Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τις διατάξεις της νέας Αγορανομικής Διάταξης με αριθμό 7/2009».

Με αφορμή την υποβολή πολλών ερωτημάτων, γραπτών και προφορικών, προς το
Υπουργείο μας, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 33 της Αγορ. Διάταξης 7/2009,
κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
1. Μετά την παρέλευση της 31-12-2009 ,προθεσμία που είχε ορισθεί με την
Αγορανομική Διάταξη 14/09, και χωρίς να έχει μεσολαβήσει η έκδοση άλλης
Αγορανομικής Διάταξης, αυτονόητο είναι ότι το άρθρο 33 της Αγορανομικής Διάταξης
7/09, εφαρμόζεται κανονικά από 01-01-2010.
2. Επί της κλειστής συσκευασίας των προϊόντων που αναφέρονται στην παραγρ. 1
του εν λόγω άρθρου ,όταν αυτά παράγονται στην Ελλάδα ,αναγράφεται υποχρεωτικά
πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και η ένδειξη που
υποδηλώνει την χώρα ή τις χώρες προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλα) από την
οποία παρασκευάσθηκαν τα εν λόγω προϊόντα.(ως το άρθρο 33 της Αγορ. Διάταξης
7/2009 –ΦΕΚ 1388/13-07-2009).
Ειδικότερα:
α) Αναγράφεται η ένδειξη « από γάλα προέλευσης 100% π.χ Ελληνικό ή π.χ
Ολλανδικό »,όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από μία χώρα και
β) Αναγράφεται η ένδειξη « από την πρόσμιξη γάλακτος …….% π.χ. Ελληνικό ,…….%
Ολλανδικό κ.λ.π.»,όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από περισσότερες
της μιας χώρας .
3. Σε περίπτωση που τα έτοιμα προϊόντα της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου προέρχονται
από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε Ε),πλην της Ελλάδος ,ή εισάγονται από
τρίτες χώρες ,τότε επί της κλειστής συσκευασίας τους αναγράφονται υποχρεωτικά,
πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλόμενων ενδείξεων και η ένδειξη που να
2
υποδηλώνει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χώρα παραγωγής τους (π.χ παράγεται
στην Ολλανδία, π.χ παράγεται στην Γερμανία ,π.χ παράγεται στην Ελβετία ).
4. Επισημαίνουμε πάλι ότι ειδικά για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα ,οι
λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών ( απλής
παστερίωσης ,υψηλής παστερίωσης ,μακράς διαρκείας ,εβαπορέ ,ζαχαρούχο ή μη )
να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία (π.χ. στα χρησιμοποιούμενα
ψυγεία σε ξεχωριστό ράφι την κάθε κατηγορία ).
5. Επειδή στην Υπηρεσία μας όπως προαναφέραμε υποβλήθηκαν ερωτήματα
αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. Α2-2687/21-05-2009 ερμηνευτική εγκύκλιό μας,
σημειώνουμε ότι η εν λόγω εγκύκλιος είχε κριθεί αναγκαία για να διευκολυνθούν οι
επιχειρήσεις που για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν την δυνατότητα να
ανταποκριθούν στις αγορανομικές ρυθμίσεις περί υποχρεωτικής αναγραφής των
παραπάνω ενδείξεων στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων ,σε τρόπον
ώστε να μην μείνουν αδιάθετα τα προϊόντα τους και να τα προωθήσουν στο
καταναλωτικό κοινό το γρηγορότερο στα πλαίσια καθορισθέντων χρονικών ορίων (31-
10-2009 και 31-12-2009).
6. Η με αριθμό πρωτ. Α2-2687/21-05-2009 εγκύκλιός μας δεν έχει πλέον ισχύ και δεν
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Εσωτερική Διανομή
Δ/νσή μας (5)
ΥΠΕΑ Δ/νση ελέγχων (5)
Ο
Γενικός Διευθυντής
Μιχάλης Χάτσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: