ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00-12:00 π.μ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στη Γραμματεία της Ένωσης
2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει
η ανανέωση συνδρομής (25 ευρώ)
για το έτος 2019 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ποια είναι τα 453 συμβόλαια που μεταβιβάζονται από την International Life στην Εθνική Ασφαλιστική; Ανακοίνωση της ΤτΕ

   
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ασφαλιστικής επιχείρησης «International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» (εφεξής «InLife ΑΕΑΖ») για τη μεταβίβαση τμήματος του χαρτοφυλακίου ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων της προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης και λήγει στις 18 Απριλίου 2017. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr.
Το κείμενο της ανακοίνωσης της InLife ΑΕΑΖ έχει ως εξής:
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής με την επωνυμία «International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», εφεξής καλούμενη «InLife ΑΕΑΖ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, Τ.Τ. 15123, έχει αριθμό ΓΕΜΗ: 954901000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου, ασφαλιστικό διαχειριστή της εταιρίας, βάσει της 178/1/10.02.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Yποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, το από 27.3.2017 «Προσύμφωνο Μεταβίβασης Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου», για τη μεταβίβαση στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 103-105, Τ.Τ. 11745 και με αριθμό ΓΕΜΗ: 224801000, νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής «Εθνική ΑΕΕΓΑ»), τμήματος του χαρτοφυλακίου των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων της «InLife ΑΕΑΖ», κατάλληλα υπογεγραμμένο από την «InLife ΑΕΑΖ» και την «Εθνική ΑΕΕΓΑ».
Η ανωτέρω μεταβίβαση ισχύει με την επιφύλαξη της εγκρίσεως αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Το υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τα 453 ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που αναφέρονται στο Προσάρτημα Α’ του «Προσυμφώνου Μεταβίβασης Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου» και έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα εξής :
• Είναι ατομικά συμβόλαια Ζωής με βασικό κίνδυνο ζωής αποκλειστικά και μόνο τύπου «Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής» και
• ήταν σε πλήρη ισχύ στις 27/03/2017 και
• δεν περιελάμβαναν καμιά ασφαλιστική κάλυψη της οποίας το «ασφάλισμα» ήταν καταβλητέο υπό μορφή σύνταξης και
• δεν υπάρχει σε κανένα από αυτά τυχόν αξίωση δικαιούχων σε καταβολή ασφαλίσματος/αποζημίωσης για συμβάντα μέχρι και την 27/03/2017 ή όσες αξιώσεις υπάρχουν, έχουν ήδη ή πρόκειται να ικανοποιηθούν από την International Life ΑΕΑΖ ή έχουν αιτιολογημένα απορριφθεί από αυτήν.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συγκροτούν το υπό μεταβίβαση ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς συμβολαίων :
67923, 68296, 70253, 70551, 72700, 72711, 74086, 74149, 75927, 76885, 76961, 80349, 82105, 82744, 83973, 86002, 86293, 87211, 87529, 87776, 88034, 88345, 88438, 88583, 88588, 88607, 88650, 89391, 89399, 89400, 89405, 89441, 89497, 89560, 89575, 89627, 89647, 89652, 89821, 89879, 89921, 90022, 90047, 90253, 90325, 90326, 90444, 90456, 90551, 90573, 90584, 90657, 91174, 91194, 91195, 91219, 91341, 91415, 91467, 91469, 91596, 91598, 91687, 91745, 91927, 92046, 92293, 92395, 93347, 93351, 93482, 93510, 93511, 93672, 93673, 93739, 93749, 93810, 93881, 93883, 94010, 94072, 94079, 94093, 94161, 94165, 94302, 94395, 94420, 94543, 94712, 94829, 94830, 94859, 94872, 95210, 95303, 96245, 96456, 96776, 97062, 97064, 97129, 97130, 97229, 97468, 97931, 97932, 98034, 98035, 98155, 98159, 98415, 98695, 98797, 98838, 98867, 99002, 99005, 99170, 99192, 99214, 99229, 99353, 99354, 99498, 99665, 99675, 99926, 99928, 99936, 100056, 100193, 100222, 100380, 100382, 100451, 100559, 100601, 100603, 100636, 100667, 100683, 100690, 100899, 101005, 101473, 101474, 101522, 101560, 101693, 101810, 102019, 102021, 102286, 102289, 102401, 102987, 103071, 103849, 103906, 103972, 104022, 104062, 104101, 104102, 104181, 104211, 104450, 104485, 104487, 104630, 104631, 104671, 104782, 104817, 104854, 104991, 104992, 105025, 105027, 105210, 105225, 105336, 105507, 105591, 105622, 105736, 105749, 105781, 105810, 105944, 106002, 106003, 106270, 106690, 106758, 106872, 106873, 107213, 107237, 107251, 107252, 107254, 107264, 107332, 107337, 107339, 107377, 107381, 107384, 107406, 107407, 107413, 107461, 107488, 107510, 107520, 107540, 107564, 107565, 107566, 107611, 107630, 107634, 107635, 107657, 107678, 107680, 107705, 107706, 107884, 107924, 107930, 107951, 107959, 108023, 108065, 108081, 108082, 108151, 108166, 108413, 108491, 108559, 108721, 108799, 108926, 109167, 109321, 109585, 109628, 109847, 109947, 110868, 110922, 110992, 111076, 111596, 111646, 111707, 111717, 111745, 111792, 111799, 111873, 111936, 111980, 112002, 112006, 112050, 112078, 112125, 112166, 112213, 112214, 112256, 112312, 112331, 112353, 112367, 112392, 112393, 112418, 112420, 112461, 112520, 112700, 112722, 112743, 112849, 112850, 112915, 113187, 113211, 113213, 113323, 113676, 113774, 113810, 113855, 114212, 114940, 115014, 115164, 115517, 116448, 116449, 116455, 116490, 116525, 116549, 116561, 116692, 116725, 116739, 116749, 116773, 116795, 116797, 116872, 116884, 117089, 117219, 117222, 117298, 117446, 117462, 117495, 117508, 117552, 117575, 117604, 117609, 117614, 117651, 117740, 117743, 117745, 117762, 117789, 117828, 117923, 117941, 117955, 117972, 117987, 118005, 118163, 118237, 118278, 118505, 118537, 118546, 118548, 118551, 118578, 118583, 118749, 118899, 118952, 119003, 119029, 119118, 119436, 119826, 119951, 120299, 120416, 120543, 120851, 120914, 120915, 120921, 120931, 120932, 120996, 120998, 121030, 121072, 121096, 121162, 121172, 121217, 121234, 121250, 121300, 121301, 121324, 121410, 121436, 121506, 121535, 121564, 121884, 121936, 121938, 121966, 122003, 122028, 122029, 122057, 122200, 122250, 122257, 122260, 122345, 122372, 122377, 122390, 122409, 122424, 122442, 122463, 122485, 122566, 122601, 122663, 122671, 122679, 122680, 122690, 122693, 122712, 122722, 122725, 122860, 123005, 123006, 123084, 123148, 123149, 123287, 123811, 123934, 123935, 124312, 124370, 124372, 124509, 124705, 1003482, 1008076, 1013433, 1013437, 1013625, 1013843, 1014029, 1014379, 1014380, 1014437, 1014804, 1014843.
Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ.7β του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 ορίζεται, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 222/1/28.3.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος, χρονικό διάστημα έως την 18η Απριλίου 2017 για την υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr
Η παρούσα Ανακοίνωση υπέχει και θέση γνωστοποίησης υπό την έννοια του Ν. 2472/1997 προς τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, όπως Συμβαλλόμενους-Λήπτες της Ασφάλισης και άλλους δικαιούχους, της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από την «InLife ΑΕΑΖ» και διαβιβάζονται στην «Εθνική ΑΕΕΓΑ».
Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της «Συμφωνίας Πώλησης και Μεταβίβασης Χαρτοφυλακίου» και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει χώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η «InLife ΑΕΑΖ» θα παύσει να τηρεί τα αρχεία των μεταβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων και η «Εθνική ΑΕΕΓΑ» θα καταστεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου ατομικών συμβολαίων.
Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, θα συνεχίσουν να ισχύον.
Από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί Πίνακας των υπό μεταβίβαση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων στην ιστοσελίδα της «InLife ΑΕΑΖ» (http://www.inlife.gr).
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017
Περιστέρης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: