδρυση εταιρείας με μόνο σκοπό τον αποχωρισμό της εταιρικής περιουσίας από την περιουσία των εταίρων. Με λίγα λόγια, σκοπός είναι η νομική και οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας. Τώρα, το ερώτημα αν η εταιρεία θα έχει περιουσιακά στοιχεία ικανά να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών της, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι δανειστές. Όταν λοιπόν κάποιος συναλλάσσεται με μία τέτοια εταιρεία όπως η ΙΚΕ, αυτό που μπορεί να κάνει, χωρίς να τίθεται καν θέμα συνταγματικότητας ή μη, είναι να ζητήσει την εγγύηση των εταίρων της. Κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται. Μάλιστα, δεν υπάρχει καν ανάγκη να αναζητήσει κανείς το εταιρικό κεφάλαιο μίας ΙΚΕ . Ας μη ξεχνάμε ότι πλέον και οι ΕΠΕ συστήνονται με μηδενικό εταιρικό κεφάλαιο, ενώ παλαιότερα ούτε το ποσό των 1.800 και 2.400 ευρώ εξασφάλιζε τους δανειστές της. Ούτε καν η απόλυση ενός εργαζομένου δεν καλύπτεται με αυτά τα κεφάλαια. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, η προστασία των δανειστών προκύπτει από την προσωπική ή την εμπράγματη εξασφάλιση που θα τους παραχωρήσουν οι εταίροι.

Β. : Τέλος, πως βλέπετε την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας; Πρέπει να ψηφιστούν και άλλοι νόμοι για προστασία των Ελλήνων νοικοκυριών;
ΒΕΝ. : Δε νομίζω ότι χρειάζονται νέοι νόμοι, υπάρχει ήδη αρκετή νομοθεσία. Σωστή εφαρμογή της χρειάζεται, καθώς και ορθή νομοθετική τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Από κει και πέρα, πάντοτε διατηρώ την αισιοδοξία μου. Θα αντιτείνει κανείς ότι αυτό κρίνεται από το πόσο θίγεται κανείς από την κρίση, αλλά σε κάθε περίπτωση και με αρκετή υπομονή, πιστεύω πως θα βγούμε από αυτή την κατάσταση.


Επιμέλεια: Λαμπροπούλου Βικτώρια

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Υπερχεωμένη οικογένεια τριτέκνων, έσωσε το σπίτι της , με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,απευθύνθηκε  χρεωμένο ζευγάρι από τα Χανιά , με τρία ανήλικα  παιδιά, που ένοιωσε αδυναμία ανταπόκρισης πληρωμής του χρέους του, καθώς ο σύζυγος ασκούσε και ασκεί  το επάγγελμα του οδηγού Ταξί με πλήρη  και συνεχή απασχόληση, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης η εργασία του ,μετετράπη σε  μειωμένη απασχόληση, εποχιακής διάρκειας, το ίδιο και η σύζυγος που εργάζεται εποχιακά ως ξενοδοχειακή υπάλληλος.
  Το ζευγάρι, έχει  έκαστος οφειλές σε τράπεζες, σε διάφορα τραπεζικά προϊόντα, συνολικής οφειλής και των δύο,363.347 ευρώ που πηγάζουν από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, στα οποία οι οφειλέτες ενέχονται ως πρωτοφειλέτες κι εγγυητές. Εισόδημα  και των δύο είτε ως εργαζόμενοι τους θερινούς μήνες είτε ως επιδοματούχοι ανεργίας δεν ξεπερνά σε σύνολο και από τους δύο τα 1000  Ευρώ.Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν μία κατοικία στην οποία έχουν την κυριότητα ο καθένας των συζύγων από 50%, και την οποία ζήτησαν την εξαίρεση από την εκποίηση.Άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι ένα αυτοκίνητο κυριότητας της συζύγου
  Αφού έγινε προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των δανειοληπτών και Τραπεζών και αφού υπήρξε αδυναμία συμφωνίας των,  στο ποσό των οφειλομένων δόσεων ,το Ειρηνοδικείο Χανίων δια του Ειρηνοδίκη ,επισφράγισε πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού,  εν συνεχεία ,προχώρησε  στην με αρ.πρωτ.488/2013 απόφαση (προσωρινή διαταγή) όπου όρισε  :
α) χρόνο συζήτησης  της κυρίας αίτησης τον Οκτώβριο 2020
β)την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών, ¨μέχρι την εκδίκαση,
γ)τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους,¨μέχρι την εκδίκαση,
δ)την καταβολή του ποσού των 74,91 Ευρώ/μήνα  για τον σύζυγο και 59,23/μήνα για την σύζυγο
συμμέτρως  διανεμόμενο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων  των πιστωτών τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.
ε) Επίσης όρισε την καταβολή του ποσού των 134,14 Ευρώ /μηνιαίως  για έκαστο των συζύγων  για τη διάσωση της κατοικίας τους  μετά από περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών
  Επί της ουσίας της υπόθεσης,και επί του αποτελέσματος,σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η τρίτεκνη οικογένεια ένοιωσε μία οικονομική ελάφρυνση,  και μια ανάσα  στην απελπισία  και απόγνωση  που βρισκόταν, από την  τόσο σημαντική  γι αυτήν απόφαση
  Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , άλλη μια ηθική δικαίωση ,των προσπαθειών της .για την συμβουλευτική και καθοδήγηση  των μελών της αλλά και για την τρίτεκνη οικογένεια .
                                                             
                 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                              
                                                Ιωάννα Μελάκη


Δανειολήπτες σώστε την κατοικία σας ,καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο (Ν.3869/2010)


 ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

  Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες ότι, να μη παρασύρονται από ανθρώπους " δύσπιστους", αφήνοντας τα  δάνεια τους  απλήρωτα ,ενώ έχουν την οικονομική δυνατότητα  να ανταποκριθούν  σαυτά ,αλλά και ούτε εάν νοιώσουν αδυναμία πληρωμής αυτών λόγω των υπολοίπων βαρών,(ανεργία, μείωση μισθού ή σύνταξης ασθένεια κ.λ.π) εφόσον έχουν την νομική δυνατότητα ένταξης τους   στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ,να μη το πράξουν καθώς  η εμπειρία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στα τρία χρόνια ενασχόλησης της με το ν.3869/2010 , όπως αυτός τροποποιήθηκε  με το ν.4161/2013,τον γνωστό σε όλους μας ως νόμο Κατσέλη , είναι πλέον βέβαιον ότι ο δρόμος που μας οδηγεί στην σωτηρία της πρώτης κατοικίας είναι η ένταξή μας σαυτόν.
  Και η παραφιλολογία από κάποιους ότι μπορεί άνετα να ενταχθεί  ο δανειολήπτης μόνος του , ας μείνει στην άκρη, καθώς η διαδικασία ένταξης είναι ορισμένη και ο κάθε δανειολήπτης αφού λάβει την συμβουλευτική από την ΄Ενωση Καταναλωτών οδηγείται με την ασφάλεια νομικού (δικηγόρου)
στην κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο, του τόπου διαμονής ή κατοικίας του.

 ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

Πρώτο Βήμα είναι η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο

Μετά την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο παύουν όλα τα κατασταλτικά μέτρα από την πλευρά των Τραπεζών. Με απλά λόγια δεν κινδυνεύει πλέον το σπίτι σας .Βασική υποχρέωση του κάθε δανειολήπτη  είναι η  κατάθεση του  10% όπως αυτό αναφέρεται στην αναλυτική κατάσταση οφειλών που έχει λάβει από την κάθε Τράπεζα.
  Δεν θα πρέπει να σας φοβίζει εάν παρότι έχετε κοινοποιήσει στις Τράπεζες την αίτηση που καταθέσατε στο Ειρηνοδικείο, εκείνες εξακολουθούν είτε οι ίδιες ή μέσω των συνεργατών τους (εισπρακτικές) σας ενοχλούν με τηλεφωνήματα ή μέσω αποστολής εγγράφων (εξώδικα κλπ).
. Αυτά δεν θα σας φοβίζουν.

Δεύτερο  βήμα είναι η εκδίκαση της προσωρινής διαταγής.

Σαυτή τη φάση και μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής,  και εφόσον γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, ο δικαστής θα εκδώσει απόφαση που θα διατάζει την προστασία της κατοικίας σας, αλλά και υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων,  θα ορίσει τις δόσεις μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που σε πολλές  γεωγραφικές περιοχές της Χώρας ,λόγω έλλειψης δικαστών .προσδιορίζονται για το έτος  2020 και πέρα....
Ακόμα στις πλείστες των περπτώσεων, το Ειρηνοδικείο καθορίζει υπερ των δανειοληπτών
α)την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών
β)τη διατήρηση της πραγματικής και νοικής κατάστασης όλης της περιουσίας τους
Ακολουθώντας  τα παραπάνω  βήματα , δεν φοβόμαστε πλέον , καθώς  βρισκόμαστε κάτω από την ομπρέλα του νόμου, μέσα στο σπίτι μας και όχι  υπό τον φόβο του πλειστηριασμού τους από τους δανειστές μας.-
  Για ενημέρωση και συμβουλευτική στα τηλ.2821092306. 282109266 και 2842020140

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα  Μελάκη

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Εσωσε όλη της την περιουσία καθηγήτρια του Δημοσίου στο Ηράκλειο, με Δικαστική απόφαση"
                                    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 10-11-2013

 Χρωστούσε 116.206 Ευρώ ,έσωσε όλη της την περιουσία, θα πληρώσει για  τρία χρόνια για την πιστωτική από 2,30 Ευρώ/μήνα  και για το στεγαστικό 79,16 Ευρώ/μήνα  με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου
 Την ελπίδα, χάρισε η με ημ 25-10-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, σε  δανειολήπτρια ,καθηγήτρια του δημοσίου, όπου έσωσε όλη της την περιουσία
 Πρόκειται για δανειολήπτρια  έγγαμο, με ένα ανήλικο τέκνο, ευρισκόμενη σε προχωρημένη κύηση για το δεύτερο τέκνο της,δανειζόμενη από δύο Τράπεζες είτε ως οφειλέτρια είτε ως συνοφειλέτης  συνολικού ύψους χρέωσης   116.206 Ευρώ .Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013 , και αφού έλαβε υπόψη του 'οτι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της  ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της  προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης; τα εξής:
1)Διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας
2)Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
3)Επέβαλλε  στην δανειολήπτρια την καταβολή δόσης
 α) ποσού ίσου με το 10% για την σύμβαση στεγαστικού δανείου 79,16 Ευρώ  όπου είχε χρεωθεί ποσό ύψους 115.464,63 Ευρώ και
β)  ποσόν 2,30  ευρώ μηνιαίως, ατόκως για τριάντα έξι (36) μήνες   από σύμβαση πιστωτικής κάρτας χρέους 741,53 ευρώ.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης,πρόκειται για δανειολήπτρια, η οποία πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει  και άλλη ακίνητη περιουσία όπως αγροτεμάχια με ελιές όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.
   Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μα ιδιαίτερα,για  την συνεργάτη της ΄Ενωσης , δικηγόρο στο Ηράκλειο, κ.Δαριβιανάκη Μαρία ,με την συνδρομή της οποίας κατετάθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο στο Ηράκλειο, η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε , όχι μόνο για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια αλλά και  για όλους τους δανειολήπτες ,"ευτυχές γεγονός" αλλά και "ελπίδα ",για  τον χρόνο που διανύουμε, που η "σπορά" ειδήσεων  "περί πλειστηριασμών", δημιουργεί όχι απλώς φόβο,για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ,αλλά και ολοκληρωτική ανασφάλεια.
  Τέλος, ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε  τους δανειολήπτες για μια ακόμα φορά, να εμπιστευτούν τον Νόμο 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, μα προ πάντων τους ΄Ελληνες δικαστές, που στέκονται δίπλα τους ηρωικά με τις αποφάσεις τους  .-
                                                    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                         Ιωάννα Μελάκη         ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

"ΠΟΛΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ"


Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Βαρεθήκαμε, την πίεση, τον εκβιασμό, τον φόβο από το 2009 ,η ίδια  αναμασισμένη τσίχλα "Πλειστηριασμοί" Νόμοι "ανάσα" και πάλι ο ίδιος εφιάλτης "πλειστηριασμός",
Εμείς λέμε  ,ως καταναλωτές δανειολήπτες, που η κρίση μας οδήγησε να χάσουμε την δουλειά μας, που η κρίση μας μείωσε τους μισθούς μας,που η κρίση μας  έκανε συνταξιούχους επαίτες,που η πολιτεία άφησε την αγορά ανέλεγκτη 
κύριοι, 
" ΠΟΛΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ, ΌΧΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ , ΌΧΙ ΤΟΥΣ ΑΔΎΝΑΜΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ" 
 η εφαρμοζόμενη πολιτική της Τρόικα δεν είναι μονόδρομος εξαφάνισης των Ελλήνων πολιτών, όχι στους πλειστηριασμούς ,όσο κρατάει η κρίση.Για μας ένα είναι το χρονοδιάγραμμα.
 Δεν δεχόμαστε καμιά νομική τροποποίηση σε καιρό υφιστάμενης κρίσης, αιτούμε και απαιτούμε παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών, όχι μόνο από τις Τράπεζες, αλλά και από το ίδιο το Κράτος.
Για τους πολίτες λέμε. αποβάλλετε τον φόβο, αγωνιστείτε δίπλα σε φορείς που σκοπό έχουν να σας  ενισχύσουν , να σας δυναμώσουν, να αγωνιστείτε σώζοντας το σπίτι σας.Μη είστε δέκτες εκβιαστικών επιθέσεων ότι θα χάσετε το σπίτι σας , εδώ σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί
μέχρι 31-12-2013 
 α) όλων των ακινήτων, εφόσον η οφειλή είναι κάτω από 200.000 ευρώ σε πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα)
 και β) της κύριας κατοικίας, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του πιστωτή ή του οφειλέτη και του δανειακού υπολοίπου, αρκεί η αντικειμενική της αξία να μην υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο α΄ κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%.
Από 1-1-2014, εμμένουμε και επιμένουμε να συνεχιστεί η παράταση αναστολής των πλειστηριασμών, έως  ότου η Χώρα μας βγει από την ύφεση και την οικονομική κρίση και μπεί σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δεν θα πληρώσει τίποτα , δανειολήπτρια νοικοκυρά,σώζωντας και κατοικία, οικόπεδο και αγροτεμάχια"

                 

                                   ΔΕΛΤΊΟ   ΤΎΠΟΥ    7-11-2013


  Νομικό ενδιαφέρον, προκύπτει από την υπ.αριθμό 273/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, όπου ορίστηκαν μηδενικές καταβολές , σε  νοικοκυρά δανειολήπτρια , με διάσωση  της  κατοικίας της, οικοπέδου , αγροτεμαχίων και αυτοκινήτου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η δανειολήπτρια τυγχάνει να είναι μέλος και η οποία ΄Ενωση, συνέδραμε την δανειολήπτρια εξωδικαστικά ,αλλά και οδηγήθηκε δικαστικά καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, με συνεργαζόμενη  με την ΄Ενωση  δικηγόρο των Χανίων.
 Επί του περιεχομένου της υπόθεσης :
Πρόκειται  για  δανειολήπτρια έγγαμο,  36 ετών, μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων ,νοικοκυρά,( βοηθάει στο καφενείο του συζύγου της), χωρίς μισθό, χρεωμένη σε μία Τράπεζα, συνολικής χρέωσης( σε τρία πιστωτικά προϊόντα )του ποσού των 74.246,50 Ευρώ  ¨βρίσκεται όμως με περιουσιακά στοιχεία, αλλά με σχεδόν μηδενικό εισόδημα (μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα) 7,78 Ευρώ.
  Επί της υπ.αριθμό 273/2013 απόφασης του δικαστηρίου Χανίων:
1)Όρισε ,μηδενικές καταβολές  και ορισμού νέας δικασίμου μετά από 8μηνο
2)Εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία , αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων
3)Έδωσε περίοδο χάριτος  τριετίας, από την έκδοση της  απόφασης
4)Προσδιόρισε  μηνιαίες δόσεις  ,μετά την περίοδο χάριτος (τριετίας) για την διάσωση της κατοικίας να καταβάλλει επί 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις) των 283,33 ευρώ η κάθε μία
  Συμπερασματικά:¨Δεν ορίστηκαν καταβολές τετραετίας, σήμερα η δανειολήπτρια δεν πληρώνει κανένα Ευρώ, σημαντική ανάσα για την οικογένεια, Εύγε στα Κρητικά Δικαστήρια και στους Ειρηνοδίκες  , που με τις αποφάσεις τους στγρίζουν τα υπερχεωμένα νοικοκυριά, που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας.-

                   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                          Ιωάννα  Μελάκη


                                             


Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013


«Καταστραφήκαμε» λένε οι κατασκευαστές σπιτιών στην Κρήτη

«Καταστραφήκαμε» λένε οι κατασκευαστές σπιτιών στην Κρήτη
Ήτανε στραβό το κλίμα της οικονομική κρίσης ήρθε και η υπερφορολόγηση των ακινήτων να αποτελειώσει τον κατασκευαστικό κλάδο σπιτιών. Πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου έχουν χρεοκοπήσει καθώς βρέθηκαν χρεωμένοι ως το λαιμό, με ένα προϊόν που δεν πουλιέται και με τις χρηματοδοτικές κάνουλες των τραπεζών να έχουν κλείσει. Ως κερασάκι στην απόγνωση τους ήρθε να προστεθεί και η υπερφορολόγηση τους για τα απούλητα σπίτια. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οποία με ανακοίνωση της επισημαίνει ότι:»Τα σπίτια που βρίσκονται σήμερα στα χέρια των κατασκευαστών ή κατασκευαστικών εταιρειών ,είναι «προϊόντα» όχι πάγια, οφείλουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση!!!»
Το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει ακόμη τα εξής:
«Θλίψη και προβληματισμός έχει πέσει από καιρό στους κατασκευαστές ακινήτων, που ερχόμενη η οικονομική κρίση τους βρήκε με κατασκευασμένα σπίτια , (προϊόντα εμπορίας) αλλά με μηδενικό καταναλωτικό ενδιαφέρον, καθώς οι καταναλωτές αφενός «πάγωσε» το ενδιαφέρον τους μη ξέροντας τι θα φέρει η κρίση αφετέρου δεν είχαν τα χρήματα, διότι ήλπιζαν στο δανεισμό, από τις Τράπεζες πράγμα που δεν έγινε, καθώς ερχόμενη η κρίση , εκείνες έκλεισαν αυτόματα τις πόρτες.
Η Ουσία και το παράπονο των κατασκευαστών σπιτιών ενώνονται σε μία λέξη «καταστραφήκαμε» λέξη η οποία έφθασε ως φωνή διαμαρτυρίας και κραυγή αγωνίας από τους ανθρώπους αυτού,ς στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την ύστατη ελπίδα βοήθειας καθώς είδαν με την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για την φορολογία ακινήτων, τον ουσιαστικό οικονομικό αφανισμό τους.
Συγκεκριμμένα στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κατατέθηκε η αγωνία ,ο προβληματισμός και το συγκεκριμένο ερώτημα «Γιατί η Κυβέρνηση θα φορολογήσει τα σπίτια των επαγγελματιών κατασκευαστώ,ν ως σπίτια φυσικών προσώπων» Και γνωστοποιούν το θέμα μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για την διευκόλυνση της Κυβέρνησης και του οικονομικού της επιτελείου , που είναι:
¨Κύριοι, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σας καταθέτουμε τον προβληματισμό μας επί του προβλήματος μας ως» κατασκευαστές κατοικιών » ,και ελπίζουμε στην βοήθεια σας, και στην δημοσιοποίηση του , τώρα ένα βήμα πριν τον ολοκληρωτικό αφανισμό του κλάδου μας, με χειρισμούς ανώριμους από την παρούσα Κυβέρνηση με την απόφαση της για φορολόγηση ακινήτων, στην οποία δεν μας εξαιρεί.
Σας ενημερώνουμε ότι οι κατοικίες που προέρχονται από τους κατασκευαστές ή κατασκευαστικές εταιρείες είναι προϊόντα και όχι πάγια , τα οποία φορολογούνται κατά την πώληση και δίδουν φορολογητέο εισόδημα για το Κράτος. Δεν είναι δυνατόν να φορολογούνται τα προϊόντα (κατασκευές )τα οποία παραμένουν απούλητα
Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει μέγιστη διαφορά, από ακίνητα κυρίως κατοικίες οι οποίες πουλιούνται είτε από ιδιώτες(φυσικά πρόσωπα) που δεν είναι επαγγελματίες Υπάρχει στην περίπτωση αυτή διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση καθώς το εισόδημα είναι από εκποίηση περιουσίας.»
Επί του ανωτέρω θέματος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενώνει την αγωνία της με τους επαγγελματίες κατασκευαστές, δημοσιοποιεί το θέμα, ως «μείζον» στο οποίο οφείλει και καλείται η Κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, αλλά και ο πολιτικός κόσμος της Χώρας (βουλευτές), να καταθέσουν πρόταση στην Βουλή επί τούτου.

Αοριστία αίτησης υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Ειρ Χαλανδρίου 33/2013 – αφού ο αιτών δεν προσδιορίζει πως καλύπτει τις ανάγκες που υπερβαίνουν το ποσό που λαμβάνει ως επίδομα ανεργίας και δεν κατονομάζει τα συγγενικά πρόσωπα που τον διατρέφουν ούτε και το ύψος των παροχών τους προς αυτόν

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη :Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Αοριστία αίτησης – Βοήθεια από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα -. Απαράδεκτη λόγω αοριστίας αίτηση για υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ο αιτών, άνεργος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν αναφέρει πώς καλύπτει τις λοιπές του ανάγκες που υπερβαίνουν το ποσό που λαμβάνει ως επίδομα ανεργίας. Ισχυρίζεται ότι τον διατρέψουν συγγενικά του πρόσωπα, χωρίς να αναφέρει ποιο είναι το ποσό της παροχής και πότε του καταβάλλεται. Πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η συνδρομή των παραπάνω προσώπων, τα οποία πρέπει επίσης να κατονομάζονται. Αντιφάσεις ως προς το ακριβές ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2013

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ


Εκτύπωση E-mail
Στην ρύθμιση του Ν. 3869/2010 υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα και μάλιστα πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εμπορικού Νόμου (ΕμπΝ) και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις.
Παρά την έλλειψη ρητής στο νόμο διάταξης με την οποία εξαιρούνται του χαρακτηρισμού τους ως εμπόρων με την έννοια του άρθρου 1 ΕμπΝ, «οι μικροέμποροι», όπως αποκαλούνται, εν τούτοις τόσο από την επιστήμη όσο και από την νομολογία γίνεται δεκτός ο ως άνω αποκλεισμός, ως «μικρέμποροι» δε χαρακτηρίζονται εκείνοι των οποίων η άσκηση εμπορικών πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο προς τη σωματική τους καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζουν από αυτές αποτελεί αμοιβή της προσωπικής τους εργασίας (βλ. ΕφΑθ 11433/1995, ΕφΑθ 3924/1981 ΝΟΜΟΣ).
Στην ρύθμιση του νόμου επομένως υπάγονται και οι χαρακτηριζόμενοι ως «μικρέμποροι», δηλαδή αυτοί για τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή του σωματικού τους κόπου και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών, όπως είναι οι γυρολόγοι, οι υπαίθριοι πωλητές/ μεταπωλητές, οι μικροπωλητές, οι τεχνίτες, και οι εκμεταλλευόμενοι μικροκαταστήματα χαρακτηριζόμενα ως «ψιλικατζίδικα» (βλ. ΕιρΠαμ 2/2011 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Μάλιστα, έχει κριθεί νομολογιακά ότι αποτελεί μικρέμπορο και άρα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 αιτούσα η οποία ήταν μοδίστρα απασχολούμενη μόνη της σε μισθωμένο χώρο, χωρίς να απασχολεί υπάλληλο (βλ. ΕιρΘεσ 5074/2011 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΑθ 138/Φ.232/2011, αδημ.). Άλλη απόφαση έχει κρίνει αντίθετα (ΕιρΑθ 64/Φ. 31/2011, αδημ.) και απέρριψε την αίτηση του οφειλέτη, τον οποίο θεώρησε ως έμπορο και επομένως έχοντα πτωχευτική ικανότητα. Συγκεκριμένα, ο αιτών διατηρούσε σουβλατζίδικο και προσέφερε υπηρεσίες παροχής γευμάτων χωρίς παροχή καθισμάτων απασχολώντας επ' αμοιβή έναν υπάλληλο για παραδόσεις κατ' οίκον των γευμάτων. Κατά την απόφαση τα καθαρά κέρδη από την άσκηση της άνω επαγγελματικής δραστηριότητας ανήλθαν για το έτος 2010 σε 26.817,57 ευρώ. Τέλος, σε άλλη απόφαση των δικαστηρίων (ΕιρΑθ 165/Φ. 248/2011, αδημ.) επίσης απορρίφθηκε η αίτηση ελεύθερου επαγγελματία με αντικείμενο δακτυλογραφήσεις και φωτοαντίγραφα, λόγω της εμπορικής ιδιότητας του αιτούντος.
Από την άλλη πλευρά, έχει κριθεί νομολογιακά ότι υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 αιτούσα η οποία διατηρούσε ατομική επιχείρηση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων και η οποία δεν διατηρούσε για το σκοπό αυτό κατάστημα, δεν χρησιμοποιούσε βοηθητικό προσωπικό, αγόραζε μόνη της τα χρησιμοποιούμενα από αυτήν υλικά καθαριότητας, τα οποία συνυπολογίζονται στην αμοιβή που εισπράττει για την εργασία της αυτή, δεν διέθετε ούτε και αυτή ακόμη τη στοιχειώδη επαγγελματική οργάνωση και εγκατάσταση, στοιχεία που δεν προσδίδουν σε αυτήν την εμπορική ιδιότητα, αφού η άσκηση των παραπάνω πράξεων (παροχής υπηρεσιών καθαριότητας) συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο με τη σωματική της καταπόνηση, το δε κέρδος που αποκομίζει από αυτές δεν αποτελεί παρά την αμοιβή της προσωπικής της εργασίας (βλ. αναλυτικά ΕιρΘεσ 5074/2011 ΝΟΜΟΣ).
Τέλος, έχει κριθεί νομολογιακά (βλ. ΕιρΕριν 2/2012, Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, αφορούσε το επάγγελμα του κομμωτή) ότι ο αιτών δεν νοείται έμπορος αν δεν υπάρχει στη δραστηριότητα του διαμεσολάβηση, ριψοκίνδυνη ανάληψη οικονομικού κινδύνου από το πρόσωπο ελπίδα αλλά όχι εξασφάλιση του κέρδους. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί κάποιο πρόσωπο αν και διενεργεί πράξεις εμπορικές να κριθεί ότι είναι μικρέμπορος και να μην εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν.3869/2010. Δεν είναι έμποροι αυτοί που ασκούν μικροεμπορία. Μικροεμπορία ασκούν πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις κατά το Β.Δ. 1835 αλλά δεν δραστηριοποιούνται σε ριψοκίνδυνη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση και κατ' ουσίαν παρέχουν προσωπική εργασία με αντίτιμο κάποια αμοιβή. Η με διαφορετική διατύπωση, είναι πρόσωπα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές κέρδος, το οποίο όμως αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών κλπ. (βλ. Ιάκωβο Βενιέρη κ. Θεόδωρο Κατσά - Εφαρμογή του Ν.3869/2010).
Περαιτέρω, η ιδιότητα του αιτούντος την εφαρμογή του παραπάνω νόμου οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, κρίνεται βασικά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προς ρύθμιση των οφειλών του (βλ. Αθ. Γ. Κρητικός: «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», έκδοση 2010, σελ. 39).

Μαρία Τζαβέλα
Δικηγόρος


ΝΟΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ-Βουλευτής  Ηρακλείου
 Λεωφ. Δημοκρατίας 17-Ηράκλειο
τηλ: 2810-300421,300422 φαξ:2810-300421
Βουλής 4-10562 Αθήνα
Τηλ: 210-3706433,3239427 φαξ: 210-3706033
Email: notismarias@gmail.com
e.marias@parliament.gr 
Αθήνα, 5/11/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη από τις Εταιρείες Ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απάντηση Σκορδά σε αναφορά του Νότη Μαριά

Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών Ενημέρωσης διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.
            Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να χρησιμοποιούν αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες.
            Ειδικότερα, σε σχέση με την υπ’αριθ. 974/10.10.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 10.10.2013 σχετικά με την καταγγελία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για τις χιλιάδες παραβάσεις από τις τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών, το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. Β13-540/17.10.2013 51939/ΙΗ απάντηση:

«Ο νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης είναι ο ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.4038/2012 . Ο ως άνω νόμος θεσπίζει αρχές συναλλακτικής συμπεριφοράς, κανόνες λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τους δανειστές και τους οφειλέτες αυτών και απαγορεύει την εκχώρηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους.
Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν αίτηση για την καταχώρησή τους στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Εταιρείες αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο. Η καταχώρηση στο Μητρώο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Εταιρείας στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, που χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Αν η Εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, με αιτιολογημένη απόφαση του που εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης στο Μητρώο, αρνείται την εγγραφή της Εταιρείας σε αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένη Εταιρεία στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Η διαγραφή Εταιρείας από το Μητρώο συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Η απόφαση περί διαγραφής Εταιρείας από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Αρχή και στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.
Το σύνολο των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή http://www.efpolis.gr.
            Το Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του ν.3758/2009, όπως ισχύει.

            Ειδικότερα στον ως άνω νόμο μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
α) Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών Ενημέρωσης διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.
β) Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.
γ) Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη από τις Εταιρείες ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και η ανάθεση μέρους ή της όλης δραστηριότητας αυτών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
δ) Πριν από κάθε ενέργεια Ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών του με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωση του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία συμφώνως και προς το άρθρο 11 του ν.2472/1997, ως εκάστοτε αυτός ισχύει. Η επικοινωνία της Εταιρείας Ενημέρωσης με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μιας ανά δεύτερη ημέρα ενώ προσδιορίζεται συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο ημέρες. Η δε τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.
ε) Ο Δανειστής (Τράπεζα κλπ.) δεν επιτρέπεται να αναθέτει εντολή για ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές, που, μεταξύ άλλων, έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής, ή απορρέουν από καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις καθώς και από όρους που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 όπως ισχύει.
στ) Οι αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές των Εταιρειών Ενημέρωσης προς τους οφειλέτες, που ρητά απαγορεύονται (άρθρο 5), είναι μεταξύ άλλων και οι παρακάτω:
           η κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων, ή δικαστικών επιμελητών,
           η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του,
           η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή των οικείων του.
ζ) Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τον οφειλέτη και να τηρούν για ένα έτος το περιεχόμενο των αρχείων αυτών προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Ο οφειλέτης ενημερώνεται υποχρεωτικά για την καταγραφή και το σκοπό της. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. (άρθρο 6 παρ. 7).
η) Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, μετά από καταγγελία του οφειλέτη στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου. (άρθρο 6 παρ. 8)
θ) Οι εταιρείες ενημέρωσης καταγράφουν υποχρεωτικώς το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς η εξωδίκως και διατηρείται από τις Εταιρείες υποχρεωτικώς για ένα έτος από την πραγματοποίηση της επικοινωνίας. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ενημερώνεται ο οφειλέτης για την καταγραφή της συνομιλίας, τη διάρκεια τήρησής της και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων. Οι εταιρείες ενημέρωσης οφείλουν να χορηγούν τα στοιχεία αυτά, εφόσον ζητηθούν, στον οφειλέτη ή/και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. (άρθρο 8 παρ. 2)
Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατατεθεί σημαντικός αριθμός καταγγελιών και διαμαρτυριών καταναλωτών στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου.
Το Τμήμα Μητρώου διαχειρίζεται τις καταγγελίες των καταναλωτών - οφειλετών για παράβαση των διατάξεων του ως άνω νόμου, οι οποίες διερευνώνται για τη βασιμότητά τους.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τη μελέτη των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νόμου 3758/2009 όπως ισχύει, συντάσσεται και αποστέλλεται έγγραφο με το οποίο καλούνται οι καταγγελλόμενες εταιρείες να υποβάλουν υπόμνημα με τις απόψεις τους, σχετικά με τις προσαπτόμενες κατά περίπτωση παραβάσεις, 'σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α). Το υπόμνημα αυτό λαμβάνεται υπόψη, κατά την εξέταση της υπόθεσης για τη στοιχειοθέτηση ή μη της παράβασης και την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις καταγγελίες για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διερεύνηση και διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων του ως άνω νόμου, προέβη στην επιβολή προστίμων ύψους 390.000 ευρώ σε έξι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σε έναν δανειστή και μία εταιρεία μη εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενημέρωσης του άρθρου 7 του ν.3758/2009 όπως ισχύει.
Επισημαίνεται δε ότι στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, προβλέπεται ότι «σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της Εταιρείας.»
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με σκοπό την έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις καταναλωτών σχετικά με το σύννομο τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και τις καταγγελίες τους μέσω της ιστοσελίδας www.efpolis.qr ή καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520.»