Αυστηρή σύσταση στις τράπεζες προκειμένου να χορηγούν βεβαιώσεις των οφειλών σε δανειολήπτες που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά συναντούν την άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων να δέχονται προς διεκπεραίωση τα αιτήματα αυτά, απηύθυνε ο Συνήγορος του Καταναλωτή.
Όπως τονίζει, σύμφωνα με τον νόμο, οι τράπεζες υποχρεούνται να παραδίδουν στους οφειλέτες, χωρίς επιβάρυνση και εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, αναλυτική κατάσταση των οφειλών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, γνωστοποιώντας παράλληλα το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η κάθε οφειλή, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
Ο Συνήγορος αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα στις αιτήσεις των οφειλετών προς τους γραμματείς των αρμόδιων Ειρηνοδικείων για την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας ρύθμισης χρεών, που δίνει σωτήρια διέξοδο από την υπερχρέωση.
Υπενθυμίζει δε ότι παράβαση της υποχρέωσης αυτής από πλευράς τραπεζών επισείει σε βάρος τους επιβολή προστίμου από το υπουργείο Ανάπτυξης 500-10.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευ. Ζερβέας, συνέστησε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών να παρέμβει άμεσα στα μέλη της με την αυστηρή υπόδειξη να δέχονται αμελλητί και να διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα όλα τα σχετικά αιτήματα που τους υποβάλλονται. Καλεί δε τους πολίτες-καταναλωτές να απευθύνονται άμεσα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και να καταγγέλλουν κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης των τραπεζών να δέχονται τέτοια αιτήματα στο τηλ. 1520 και για τα μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα τηλ.2821092666, 2821092306 και 2842020140