Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Eπιστολή του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
101 81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103842930
ΦΑΞ :2103821241
EMAIL: grammatia-katanaloti@gge.gr
Αθήνα, 10 Mαρτίου 2011

Αρ.πρωτ. : οικ.2889


Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας του δικτύου παροχής συνδρομής στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη συμμετοχή δικηγόρων και Ενώσεων Καταναλωτών.

Σας πληροφορούμε ότι υπεγράφη (και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. Β με ημερομηνία 09.03.2011) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ. Α/03.08.2010) συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013(σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1081/2006)». Η Κ.Υ.Α ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο δίκτυο παροχής συνδρομής.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., οι Ενώσεις Καταναλωτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν μέσω ειδικών επιστημόνων σε υπερχρεωμένους καταναλωτές ενημέρωση και συμβουλές για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 3869/2010, να τους συνδράμουν στη συμπλήρωση της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τους πιστωτές, στη διατύπωση της πρότασης διευθέτησης των οφειλών, στις διαπραγματεύσεις με αυτούς και να συντάσσουν το πρακτικό επιτυχίας ή τη βεβαίωση αποτυχίας του συμβιβασμού.
Οι Ενώσεις Καταναλωτών που θα συμμετέχουν στη δράση υποχρεούνται να λειτουργούν τα γραφεία τους για το καταναλωτικό κοινό και τους υπερχρεωμένους καταναλωτές κάθε εργάσιμη ημέρα και τουλάχιστον για επτά ώρες και να χρησιμοποιούν για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πρόσωπα με πανεπιστημιακή κατάρτιση σε επαρκή αριθμό που να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες για την παροχή της ως άνω συνδρομής.
Στις Ενώσεις Καταναλωτών που συνδράμουν τους οφειλέτες κατά τα ως άνω καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των 40 ευρώ ανά υπόθεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 30 ευρώ σε περίπτωση που επιτυγχάνεται εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης των οφειλών με απαλλαγή μέρους αυτών.
Για τη συμμετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών είναι απαραίτητη η έγγραφη δήλωση-αποδοχή των όρων της Κ.Υ.Α., που θα αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (email: grammatia-katanaloti@gge.gr, fax: 210 3821241 υπόψη Ν. Παπασουλιώτη) η οποία στη συνέχεια θα διαβιβιβαστεί στην Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Υ.Ε/Ε.Κ.Τ) και στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Επίσης, απαιτείται η υπογραφή σύμβασης με την Ε.Υ.Ε/Ε.Κ.Τ η οποία είναι ο Δικαιούχος του έργου. Οι Ενώσεις Καταναλωτών που θα υπογράψουν τη σύμβαση δικαιούνται αποζημίωσης με την προσκόμιση των πρακτικών επιτυχίας ή βεβαιώσεων αποτυχίας που φέρουν ημερομηνία από 28.01.2011 και για όλο το τρέχον έτος.
Τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) το κείμενο της Κ.Υ.Α., καθώς και κατάλογος με τις Ενώσεις Καταναλωτών που έχουν ήδη δηλώσει με επιστολές τους στη Γενική Γραμματεία ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση. Επιπλέον, θα αναρτηθεί υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι Ενώσεις Καταναλωτών που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή όπως επίσης και οι Ενώσεις Καταναλωτών που δηλώνουν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν.


Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Σπυράκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: