Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

ΦΑΠ: Πως αποζημιώνεται ο οδηγός σε περίπτωση ατυχήματος

Μία νέα πιο σύγχρονη αλλά και πιο περίπλοκη -για τις ασφαλιστικές εταιρείες- διαδικασία αποζημίωσης του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος καθιερώνει σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Η «απόφαση 3/5/26.01.2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων» θέτει σε νέα βάση την οργάνωση του φακέλου του ασφαλισμένου με προφανή στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση ζημιωθέντων και ασφαλισμένων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όπως και η ίδια η ΕΑΕΕ επισημαίνει. Ωστόσο «γεννά» νέες οργανωτικές υποχρεώσεις από πλευράς ασφαλιστικών εταιρειών όπως είναι:

- Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ)

- Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (ΑΦΑΠ)

- Αποδείξεις Παράδοσης & Παραλαβής Εγγράφων

- Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων

Η έκδοση, η τήρηση και η υποβολή προς την ΤτΕ των παραπάνω Αρχείων & Στοιχείων αποτελεί ευθύνη των Μελών του Δ.Σ. και των Υπευθύνων Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

 

Τι είναι ο ΦΑΠ

Ο Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ), τηρείται σε έντυπη μορφή και σε συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεων των Εταιριών, τα οποία γνωστοποιούνται στην ΤτΕ και αφορά σε όλα τα αναγκαία στοιχεία που συνθέτουν μία ασφαλιστική περίπτωση (π.χ. ατύχημα).

Η υποχρέωση ισχύει για τους φακέλους ζημιών που θα σχηματισθούν από 1ης Δεκεμβρίου 2011. Ημερομηνία σχηματισμού του ΦΑΠ θεωρείται η προγενέστερη εκ των ημερομηνιών υποβολής της Δήλωσης Ατυχήματος ή της Αίτησης Αποζημίωσης ή της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Και είναι η ημερομηνία πραγματικής παράδοσης / παραλαβής του πρώτου εγγράφου, είτε τούτο παραδόθηκε απευθείας στην ασφαλιστική εταιρία είτε και σε τρίτο πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από την εταιρία για το σκοπό αυτό.

Άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας είναι η παροχή αποδείξεων Παράδοσης & Παραλαβής Εγγράφων. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται από 1ης Δεκεμβρίου 2011 να χορηγεί στον ασφαλισμένο της και στο ζημιωθέν πρόσωπο Αποδείξεις Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων.

Ελάχιστο περιεχόμενο των Αποδείξεων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοίχων σε ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου.

 

Επίσης η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στατιστικά στοιχεία στην ΤτΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα στην Απόφαση, αλλά και εκτάκτως, εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά από σχετική κλήση της ΤτΕ.

Έτσι, σύμφωνα με την Απόφαση, οι Εταιρίες πρέπει να υποβάλλουν:

- μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, τα στατιστικά στοιχεία της Γ’ Κατηγορίας για τους ΦΑΠ με σωματικές βλάβες ή θάνατο που: α) εμφανίζονταν ως εκκρεμείς στις 31.12.2010, β) ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της Απόφασης, και γ) σχηματίσθηκαν από 1ης Δεκεμβρίου 2011.

- μέχρι την 8η Απριλίου 2012, τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της Α΄και Β΄ Κατηγορίας για το χρονικό διάστημα του 2011 που ίσχυσε η Απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη που σημειώθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.

Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζει και τις βασικές αρχές που ισχύουν στη διαδικασία διακανονισμού της Ζημιάς.

- Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε επιμέλεια για τον άμεσο διακανονισμό των ζημιών, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

- Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην Αίτηση Αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

-Οι Απαντήσεις (αρνήσεις) πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Επιπλέον η διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών διενεργείται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την ασφαλιστική επιχείρηση, και στην περίπτωση αυτή:

- εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα

- εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό

Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Αποζημίωσης και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από το ζημιωθέντα.

Σε ότι αφορά την προσφορά Αποζημίωσης και το Χρόνος Πληρωμής η απόφαση προβλέπει ότι:

- Η προσφορά αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.

-Ο χρόνος πληρωμής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την προσφορά.

- Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

Τέλος ειδικά μέτρα προβλέπει η απόφαση για την πληροφόρηση του ασφαλισμένου. Στο ασφαλιστήριο επισυνάπτεται Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος & Έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης και λαμβάνεται σχετική απόδειξη από τον ασφαλισμένο, -στο ασφαλιστήριο γίνεται συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Απόφασης της ΤτΕ Τα έντυπα επισυνάπτονται στα νέα συμβόλαια και όχι σε κάθε ανανέωση, εκτός εάν εν τω μεταξύ τροποποιηθούν ή ζητήσει νέα έντυπα ο ασφαλισμένος.

- Οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν από το περιεχόμενο του σχηματισθέντος ΦΑΠ αντίγραφα, με αίτησή τους που καταχωρείται στο ΦΑΠ, με ταυτόχρονη χορήγηση απόδειξης παράδοσης και παραλαβής και με δική τους δαπάνη, με την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

- Για την παράβαση των διατάξεων της Απόφασης προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 120 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 (πρόστιμο μέχρι 100.000 € και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 300.000 €).

 

Προβληματισμός από την αγορά

Ωστόσο την απογοήτευση τους εκφράζουν παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς για την άρνηση της Τράπεζας της Ελλάδος να δώσει παράταση στο χρόνο εφαρμογής του Φακέλου Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ).

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος είχε ζητήσει να υπάρξει μία παράταση πέραν της 31/12/2010 προκειμένου να προετοιμασθούν κατάλληλα οι ασφαλιστικές εταιρείες ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μία έλλειψη «εμπιστοσύνης» από πλευράς της Τράπεζας της Ελλάδος στην ετοιμότητα της ασφαλιστικής αγοράς να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα μίας πιο αυστηρής εποπτείας. Ασφαλιστικοί παράγοντες σημείωναν ότι στο θέμα αυτό η Εποπτική Αρχή εμφανίζεται υπερβολικά «σκληρή» απέναντι στην αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: