Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : Η αναστολή πλειστηριασμού ,θέλει οπλισμένο με γνώση τον καταναλωτή!!!

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), μ ε αφορμή την
αναγγελθείσα παράταση των πλειστηριασμών ,(μέχρι 31-12-2011), (από
μεριάς αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων),σε συνέχεια του νόμου
3869/2010, (για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες),
θεωρούμε απαραίτητη μια αναφορά στη διαδικασία και τα στάδια της
αναγκαστικής εκτέλεσης, των δικαστικών εγγράφων,τα οποία μπορεί μία
Τράπεζα ή ένας ιδιώτης, να παράγει, προκειμένου να επιτύχει την
είσπραξη της οφειλής, ανεξάρτητα εάν ο δανειολήπτης, καλή την θέληση,
έχει υποβάλλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του ,μέσω του Νόμου
3869/2010


1.-.ΕΞΩΔΙΚΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Η εξώδικη δήλωση αποτελεί μια όχληση προς τον δανειολήπτη, δηλαδή μια
αυστηρή ενημέρωση ,αφενός για να του θυμίσει το χρέος του, αλλά
συγχρόνως τον προετοιμάζει με τρόπο σαφή ,για τις μετέπειτα ενέργειες
,εάν ο δανειολήπτης αμελήσει τις υποχρεώσεις του , δείχνοντας του
'οτι το επόμενο βήμα που θα ακολουθηθεί .είναι η δικαστική οδός

2.-.ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η διαταγή πληρωμής ,ζητείται από τον Πιστωτή και εκδίδεται από το
Ειρηνοδικείο χωρίς την παρουσία του οφειλέτη, είναι απόφαση
Δικαστηρίου ,εις βάρος του οφειλέτη εκτελεστή, για οφειλές έως 12.000
ευρώ από το Ειρηνοδικείο της κατοικίας του οφειλέτη, και από το
Μονομελές Πρωτοδικείο εάν το ποσό ξεπερνά, τις 12.000 ευρώ, για
χρηματικές απαιτήσεις που αποδεικνύονται με ιδιωτικό ή δημόσιο
έγγραφο.
Συνήθως οι Τράπεζες, μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης ,κοινοποιούν
στο δανειολήπτη διαταγή πληρωμής,
Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και με την επίδοση της
επιταγής προς πληρωμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης . Επομένως είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ όταν μας
κοινοποιείται μια διαταγή πληρωμής να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι
ασήμαντο αλλά να απευθυνόμαστε στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, που διαθέτει Νομική
υποστήριξη μέσω του Νομικού της Τμήματος,ή σε ένα δικηγόρο για να μας
καθοδηγήσει
Ο δανειολήπτης ως μέσο άμυνας,,εναντίον της διαταγής πληρωμής που μας
έχει επιδοθεί ο νόμος προβλέπει την ανακοπή. εντός της προθεσμίας των
15 εργασίμων ημερών από την επίδοση αλλά αναγκαία και θα πρέπει να
προηγηθεί αίτηση αναστολής. προκειμένου να ανασταλεί η νομική δύναμη
της διαταγής πληρωμής έως τη συζήτηση της ανακοπής

3.ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το δικαστικό
επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση που ονομάζεται κατασχετήρια
έκθεση. Επιπλέον η νομική συνέπεια της κατάσχεσης είναι ότι ο
οφειλέτης χάνει την εξουσία διάθεσης του κατασχεμένου δηλαδή με απλά
λόγια δεν μπορεί να το εκποιήσει και να το μεταβιβάσει
Αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον
οφειλέτη όπου και αναγράφεται και η ημερομηνία του πλειστηριασμού
Ως μέσο άμυνας κατά της κατασχετήριας έκθεσης ο νόμος προβλέπει το
ένδικο βοήθημα της ανακοπής η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 5
εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Με την ανακοπή
αυτή επιδιώκεται η διόρθωση της τιμής της εκτίμησης του δικαστικού
επιμελητή που αφορά τα κατασχεθέντα και εκτιθέμενα σε πλειστηριασμό
κινητά ή ακίνητα του οφειλέτη. Αν γίνει δεκτή η ανακοπή ματαιώνεται ο
πλειστηριασμός και ορίζεται από το δικαστήριο νέα ημερομηνία
πλειστηριασμού. Βεβαίως απαραίτητη στην πράξη είναι η αίτηση αναστολής
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
Ο νόμος προβλέπει κατάσχεση ακίνητων, αλλά και κινητών πραγμάτων
Εν τούτοις προβλέπεται και η κατηγορία των ακατάσχετων πραγμάτων
Περιπτωσιολογικά θα αναφέρουμε κάποια από τα αντικείμενα που ο νόμος
λογίζει ως ακατάσχετα και που στην πράξη έχουν ιδιαίτερη σημασία για
τους οφειλέτες

4.ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ
Προσωπικά είδη βιοτικής ανάγκης, εργαλεία και μηχανήματα απαραίτητα
για την εργασία του οφειλέτη, Νομολογιακά έχει γίνει δεκτό ότι
ακατάσχετα είναι αντικείμενα οικοσκευής απαραίτητα αντικείμενα
οικιακής χρήσης, όπως η τηλεόραση, το κλιματιστικό, κ.λ.π.μπορεί σε
ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθεί και το αυτοκίνητο,όταν είναι χαμηλής
αξίας,
5.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Ουσιαστικά οι Τράπεζες επιλέγουν ακίνητα, ( σπίτια ,καταστήματα
οικόπεδα ). Τα κατασχεμένα αντικείμενα ,πλειστηριάζονται δημόσια
ενώπιον συμβολαιογράφου . Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή
γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών
προφορικών προσφορών.

Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου ,στην
περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση εργάσιμη μέρα Τέταρτη με
συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει αναλυτικά ο Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας

Ο οφειλέτης διαθέτει μέσα άμυνας που προβλέπονται από την
Νομοθεσία,δηλαδή μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να ασκήσει
ασφαλιστικά μέτρα 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία
του πλειστηριασμού, η οποία αν γίνει δεκτή, έχει ως αποτέλεσμα την
αναστολή του πλειστηριασμού για διάστημα 6 μηνών εφ΄ όσον βέβαια
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.Σημαντική αιτιολογία του
οφειλέτη είναι, να έχει καταθέσει την αίτηση ρύθμισης των οφειλών του
στο Ειρηνοδικείο, ,βάσει του Ν.3869/2010 και να ευελπιστεί ότι θα
ευδοκιμήσει στο Δικαστήριο η υπόθεσή του.
Η .΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επισημαίνει την σοβαρότητα
των παραπάνω βημάτων άμυνας,, στα οποία ο κάθε δανειολήπτης οφείλει
άμεσα, να κινηθεί,η αδιαφορία, η αδράνεια είναι αρνητικά μέσα άμυνας,
δεν τον βοηθούν, αλλά ούτε και η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, έχει την δυνατότητα να
παρέμβει .ούτε ενημερωτικά ούτε διαδικαστικά όταν η υπόθεση του κάθε
δανειολήπτη έχει φθάσει στον πλειστηριασμό,διότι ο πολύτιμος χρόνος
"άμυνας¨ του καταναλωτή δανειολήπτη έχει παρέλθει και ο Νόμος πλέον
ευνοεί τους κινήσαντες πλειστηριασμό, και το πλειστηριασμέ εισέρχεται
πλέον στην δικαιοδοσία των πιστωτών.
Καλούμε τους δανειολήπτες της Κρήτης μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, που
νοιώθουν αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους,να έρχονται σε επαφή
έγκαιρα με τους Νομικούς μας .να εντάσσονται στο Νόμο 3869/2010 ,και
όχι στο (παρά πέντε) όταν εκτελείται "πλειστηριασμός ", διότι τότε δεν
θα μπορούν να βοηθηθούν.Επισημαίνουμε δε ότι η ολη διαδικασία είναι
"δωρεάν" για τα μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.Για ενημέρωση, καθοδήγηση και
πληροφορίες στα γραφεία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, Πλατ.1866 Αρ.2 Χανιά και στα
τηλέφωνα 2821092666 και2821092306, και στο Παράρτημα στην Ιεράπετρα
κ.Παναγιωτίδη Μαρία τηλ.2842340386


Η Πρόεδρος της
΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη


--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: