ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00-12:00 π.μ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στη Γραμματεία της Ένωσης
2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει
η ανανέωση συνδρομής (25 ευρώ)
για το έτος 2019 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Εγγραφα του ν.3869/2010,
Με ανακοίνωσή της η Ενωση Προστασίας Καταναλωτων Κρήτης, ενημερώνει ότι με την δημοσίευση του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/18 Α) (άρθρα 56 - 68) που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2018 έγιναν αλλαγές και τροποποιήσεις στον βασικό Νόμο 3869/2010 των υπερχρεωμένων και φυσικά άλλαξαν και τα απαραίτητα έγγραφα για την κατάθεση αίτησης.

Έγγραφα της παρ. 2 του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 (ΚΥΑ 7534/2015 και Ν. 4549/2018) με την υποβολή αίτησης Ν. 3869/2010
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ε1 (τυχόν Ε3, Ε5) και εκκαθαριστικά των τελευταίων τριών ετών
4. Πρόσφατο Ε9
5. Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας, ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ και τυχόν Ε2
6. Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων
7. Βεβαιώσεις οφειλών πιστωτών
8. Βεβαιώσεις οφειλών Δημοσίου
9. Βεβαιώσεις οφειλών ασφαλιστικών ταμείων
10. Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων
11. Τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
12. Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη
13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ΄ άρθρ.575 ΚΠΔ)
14. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το Ε1 του έτους της διακοπής.
α) υπεύθυνη δήλωση για ορθότητα και πληρότητα περιουσίας και μεταβιβάσεων.
β) δήλωση παροχής άδειας στους πιστωτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ.2 άθρου 4 του κωδικοποιημένου ν.3869/10
γ)  υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα
16. Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας
17. Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: