Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΔΙ0ΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η κατάθεση της Αιτήσεως για ρύθμιση της οφειλής δεν επιφέρει την αναστολή των
μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του οφειλέτη. Όμως, μετά την κατάθεση της
αιτήσεως, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει
από το αρμόδιο  ικαστήριο, δηλαδή το Ειρηνοδικείο (άρθρ. 683 παρ. 2 ΚΠολ ), που
δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής
διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής
αποφάσεως επί του σχεδίου διευθετήσεως υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις, που
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα
προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και β) εάν πιθανολογείται
ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Αν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή από το  ικαστήριο
επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη (άρθρ.6 παρ. 1).
Το ίδιο  ικαστήριο (Ειρηνοδικείο), κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να
διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους
πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της μέχρι να
δημοσιευθεί η απόφαση επί της αιτήσεως για τη ρύθμιση της οφειλής (άρθρ. 6 παρ.
2).
Ειδικώς, σε περίπτωση οφειλής από στεγαστικό δάνειο το αρμόδιο δικαστήριο
(Ειρηνοδικείο) μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που επιτρέπει το
εισόδημα του αιτούντος οφειλέτη, να χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτικών
μέτρων για την οφειλή αυτή με ή χωρίς τον όρο της καταβολής εκ μέρους του
οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην ενήμερη τοκοχρεολυτική
δόση που θα όφειλε να καταβάλλει από το χρονικό σημείο της δημοσιεύσεως της
αποφάσεως και μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως, αν η σύμβαση δανείου δεν
είχε καταγγελθεί ή δεν εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές (άρθρ. 6 παρ. 4).
Είναι δυνατή η χορήγηση από τον Ειρηνοδίκη προσωρινής διαταγής, κατά τα άρθρα
691 παρ.2 ή 781 παρ.1 ΚΠολ , κατόπιν αιτήσεως είτε του αιτούντος την αναστολή
οφειλέτη ή οιουδήποτε τρίτου που εξαρτάς έννομο συμφέρον, που να απαγορεύει
προσωρινώς την αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη (στην αίτηση της παρ. 1
του άρθρου 6) ή να απαγορεύει προσωρινώς κάθε πραγματική και νομική μεταβολή
της περιουσιακής καταστάσεως του οφειλέτη μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί
της αιτήσεως για τη ρύθμιση της οφειλής (στην αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 6

Δεν υπάρχουν σχόλια: