Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Σ/ν για υπερχρεωμένους: Με ποιές αλλαγές ψηφίστηκαν

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταθέτει τη γνώμη της και σε καμία περίπτωση δεν νομοθετεί»,τόνισε στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη και προσέθεσε ότι οι αλλαγές, τις οποίες επέφερε στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και ενήμερων δανείων επιχειρήσεων δεν υπαγορεύθηκαν από την ΕΚΤ, αλλά προέκυψαν ύστερα από διαβούλευση του υπουργείου με τους ενδιαφερόμενους φορείς.


Επίσης σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφέρει ότι οι επισημάνσεις που αφορούν στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ψηφίστηκαν χθες από τη Βουλή, είναι ενταγμένες στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη ρευστότητα στην αγορά για να αποφευχθούν οι παρερμηνείες στις ρυθμίσεις του νόμου.

Αναλυτικά το υπουργείο ενημερώνει ότι:

- Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται μετά τη φράση "από τα ιδρύματα αυτά" η φράση "και να επιτύχουν". Το εδάφιο διαμορφώνεται επομένως ως ακολούθως:

"Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα αυτά και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 30.06.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου".

- Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται μετά τη λέξη "υπερβαίνει" φράση "για κάθε σύμβαση". Το εδάφιο διαμορφώνεται επομένως ως ακολούθως:

"Το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε σύμβαση το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ".

- Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η φράση "μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν σε ρύθμιση" από τη φράση "δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν να υπαχθούν στη ρύθμιση". Το εδάφιο διαμορφώνεται επομένως ως ακολούθως:

"Οφειλέτες από συμβάσεις της παραγράφου 1, των οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.06.2007, δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν να υπαχθούν στη ρύθμιση σύμφωνα με τα παραπάνω, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί μέχρι την 15.05.2010 ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της οφειλής που προκύπτει, χωρίς να υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασμός".

- Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται μετά την πρόταση "δικαιούνται να ζητήσουν από αυτά" η πρόταση "και να επιτύχουν". Το εδάφιο διαμορφώνεται επομένως ως ακολούθως:

"Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από αυτά και να επιτύχουν για οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εφόσον διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων, να εφαρμοστούν ένα από τα ακόλουθα μέτρα:…"

Κέρδος online 14/1/2010 16:56

Δεν υπάρχουν σχόλια: