Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ: Σημαντική απόφαση από Συμβούλιο Επικρατείας για εφ’ άπαξ εκδίκαση της υπόθεσης αγωγών κατά ελληνικού δημοσίου

Συντάκτης / NextDeal
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 12:48

Από το Συμβούλιο Επικρατείας κρίθηκε χθες ως μείζονος σημασίας θέμα η υπόθεση των αγωγών ασφαλισμένων κατά ελληνικού δημοσίου σχετικά με το κλείσιμο ΑΣΠΙΣ και τα δικαιώματά τους και σύντομα θα ορισθεί δικάσιμος εντός 6μήνου για όλα όσα έγιναν μεταξύ 2000-2009.

Οι δικηγόροι Ιωάννης και Μιχ. Μαρκουλάκος χαιρετίζουν θετικά την απόφαση ελπίζοντας να μπει ένα τέλος στην αγωνία και ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων πρώην ασφαλισμένων.

Η απόφαση για εφ’ άπαξ εκδίκαση κινητοποίησε πολλούς ενδιαφερόμενους με το θέμα, συλλόγους, δικηγόρους, πελάτες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, μέσα ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η βροχή από δίκες για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον Παύλο Ψωμιάδη, την ΑΣΠΙΔΑ, την εγγυητική επιστολή, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τα οικόπεδα Κορίνθου κλπ.Διαβάστε παρακάτω την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. : ΠΑ 18/2012


ΠΡΑΞΗ
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτήριο Ρίζο, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο κ. Φιλοκτήμονα Αρναούτογλου και τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Σακελλαρίου, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος,


Αφού έλαβε υπ΄όψιν:

α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) την από 29.3.2012 αίτηση, με την οποία οι Παναγιώτης Αϋφαντής και λοιποί τρείς (3) αιτούντες, ζητούν, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, από 18.11.2011 αγωγή τους με γενικό αριθμό καταθέσεως 31474/2011 κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Με την αγωγή αυτή οι ενάγοντες, με την ιδιότητα των ασφαλισμένων στην ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» ζητούν να επιδικασθούν σε αυτούς ποσά, κατ΄ άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ζημίας και ηθικής βλάβης που υπέστησαν από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση εποπτείας επί της εταιρείας αυτής.
γ) Το γεγονός ότι με την ως άνω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου για πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο έχει συνέπειες για τον ευρύτερο κύκλο των ασφαλισμένων στην ως άνω εταιρεία. Μειοψηφεί ο Πρόεδρος, ο οποίος φρονεί ότι το τιθέμενο ζήτημα δεν έχει γενικότερο ενδιαφέρον.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, μειοψηφούντος του Προέδρου και


Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ε Ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από από 18.11.2011 αγωγή των Παναγιώτη Αϋφαντή και λοιπών δύο (2) αιτούντων κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Γενικός αριθμός καταθέσεως 31474/2011).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδικάσεως των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, με εξαίρεση την εκδίκαση των αιτήσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Σωτ. Ρίζος  Φ. Αρναούτογλου  Ν. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: