Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Κατοικία μου ,"θέλω να σε σώσω από τον πλειστηριασμό" τι οφείλω να κάνωΟι οδηγίες  της Ε.Π.Κ.Κρήτης ,για την αναστολή των πλειστηριασμών.

Η προθεσμία τελειώνει ( στις 28 Φεβρουαρίου  2014) έξη ημέρες έμειναν.


Για την αναστολή των πλειστηριασμών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4224 Άρθρο 2  όλοι οι δανειολήπτες , και εκείνοι που έχουν πτωχευτική Ιδιότητα ,(Στη διάταξη εμπίπτουν όλοι οι οφειλέτες: άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες κλπ. κ.α ) οι οφειλέτες αυτοί ,θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στις Πιστοποιημένες  Ενώσεις Καταναλωτών  ανά την Ελλάδα, προκειμένου να τους παρέχουν την απαραίτητη συμβουλευτική και στήριξη  για την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης σε κάθε δανειστή τους  και  να προστατεύσουν  ΜΟΝΌ την κύρια κατοικία τους.Και λέμε την λέξη μόνο, διότι βάσει αυτού του Νόμου ,δεν προστατεύεται έτερο περιουσιακό στοιχείο, μια και άνοιξε η πόρτα των πλειστηριασμών από 1-01-2014 , ούτε και η πρώτη κατοικία, εάν δεν εντάξουμε τις οφειλές μας σε κάποιον νόμο.
Τι θα πρέπει να περιέχει η Υπεύθυνη Δήλωση:
Στην Υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,  επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας  οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Ποιες οφειλές υπάγονται στην ρύθμιση:
Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ).
ΠΡΟΣΟΧΉ ΔΕΝ υπάγονται χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Τα κριτήρια  που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι οφειλέτες που επιθυμούν την ένταξή τους   είναι:
α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000.
γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.
Για τις Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δηλαδή i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10% ήτοι:  αντικειμενική αξία της 1ης κατοικίας μέχρι €220.000, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €38.500,  κινητή και ακίνητης περιουσίας μέχρι €297.000 και από το ποσό αυτό, καταθέσεις μέχρι €16.500.
Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποδεικνύονται, γιατί ο  δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει, εντός ενός (1) μήνα, α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 01-01-2007 β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερα ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.
Ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την πραγματική οικονομική του κατάσταση. Οι  άνεργοι, οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα, ή με εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, κι εφόσον καλύπτουν τα υπόλοιπα κριτήρια, έχουν μηδενικές καταβολές.
Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10%, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €15.000. Για άνω των €15.000 υπολογίζεται επιπλέον ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα €12.000 ευρώ, δηλαδή €1000 το μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα €100 το μήνα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
Διαδικασία πληρωμής της μηνιαίας καταβολής δόσεων γίνεται, εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες κατανέμεται αναλογικά σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο
Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις  για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας. Οι συνοφειλέτες δανείων, θα πρέπει να καταθέσουν όλοι υπεύθυνες δηλώσεις στις Τράπεζες που έχουν οφειλές.
ΣΗΜΑΝΙΚΟ!!! Εφόσον  ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.
Όσοι έχουν  υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 για "τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά," έχουν προστασία της κύριας κατοικίας τους και δεν χρειάζεται να κάνουν υπεύθυνη δήλωση.
 Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει  ΜΟΝΟ για ένα (1) έτος γι αυτούς που υπέβαλλαν Υπεύθυνη δήλωση στις αρχές του έτους 2014, για εκείνους που θα υποβάλλουν τώρα ο χρόνος θα είναι δέκα μήνες, διότι η αναστολή των πλειστηριασμών  τελειώνει   τέλος του έτους ,δηλ  έως 31/12/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: