Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Πρωτοβουλίες για αναπλάσεις στο χωριό Μανωλιόπουλο

Στην αναβάθμιση του χωριού
προχωρούν οι κάτοικοι του Μα-
νωλιόπουλου. Όπως ανακοίνω-
σε χθες ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Μανωλιοπούλου, η κοπή της πί-
τας του που θα γίνει την Κυρια-
κή 25 Ιανουαρίου, στις 6 το από-
γευμα, στο Δημοτικό Σχολείο
του χωριού. Ο Σύλλογος τονίζει
ότι «στην εκδήλωση θα προ-
σκληθεί ο αρχιτέκτοντας Ελισ-
σέος Παπατζανάκης και η αρχι-
τέκτοντας Στέλλα Καμαριανάκη,
οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέ-
γιστα στην ανάπλαση της πλα-
τείας του χωριού, θα παρουσια-
στούν τα σχέδια για την περαιτέ-
ρω ανάπλαση και θα δώσουν τις
προτάσεις τους για το βάψιμο
των σπιτιών, για την επένδυση
σε πέτρα, με στόχο το χωριό να
αποκτήσει ένα χαρακτήρα, που
θα το αναδείξει και θα το ανα-
βαθμίσει. Κατά τη διάρκεια της
βραδιάς θα θιχτούν τα θέματα
καθαριότητας που πρέπει να
μας προβληματίσουν και να δού-
με πως θα αντιμετωπιστούν, επι-
σημαίνει ο Σύλλογος. Ακόμη,
κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης και στα πλαίσια της επιμορ-
φωτικής προσπάθειας που κατα-
βάλει ο Σύλλογος, θα γίνει επί-
σκεψη από "το Κινητό Σχολείο
Προστασίας Καταναλωτή. Βασι-
κό θέμα συζήτησης θα είναι η
κρίση στον αγροτικό τομέα, οι ε-
πιπτώσεις στον καταναλωτή και
τα μέτρα αντιμετώπισής της. Για
εδέσματα και ποτά θα φροντίσει
ο Πολιτιστικός Σύλλογος και οι
κάτοικοι του χωριού.

Πηγή Χανιώτικα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: