Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Εφαρμογή 2 : Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ.2 ν. 3869/2010) Προσδιορισμός και κατανομή μηνιαίας δόσης

Η παρούσα εφαρμογή υπολογίζει τη μηνιαία δόση που καταβάλει ο οφειλέτης για να εξαιρέσει απο τη ρευστοποίηση το ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ή το μοναδικό ακίνητό του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζεται η ικανοποίηση του πιστωτή μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της συνολικής αξίας του ακινήτου. Η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στον οφειλέτη που θα υποβάλλει αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας προτείνεται να συμπληρώσει πρώτα τον πίνακα της Εφαρμογής 2 και κατόπιν αυτόν της Εφαρμογής 1.
Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας
(άρθρο 9 παρ.2 Ν.3869/2010)

Βήμα 1 : Υπολογισμός μηνιαίας δόσης
Υπολογισμός του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί μηνιαίως σε σχέση με την εμπορική αξία της κατοικίας του.
A. Υπολογισμός του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί μηνιαίως σε σχέση με την εμπορική αξία της κατοικίας του.
Συμπληρώστε τα πεδία
* Εμπορική Αξία Κατοικίας: €
* Ποσοστό αποπληρωμής: %
Ποσό Αποπληρωμής (κεφάλαιο): €
* Αριθμός μηνιαίων δόσεων:
* Ετήσιο Επιτόκιο Αναφοράς ΤΤΕ:
(π.χ. 4.5% = 4.5) %
Υπολογισμός Καθαρισμός
Μηνιαία Δόση Αποπληρωμής: 0,17 €
Εμπορική αξία κατοικίας: 30,00 €
Κεφαλαιο αποπληρωμής
(85% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου): 25,50 €
Αριθμός μηνιαίων Δόσεων: 208
Ετήσιο Επιτόκιο: 4,00 %
Συνολικό Ποσό (κεφαλαίου & τόκων) που
θα καταβληθεί στην διάρκεια της ρύθμισης: 35,39 €

Βήμα 2 : Kατανομή της μηνιαίας δόσης για την προστασία της κατοικίας
Για την κατανομή της μηνιαίας δόσης στους πιστωτές συμπληρώστε:

* Στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα τα ονόματα των πιστωτών,
* στην τρίτη στήλη τα ποσά των απαιτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε πιστωτή (προηγούνται οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις*),
* στην τέταρτη στήλη σημειώνεται αν υπάρχει εμπράγματη εξασφαλισμένη απαίτηση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα. Στην τελευταία στήλη απεικονίζεται με έντονα στοιχεία η κατανομή της μηνιαίας καταβολής.
Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις υπερβαίνουν το ποσό αποπληρωμής δεν χρειαζεται να συμπληρωθούν οι άλλες απαιτήσεις.
B. Αναλυση της μηνιαίας καταβολής
α/α
Περιγραφή Πιστωτή
Ποσα
Απαίτησεων
Πιστωτών(€)
Εμπράγματη
Εξασφάλισμενη
Απαίτηση
(Ναι/Οχι)
*Απαιτήσεις
Πιστωτών που
Αποπληρωνονται
εντόκως (€)
Κατανομή
μηνιαίας
καταβολής(€)
Ποσοστό Συμμετο-χής απαιτήσεων
στη μηνιαία
καταβολή(%)
1
πειραιώς
17 000,00 €
OXI
26
27
28
29
30
31
32
33
34
19
20
21
22
23
24
25
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
* Οι απαιτήσεις πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές που γίνονται σε εκτέλεση της συγκεκριμένης ρύθμισης. Η προτεραιότητα μεταξύ των ενυπόθηκων δανειστών κανονίζεται κατά τη χρονολογική τάξη της εγγραφής της υποθήκης τους (ΑΚ 1272, 1300). Οι απαιτήσεις ενέγγυων πιστωτών για την ικανοποίηση των οποίων δεν αρκεί το υπέγγυο ακίνητο, αντιμετωπίζονται ως απαιτήσεις ανέγγυων πιστωτών. Σε περίπτωση που μετά την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών δεν καλύφθηκε το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, οι ανέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται συμμέτρως μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού από τις μηνιαίες δόσεις της παρούσας.
Εκτύπωση
Λογότυπο Υπουργείο Εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: