Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Η Ε.Ε.Τ.Τ, απαντά , σε προβλήματα των καταναλωτών, μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 8-11-2016
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε επιστολή της, προς την (Ε.Ε.Τ.Τ)  Ανεξάρτητη Αρχή, μετέφερε τον  προβληματισμό των καταναλωτών , σχετικά με τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, από τις  εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ζήτησε την μέριμνα της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για  την προστασία των καταναλωτών
Η Ε.Ε.Τ.Τ, σε σχετικό έγγραφό της απαντά, δίνοντας τις οδηγίες της.

Τιμολόγηση σε λογαριασμούς

Σε σχετική ερώτηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η ΕΕΤΤ, απαντά
"στους λογαριασμούς χρέωσης, θα αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής  τους. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί χρέωσης ,δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης ,που αναγράφεται επ αυτού."

Ενημέρωση για το δίκτυο του καλούμενου αριθμού

Ο συνδρομητής, για να γνωρίζει το κόστος των κλήσεων του, πρέπει να εξετάσει εάν, σύμφωνα με τους όρους του οικονομικού προγράμματός του, υπάρχει διαφοροποίηση στην χρέωση κλήσεων προς άλλα δίκτυα.Εάν δεν υπάρχει διαφοροποίηση, τότε δεν απαιτείται να γνωρίζει την εταιρεία του καλούμενου αριθμού για να γνωρίζει τον τρόπο χρέωσης του. αλλά αρκεί να ανατρέξει στον τιμοκατάλογο της εταιρείας του.Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση, μπορεί να ενημερωθεί για το δίκτυο που ανήκει ο καλούμενος αριθμός, μέσω της ειδικής εφαρμογής  που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www .foritotita.gr και στην συνέχεια να ανατρέξει στον τιμοκατάλογο του προγράμματος του, για να ενημερωθεί για το κόστος.
  Επίσης, οι εταιρείες οφείλουν να αναπτύσσουν συστήματα ατελούς πληροφόρησης  των συνδρομητών τους σχετικά με τη χρέωση των κλήσεων προς τους μεταφερθέντες αριθμούς Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr,Eνότητα :για Καταναλωτές/Συχνές Ερωτήσεις/Φορητότητα)

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ
 Για το ζήτημα της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών , αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε.Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα εξής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
     Κηφισίας 1-3 T.K 11523 Αθήνα
     Τηλ :2106475600
      Fax : 2106475628
      email: contact@dpa.gr
                     

Μη ενημέρωση των καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ
"Το άρθρο 3στ του ν.2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή. όπως ισχύει, ορίζει ότι στην περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες ,μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης , για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ενημέρωση κατά τη σύναψη της σύμβασης ,λήγει 14 ημερολογιακές  ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Εάν  ο προμηθευτής παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες ενημέρωση; σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 12 μηνών από την αρχική προθεσμία υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες"

Επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις, για ενημέρωση προσφορών, σε ώρες κοινής ησυχίας

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ
"Η προώθηση και η πώληση των υπηρεσιών του παρόχου, να γίνεται με σεβασμό προς τον καταναλωτή.Όταν η προώθηση ή η πώληση γίνεται είτε με επίσκεψη στην οικία του καταναλωτή, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, να γίνεται με σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός αν  ο καταναλωτής ζητήσει κάτι διαφορετικό"
Το άρθρο 4 παρ.2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 488/82/15-7-2008 "Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές"(ΦΕΚ 1505/30-7-2008)
και συνεχίζοντας η ΕΕΤΤ καλεί την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα εξής:
"Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ΕΕΤΤ , τις καταγγελίες των μελών σας, σχετικά με τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονται σε ώρες κοινής ησυχίας προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωση των καταγγελλόμενων εταιριών με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας"

Τηλεφωνικές προσφορές και σύναψη τηλεφωνικώς συμβολαίων με παροχή ελλιπούς και αόριστης προφορικής ενημέρωσης σχετικά με τους όρους και τις χρεώσεις των εταιρειών

 Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ

Οι παρ. 6 και 10 του .άρθρου 3δ του ν,2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή ,όπως ισχύει,ορίζουν ότι "6.Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο οποίος δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει γραπτή συγκατάθεσή του.Οι επιβεβαιώσεις αυτές, πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.....
παρ.10 Εάν ο προμηθευτής  δεν τηρήσει τις τυπικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή
  Τέλος, εκείνο που επισημαίνουμε ,ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είναι  ότι, "είσαι καταναλωτής έχεις δικαιώματα, διεκδίκησε τα μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επικοινωνώντας στα τηλ.2821092666 2821092306 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: