Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

¨Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ......ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ"


 Η ασφαλιστική μου εταιρεία δε με ενημερώνει για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστήριου συμβολαίου μου. Τι μπορώ να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση ενημέρωσης για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οποία υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης (ά. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2496/1997). Εάν ο ασφαλιστής αρνείται να χορηγήσει πλήρη και ακριβή ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παρέμβαση ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Εάν αμφισβητείτε την αξία εξαγοράς του συμβολαίου, μπορείτε να αποστείλετε γραπτή καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος- Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Τμήμα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Πανεπιστημίου 21, ΤΚ 10250, τηλ. 210 3205230-231, 232, 234).


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για κάθε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης, που θεωρείτε παρέκκλιση από την αίτησή σας για ασφάλιση, έχετε δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο έντυπου δήλωσης εναντίωσης. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/ και μετά απ' αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση υπογράφηκε

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία πτωχεύσει, ενεργοποιείται το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Το Εγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκοπός του είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α'). Ειδικότερα σε ότι αφορά τον κλάδο του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η εταιρεία του ασφαλισμένου πτωχεύσει, ενεργοποιείται ο φορέας του Επικουρικού Κεφαλαίου μόνο για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σχετική πληροφόρηση για ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν πτωχεύσει (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, COMMERCIAL VALUE), μπορεί να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης).

Σχετικά με άρνηση, καθυστέρηση ή διαφορά εκτιμητέας ζημιάς που αφορά καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης υλικών ζημιών μπορείτε να απευθύνεστε στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος είναι αρμόδιος να διαμεσολαβεί μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Επικοινωνείτε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου να σας αιτιολογήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία τους λόγους καθυστέρησης καταβολής της αποζημίωσης. Εάν δε λάβετε επαρκείς εξηγήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παρέμβαση ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Αναζήτηση του ποσού της αποζημίωσης μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

Η αύξηση των επιβαρύνσεων του καταναλωτή χωρίς διαφανή και σαφή αιτιολόγηση δεν είναι νόμιμη. Είναι καταχρηστικοί οι όροι που προβλέπουν αναπροσαρμογή, χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία γίνεται η αύξηση αυτή (Y.A 74/22.2.2011). Κατ' αρχήν πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία με αίτημα την σαφή και ακριβή ενημέρωσή σας για το ακριβές ποσοστό της αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου κατά το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Μετά την απάντηση της εταιρείας ή εάν η εταιρεία αρνείται να σας χορηγήσει αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν καταχρηστικότητα του  όρου αναπροσαρμογής. Αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: