Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής


Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την πρόσφατη υπ' αριθμ. 1877/2012 απόφασή του χορήγησε αναστολή εκτέλεσης σε διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί για οφειλές από πιστωτική κάρτα. Ο λόγος της χορήγησης ήταν ότι θεωρήθηκε πιθανό να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο επειδή η σύμβαση χορήγησης της πιστωτικής κάρτας δεν ήταν υπογεγραμμένη ούτε από τον δανειολήπτη ούτε από τον εκπρόσωπο της τράπεζας που τη χορήγησε, με αποτέλεσμα να λείπει ο έγγραφος τύπος της σύμβασης που απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Το πλήρες κείμενο της ενδιαφέρουσας απόφασης μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια:


Αριθμός 1877/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Γεωργίου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 1-3-2012, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: Α....... Π........ του Σ..., κατοίκου Αμαρουσίου που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικολάου Γκότοβου.
Της καθ' ης η αίτηση : Της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB OF GREECE S.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αγγέλου Καμπίτση.
Ο αιτών με την από 1-2-2012 αίτησή του, διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ..........., ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό, το Δικαστήριο αφού:
Άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση. Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο
Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση υπ' αριθμ. .........../2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της 31-1-2012 ανακοπής, που ο αιτών έχει ασκήσει κατ' αυτής νομότυπα και εμπρόθεσμα, επειδή πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή του και η εκτέλεση θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη.
................................................................
Σύμφωνα με το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεωγράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του κομιστή της πιστωτική κάρτας αποδεικνύεται από το απόσπασμα του τηρούμενου από την τράπεζα μηχανογραφικώς στο ηλεκτρονικό κέντρο λογαριασμού του κατόχου της κάρτας που αναγορεύεται συμβατικά σε έγγραφο με πλήρη απόδειξη σε συνδυασμό και με την περιέχουσα την συμφωνία αυτή και τους λοιπούς όρους έγγραφη, για τη χορήγηση της πιστωτικής κάρτας και τη χρησιμοποίηση της, σύμβαση. (ΑΠ 1468/1995 Δνη 1997, 1580).
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα έγγραφα πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει ο τρίτος λόγος της ανακοπής περί του ότι δεν υπάρχει υπογραφή του αιτούντος στη σελίδα των ουσιωδών όρων της σύμβασης. Ειδικότερα με αίτηση της καθ' ης εκδόθηκε η ανακοπτόμενη υπ' αριθμ. ........./2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών με βάση 1) την από 19-1-1999 σύμβαση χορηγήσεως πιστωτικής κάρτας, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε η υπ' αριθμ. ............... πιστωτική κάρτα DINERS 2) τα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων επικυρωμένα και βεβαιωμένα κατά το περιεχόμενο τους από το νόμιμο αντιπρόσωπο της καθ' ης και 3) την από 22-2-2011 εξώδικη καταγγελία και πρόσκληση προς πληρωμή. Από την προσκομιζόμενη από την καθ' ης αίτηση προκύπτει ότι ο αιτών έχει υπογράψει μόνο στην πρώτη σελίδα της από 19-1-1999 αιτήσεως-συμβάσεως, που έχουν αναγραφεί τα ατομικά στοιχεία του κατόχου, η διεύθυνση κατοικίας του , καθώς και ότι έλαβε γνώση των όρων της συμβάσεως και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα .  Ο όρος αυτός όμως που υπάρχει πάνω από την υπογραφή του δεν καλύπτει την έλλειψη του έγγραφου τύπου της σύμβασης , που απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής από την πιστωτική κάρτα, αφού στο έγγραφο της συμβάσεως που περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι αυτής δεν υπάρχει η ιδιόχειρη υπογραφή του αιτούντος , αλλά ούτε και του εκπροσώπου της τράπεζας. Συνεπώς, αφού πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο λόγος αυτός της ανακοπής, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της και επειδή πιθανολογείται, ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την συνέχιση της εκτέλεσης , πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση που κρίνεται βάσιμη στην ουσία της κατά το διατακτικό ..........
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση .
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμ. ........./2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών ,μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής, που έχει ασκηθεί κατ' αυτής.
Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης, τα οποία ορίζει σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε ............................
AddThis Social Bookmark Button

Δεν υπάρχουν σχόλια: