Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του καταναλωτή σε συνδυασμό με το δικαίωμα αποζημίωσης του πιστωτικού φορέα ενόψει της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και της μεταφοράς της τελευταίας στο ελληνικό δίκαιο με την Υ.Α.

The right of consumer to early repayment combined with the creditor's claim for compensation according to the Directive 2008/48/EC which has been incorporated into Greek Law with Ministerial Decision Z1-699/2010(ΦΕΚ Β΄917/2010)
Συγγραφέας: Μουτσιούλη, Αλεξία-Παγώνα Κωνσταντίνου
Ημ/νία έκδοσης: 2011
Περίληψη: Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης αποτέλεσε ήδη αντικείμενο ρύθμισης της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ. Εντούτοις, ενόψει των διαφορών που παρουσιάζουν οι κανόνες δικαίου των κρατών μελών που εξειδικεύουν τις συνέπειες πρόωρης εξόφλησης και ειδικότερα την αξίωση του πιστωτή για αποζημίωση θεσπίστηκε η νέα Οδηγία 2008/48/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Υ.Α. Ζ1-699/2010, η οποία έχει ως στόχο την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα και την παροχή ενός υψηλότερο επιπέδου προστασίας προς τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον βασικό κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 16§1 ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εξοφλήσει ολικώς ή μερικώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν σε βάρος του από την πιστωτική σύμβαση, δικαιούμενος μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης, η οποία πλέον συνίσταται στην πλήρη απαλλαγή του καταναλωτή από τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της σύμβασης. Ως αντιστάθμισμα ο πιστωτής δικαιούται βάσει του 16§2 να αξιώσει αποζημίωση εύλογη και αντικειμενικώς αιτιολογημένη, που τελεί δηλαδή σε άμεση αιτιώδη συνάφεια με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης, σύμφωνα, όμως, με τους όρους, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που ορίζονται συγκεκριμένα στο άρθρο 16§§§§ 2, 3, 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: