Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Σημαντικές αλλαγές , από 1-1-2016 των προϋποθέσεων προστασίας της κύριας κατοικίας με το ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ 
Με το ν. 4346/2015 ,αλλάζουν από 1-1-2016 οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, με βάση το ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
Ειδικότερα, αυστηροποιείται το τρέχον νομικό πλαίσιο και θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και
δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Επιπρόσθετα, το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υποβάλλεται από τον οφειλέτη, με αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας, πρέπει να προβλέπει ότι αυτός θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τονίζεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις αφορούν τις αιτήσεις που θα κατατεθούν στα Ειρηνοδικεία από 1-1-2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις και αιτήσεις που θα κατατεθούν έως 31-12-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: