Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Προσωρινές διανομές στους δικαιούχους απαιτήσεων των υπό εκκαθάριση εταιρειών COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ"


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  7-10-2016

Ενημερώνουμε τα μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ότι , με απόφαση της ασφαλιστικής εκκαθαρίστριας κ. Ελπινίκης Καράμπαλη, ξεκινούν  προσωρινές διανομές στους δικαιούχους απαιτήσεων, των υπό εκκαθάριση εταιρειών της ΑΣΠΙΣ και COMMERCIAL. Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται!

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της εκκαθαρίστριας:
"ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ θα προβούν σε προσωρινές διανομές στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής (εφεξής ΚΔΑ), η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην ΚΔΑ με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά τα κατωτέρω. Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής απαίτησης.
Η υλοποίηση των προσωρινών διανομών θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών, όπως ανά περίπτωση αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και μετά την πιστοποίηση αμετάκλητου δικαιούχου. Οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν ή θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους από την 17/10/2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ, δεν είναι το ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής, το οποίο συνιστά μόνο ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών και ποσοστό του υπολοίπου (μη διανεμηθέντος) δικαιούνται να εισπράξουν μετά το πέρας των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.
Το πρόσωπο, στο οποίο θα πιστωθούν τα ποσά και το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι το πρόσωπο που έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ από τα όργανα της εκκαθάρισης ή το πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζει ως δικαιούχο τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Ελπινίκη Καράμπαλη
Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής"

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες:
"ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του ποσού της προσωρινής διανομής για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων είναι τα κάτωθι:
Α. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου), για απαίτηση από κάθε εταιρεία υπό εκκαθάριση, όλα τα προδιατυπωμένα πεδία του εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (προσωπικά στοιχεία, αριθμός τηλεφώνου, email, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ κλπ) και το κείμενο στη θέση ́ ́δηλώνω υπεύθυνα ότι ́ ́: «...τα παραπάνω στοιχεία μου είναι πραγματικά, συναινώ στη διαδικασία προσωρινής διανομής και επιθυμώ να πιστωθεί οιοδήποτε ποσό κρίνει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής στον υπ’ αριθμ. ........................................ λογαριασμό με IBAN .................................... της τράπεζας ........................................... στον οποίο τυγχάνω δικαιούχος (ή συνδικαιούχος). Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία. Αποδέχομαι τον συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης με το συνολικό αναγνωρισθέν ποσό. Συναινώ ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, σε περίπτωση που το κρίνει, να γνωστοποιήσει τα ποσά για τα οποία έχω ενταχθεί στην ΚΔΑ καθώς και τα ποσά που εισπράττω σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή (Δ.Ο.Υ, ΤτΕ, Υπουργείο Οικονομικών κλπ). Δεν έχω εκχωρήσει την ανωτέρω απαίτησή μου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. / Έχω εκχωρήσει την ανωτέρω απαίτησή μου προς τον/την ...............................................................................................σε ποσοστό .....%»
2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
 2.1 Φυσικά πρόσωπα Αντίγραφο  Δελτίου  Ταυτότητας δικαιούχου
2.2 Νομικά πρόσωπα Επικυρωμένο  Καταστατικό  Εταιρείας και  τροποποιήσεις, επικυρωμένο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη τροποποιήσεων με ημερομηνία Οκτωβρίου 2016 και εντεύθεν 2.3Αντίγραφο Δελτίου  Ταυτότητας  νομίμων εκπροσώπων
3. Φωτοτυπία  πρώτης  σελίδας  βιβλιαρίου  καταθέσεων ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ebanking (να εμφαίνεται αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ και Τράπεζα) 
Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση που το πρόσωπο που έχει εντάξει στην ΚΔΑ ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ή το Δικαστήριο με απόφασή του, έχει αποβιώσει, τα ποσά των προσωρινών διανομών δικαιούνται οι κληρονόμοι του, με βάση το ποσοστό που συμμετέχουν στην κληρονομία του αποβιώσαντος δικαιούχου. Η ιδιότητα του κληρονόμου, καθώς και το ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας αποδεικνύεται μόνον με κληρονομητήριο του αρμοδίου δικαστηρίου της κληρονομίας του κληρονομούμενου. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε κληρονόμος, πέραν του κληρονομητηρίου, υποχρεούται να προσκομίσει και όλα τα ανωτέρω (κεφ. Α) δικαιολογητικά.
Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση που η απαίτηση δικαιούχου από ασφάλιση ζωής έχει εκχωρηθεί σε τρίτον – εκδοχέα (τράπεζα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία, πληρεξούσιο δικηγόρο), ο εκχωρητής οφείλει να συμπληρώσει στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση (Α1) τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που η απαίτηση δικαιούχου από ασφάλιση ζωής έχει εκχωρηθεί σε τρίτον – εκδοχέα (τράπεζα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία, πληρεξούσιο δικηγόρο), ο εκδοχέας οφείλει να προσκομίσει πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών (κεφ. Α): α) σύμβαση εκχώρησης β) την αναγγελία της εκχώρησης, η οποία πρέπει να έχει λάβει χώρα με δικαστικό επιμελητή. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται και από τον εκδοχέα και από τον εκχωρητή σε περίπτωση εκχώρησης ποσοστού και όχι του συνόλου της απαίτησης.
Σημειώνεται ότι δεν αναγνωρίζονται εκχωρήσεις απαιτήσεων που θα γνωστοποιηθούν στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες μετά την 31.12.2016 ή/και δεν έχουν γίνει με τον νόμιμο τύπο.
Δ. ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Εκκρεμείς αντιδικίες) Οι επίδικες περιπτώσεις καταλαμβάνουν δύο κατηγορίες:
1. Τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, που έχουν ενταχθεί από τα όργανα εκκαθάρισης στην ΚΔΑ ως τέτοιες. Σε αυτές τις περιπτώσεις για να λάβει χώρα προσωρινή διανομή πρέπει να προσκομιστεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
2. Τις επίδικες δικαστικές υποθέσεις μετά από άσκηση ανακοπής. Για τη δεύτερη κατηγορία διακρίνονται δύο υποκατηγορίες:
α) Ο δικαιούχος έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ για ορισμένο ποσό και έχει ασκήσει ανακοπή – αντιρρήσεις, προκειμένου να του αναγνωριστεί υψηλότερο ποσό. Εν προκειμένω η προσωρινή διανομή πραγματοποιείται προ της τελεσιδικίας με ποσό βάσης, αυτό για το οποίο έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ. 
β) Ο δικαιούχος δεν έχει ενταχθεί την ΚΔΑ και έχει ασκήσει ανακοπή. Η προσωρινή διανομή πραγματοποιείται εφόσον προσκομιστεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσωρινή διανομή εάν η υπόθεση τελεσιδικήσει εντός του χρονικού διαστήματος που ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής έχει ορίσει για συλλογή δικαιολογητικών προς προσωρινή διανομή.
Η τελεσιδικία αποδεικνύεται: i. με απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί ασκηθείσας ανακοπής, ii. με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.
Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ).
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ,θα προσκομίζονται ή θα αποστέλλονται στα γραφεία των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών επί της Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 11528. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής θα προβαίνει σε καταβολές σταδιακά με την προϋπόθεση ότι τα ληφθέντα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είναι πλήρη και έγκυρα.
Η συμμετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής είναι προαιρετική και σε περίπτωση που ασφαλισμένος δεν συμμετάσχει σε αυτήν, δεν χάνει κάποιο δικαίωμα, αλλά το δικαιούμενο ποσό του, φυλάσσεται ως απόθεμα για να του καταβληθεί σε επόμενες διανομές. Η προσωρινή διανομή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ανά κλάδο ασφάλισης.
Τέλος, σημειώνεται ότι παράλληλα με τη διενέργεια των διανομών έχει διατηρηθεί και απόθεμα για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις."
 Σημείωση:
Ανακοινώσεις, ενημερώσεις και διευκρινίσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.aspispronia.gr/ και οι ασφαλισμένοι για τυχόν απορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2114111215
2114111657
2114111656
2114110942
2114111856
Από σταθερό: 800500001

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: