Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Σαχινίδη και η δευτερολογία του

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το οποίο σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που αφορούν το χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο, η απουσία των οποίων τα τελευταία χρόνια στοίχισε, όπως αποδείχτηκε, ακριβά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
Τα πρόσφατα γεγονότα, ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν εντείνει τις ανησυχίες των ασφαλισμένων, οι οποίοι λίγες μόλις ημέρες πριν τις εκλογές ενημερώθηκαν ότι ανακαλούνται οι άδειες των ασφαλιστικών εταιρειών, στις οποίες είχαν επενδύσει τους κόπους μιας ζωής.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε, προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα, ψήφισε προεκλογικά μια διάταξη, η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, αφού ήταν αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία.
Με το παρόν προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνεται μια συνολική λύση στα θέματα του ασφαλιστικού κλάδου, και ταυτόχρονα, επιχειρείται η αναβάθμισή του μέσω ρυθμίσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά.
Έτσι, με το πρώτο κεφάλαιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου, καταργείται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και οι επιχειρήσεις του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου υπάγονται στην ενιαία εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η επιλογή αυτή θεωρείται εύλογη δεδομένων και επομένως, ο ενιαίος εποπτικός έλεγχος αυτών των επιχειρήσεων είναι αναγκαίος για τη διαφύλαξη των ισότιμων όρων ανταγωνισμού, αλλά και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Οι πράξεις εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης ασκούνται με πράξεις του Διοικητή ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με το δεύτερο άρθρο καταργούνται οι διατάξεις εκείνες που πέρασαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διατάξεις, οι οποίες επικρίθηκαν ως αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις. Ταυτόχρονα, έγινε αντιληπτή η ανεπάρκειά τους στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ανάκληση της άδειας ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών.
Επιπλέον, ορίζεται μεταβατική ρύθμιση για τις εκκρεμείς διαδικασίες των ασφαλιστικών εταιρειών, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. Στο ίδιο άρθρο, καθορίζεται μια σύντομη διαδικασία προκειμένου να μεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο ζωής των υπό εκκαθάριση εταιρειών σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή σε κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών.
Με το δεύτερο κεφάλαιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου επιχειρείται η κάλυψη ενός κενού, που υπάρχει στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος στερείται παντελώς την ύπαρξη εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής.
Στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, λειτουργούν το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το οποίο καλύπτει τον κίνδυνο των πιστωτικών ιδρυμάτων από τραπεζικές εργασίες και επενδυτικές δραστηριότητες και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, που καλύπτει τον κίνδυνο των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών. Επίσης, το Επικουρικό Κεφάλαιο του ασφαλιστικού κλάδου, που ήδη υπάρχει, καλύπτει τον κίνδυνο ασφαλιστικής επιχείρησης στο βαθμό που αφορά στην υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων.
Επομένως, με το δεύτερο κεφάλαιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου συνίσταται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» κατά το πρότυπο του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο καλύπτει την ασφάλιση των οχημάτων.
Σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η μεταβίβαση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, ειδάλλως η λύση των συμβολαίων με καταβολή αποζημίωσης στους ασφαλισμένους.
Η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καλύπτει όλους τους κλάδους και ισούται με το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζημίωσης και μέχρι το ύψος των 25.000 ευρώ, ανά ασφαλισμένο. Από την κάλυψη εξαιρούνται πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και τα άτομα εκείνα που συντέλεσαν με πράξεις τους ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής της κατάστασης.
Στο Εγγυητικό Κεφάλαιο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Ανώτατο όργανο του Εγγυητικού Κεφαλαίου αποτελεί η συνέλευση των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
Η διαχείριση του Εγγυητικού Κεφαλαίου ασκείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη, εκλεγμένα από τη συνέλευση των μελών, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου, τα μέλη του επιβαρύνονται με τακτική εισφορά που ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% της αξίας κάθε συμβολαίου ζωής. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της - που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος - να ορίσει έκτακτη εισφορά μέχρι 1% για κάθε συμβόλαιο ζωής.
Τάξη μπαίνει και σε θέματα, που αφορούν στην εποπτεία της αγοράς και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για κεντρική παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων, που ελλοχεύουν στην αγορά και επηρεάζουν τα επιμέρους συστήματα της οικονομίας, ως ανεξάρτητα τμήματα, αλλά και την οικονομία, ως σύνολο. Η θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα καλύψει το κενό που παρατηρείται στην ελληνική πραγματικότητα σε αυτό το πεδίο.
Επίσης, καθιερώνεται τα μη παράγωγα μέσα του χαρτοφυλακίου, που διαθέτουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και που διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους, να αποτυπώνονται στο κόστος κτήσεώς τους και να υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
Διατάξεις, που προτείνονται μέσω της πρωτοβουλίας που θα πάρει η Κυβέρνηση, αφορούν και στην επάρκεια και στη ρευστότητα των Τραπεζών. Θεσμοθετούνται κίνητρα αποχώρησης των τραπεζικών ιδρυμάτων από το σκέλος του Προγράμματος Ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, όταν φυσικά, η αγορά και οι συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος το επιτρέπουν.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η επιβολή προσαύξησης στην απόδοση των προνομιούχων μετοχών, προς το ελληνικό δημόσιο, αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο με βάση και τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ακόμη η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, για ένταξη των τραπεζών σε κάθε μέτρο ενίσχυσης της ρευστότητας, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, κρίνεται αναγκαία δεδομένης της αποδοχής της εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και του ύψους των αδιάθετων ανά μέτρο υπολοίπων.
Επεκτείνεται η απαγόρευση διανομής μερισμάτων τραπεζών, για τη χρήση του 2009, με σκοπό την αποφυγή κερδοσκοπίας στην περίπτωση των προγραμμάτων για παροχή μερισμάτων. Η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής επάρκειας, των τραπεζικών ιδρυμάτων, συνεχίζει να αποτελεί στόχο του προγράμματος αυτού.
Προβλέπεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που βιώνουν άνεργοι επιχειρήσεων όπως η SOFTEX, η ΑΓΝΟ κ.λπ. κατά την εφαρμογή ειδικών τοπικών προγραμμάτων επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Ασφαλίζονται πλήρως όλοι όσοι δικαιούνται τα σχετικά προγράμματα, για τα 5 έτη συμμετοχής τους σε αυτά, με δεδομένο ότι δεν συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Όλοι όσοι μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής στο 5ετές πρόγραμμα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, δύνανται να συμμετάσχουν για ένα επιπλέον έτος με ασφάλιση μόνο στον κλάδο υγείας.
Τέλος, λαμβάνεται επίσης, πρόνοια, για τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους μεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισμούς με σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργία τους.

Δευτερολογία

Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις τους και να δώσω μια εξήγηση, γιατί έχει να κάνει με το σεβασμό μου προς τη Βουλή και τους συναδέλφους.
Δεν υπάρχει σχέδιο νόμου, υπάρχει ένα πρόπλασμα, για το οποίο ζητήθηκε από ορισμένους φορείς να υποβάλουν την άποψή τους. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων κάποια από τα βασικά μέρη του έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, για να κάνουν κάποια σχόλια.
Εμείς δεν είχαμε σκοπό να έρθουμε εδώ, για να συζητήσουμε επί των σημείων, έχοντας ταυτόχρονα κατασταλάξει στο ποιο είναι το νομικό κείμενο το οποίο θα φέρουμε στη Βουλή. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να συζητήσουμε πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό και ήρθαμε εδώ πέρα με βάση ένα σημείωμα που ετοιμάσαμε. Γι' αυτό και ζητούσα από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν στα χέρια τους κάποιο κείμενο, να μην το επικαλούνται, διότι τα περισσότερα από τα σημεία τα οποία υπάρχουν στο κείμενο αυτό, δεν ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις, στις οποίες τελικά πρόκειται να προβούμε.
Επίσης, θέλω να εκφράσω την ευχαριστία μου, γιατί τελικά, σε πολλά ειδικά ζητήματα τέθηκαν ερωτήματα, τα οποία πραγματικά θα μας προβληματίσουν καθώς βαδίζουμε σε διαμόρφωση της τελικής μορφής του κειμένου. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε στη διάθεσή σας, όταν έχουμε κάποιο σχέδιο που θα αρχίσει να αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη μορφή, να ενσωματώσουμε τυχόν προβληματισμούς.
Διότι εδώ πέρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο προέκυψε μετά την ανάκληση λειτουργίας των αδειών και βεβαίως, δεν πρόκειται να κινηθούμε με μια λογική, ότι εμείς ξέρουμε τι είναι το σωστό και δεν πρόκειται να ακούσουμε τίποτα από τις παρατηρήσεις ή τις εισηγήσεις που θα γίνουν από τους συναδέλφους. Αυτό είναι μια άποψη, την οποία είχαμε διαμορφώσει από την πρώτη στιγμή, γιατί και εμείς καταλαβαίναμε και συνειδητοποιούσαμε πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.
Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο, γιατί πραγματικά, με την τοποθέτηση που έκανε, ανέδειξε την ουσία του ζητήματος. Πραγματικά, συζητάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, με δεδομένη και την κρίση, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλος ο κόσμος. Δηλαδή, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Και πολύ σωστά είπε η κυρία Πρόεδρος, ότι κάθε φορά που σκέφτεσαι τι ήταν τελικά αυτό που μας οδήγησε σε αυτή την κρίση, δεν μπορείς να πεις, ότι δεν ευθύνεται και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η εποπτεία- κυρία Πρόεδρε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Εδώ, ήθελα να καταθέσω αυτό τον προβληματισμό στον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Σταϊκούρα, ο οποίος πολύ σωστά έκανε τις επισημάνσεις του, όμως, δεν απάντησε στο ερώτημα αν είναι αυτά τα μοντέλα τα οποία περιέγραψε, ως μοντέλα εποπτείας, υπεύθυνα για την κατάρρευση. Διότι εδώ πέρα, πρέπει να υπάρχει μια αιτιώδης σχέση.
Υπάρχει και ένας άλλος προβληματισμός. Έχω δύο διαφορετικά μοντέλα εποπτείας. Έχω το αμερικάνικο μοντέλο, όπου υπάρχει κατακερματισμός της εποπτείας, κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, και έχω και το αγγλικό μοντέλο, όπου πλέον η εποπτεία όλου του χρηματοοικονομικού χώρου, βρίσκεται κάτω από μια αρχή. Διαπιστώνω ότι οι χώρες, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με την οξύτατη κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ήταν η Αγγλία και η Αμερική. Ξεκίνησε από την Αμερική και μεταφέρθηκε στην Αγγλία. Είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι αυτά τα δύο ακραία μοντέλα εποπτείας δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα; Είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι απέτυχαν να δώσουν λύση στο πρόβλημα; Ποιες χώρες υποχρεώθηκαν και έσπευσαν, σε αντίθεση με τις ιδεολογικές τους διακηρύξεις, να σώσουν τράπεζες από τη χρεοκοπία; Η Αμερική και η Αγγλία. Αυτές οι δύο χώρες υποστήριζαν ότι πρέπει πάση θυσία, να αφήνουμε εντελώς ελεύθερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και μάλιστα, πίστευαν, ότι ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η εποπτεία, ήταν και ο αποτελεσματικότερος. Γιατί, λοιπόν, εγώ, να λάβω υπόψη μου αυτά τα δύο μοντέλα εποπτείας, όταν και τα δύο απέτυχαν;
Λέω, λοιπόν, ότι καλό είναι η συζήτηση, η οποία διεξάγεται μέσα στη Βουλή, να λάβει υπόψη της τα δεδομένα τα οποία διαμορφώθηκαν από την κρίση που έχει ξεσπάσει από το 2007 έως σήμερα. Να μη χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς, το τι ακριβώς συνέβη. Επίσης, να μην παραβλέπουμε αυτό που είπε η κυρία Πρόεδρος, ότι καλώς ή κακώς, η συζήτηση που διεξάγεται τώρα, έχει ως άμεσα εμπλεκόμενους αυτούς οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι για την κρίση. Σε αυτή την κρίσιμη φάση για τη χώρα, λέμε εμείς, ναι, ελάτε να συζητήσουμε.
Δεν ισχυριστήκαμε σε κανένα σημείο της συζήτησης- και όσοι είχαμε τουλάχιστον την ευθύνη εμπλοκής, και τότε που διαμορφώναμε τις προγραμματικές θέσεις του σημερινού κυβερνώντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ- ποιο είναι το μέλλον της εποπτείας. Δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία, ότι ό,τι και αν επιλέξεις, στο τέλος, πιθανότατα μπορεί να έχει τις δικές του αδυναμίες. Ούτε πιστεύαμε, προς στιγμήν, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ασκήσει στο έπακρον τα καθήκοντα της εποπτικής αρχής, όπως θα θέλαμε-με έναν ιδανικό τρόπο. Υπάρχουν παντού αδυναμίες.
Εκείνο, όμως, το οποίο μπορώ να σας καταγράψω, κυρία Πρόεδρε, ως εμπειρία, είναι ότι ο ασφαλιστικός χώρος ουδέποτε είχε εποπτεία. Αντικειμενικά, και την περίοδο που είχαμε ένα γραφείο μέσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είχαμε ένα πάρα πολύ αδύναμο εποπτικό πλαίσιο, αλλά και όταν πέρασε η εποπτεία στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., καθυστερήσαμε πάρα πολύ από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος, μέχρι τη στιγμή που άρχισε να λειτουργεί η ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Είναι, λοιπόν, δύσκολο σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, που λειτουργεί η ΕΠ.Ε.Ι.Α. να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Όμως, εκείνο που μπορούμε να γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση, είναι ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στον ασφαλιστικό χώρο, είναι πάρα πολύ μικρά και ότι σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή, στο ζήτημα της ρύθμισης και της παρέμβασης μέσα σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού χώρου, όπως είναι η ασφαλιστική αγορά, αυτό που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας.
Λέμε, λοιπόν, ότι σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την εμπειρία, εξαιτίας της εφαρμογής της Βασιλείας, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μια τεχνογνωσία την οποία δεν την έχει η ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει-επειδή τέθηκε το ερώτημα από πολλούς συναδέλφους, όπως από τον κ. Πολατίδη και από τον κ. Μαργέλη, «τι θα κάνετε με το προσωπικό;». Βεβαίως, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, θα μπορέσει να το απορροφήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρει το επιστημονικό προσωπικό.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα φροντίσω την επόμενη φορά να δώσω το σημείωμα που ζητήσατε, σε όλους τους συναδέλφους, για να έχουν μια εικόνα για την εποπτεία και την εμπειρία. Αλλά θέλω να λάβετε υπόψη σας, την επισήμανση, την οποία έκανα. Το τι έγινε στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την εποπτεία, δεν μπορεί να αποτελεί γνώμονα για το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Αυτό που γίνεται τώρα, είναι ότι όλοι κοιτώντας πίσω, κοιτώντας την κρίση, αρχίζουν και επανεξετάζουν. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα, ο οποίος λέει: «Ξέρετε, αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς, είναι καλύτερο από το άλλο».
Με βάση την παγκόσμια εμπειρία, αλλά και με την εγχώρια εμπειρία, προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις, οι οποίες θα δώσουν αποτελεσματικότερες απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία υφίστανται.
Σαφώς και υφίσταται ένα ζήτημα για το χρόνο μετάβασης. Εκείνο το οποίο λέμε εμείς, είναι ότι για όλο το διάστημα της μετάβασης από το ένα καθεστώς εποπτείας στο άλλο, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. νομικά υφίσταται και εξακολουθεί να λειτουργεί. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι παρά του ότι εμείς είχαμε ανακοινώσει ότι προτιθέμεθα, σαν Κυβέρνηση, να προχωρήσουμε σε διαμόρφωση ενός νέου εποπτικού πλαισίου, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεχίζει να παίρνει τις αποφάσεις της. Πρόσφατα πήρε την απόφασή της για να προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας της COMMERCIAL VALUE κ.λπ.. Τέθηκε ένα ζήτημα, εάν και κατά πόσο, αυτό τελεί και υπό την έγκριση, λόγω και της ανεξαρτησίας που απολαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εμείς έχουμε στείλει σχετική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει εάν με τις επιλογές τις οποίες κάνουμε, διαταράσσεται η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πολλοί συνάδελφοι, εξέφρασαν μια απορία για το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας. Τόσο εγώ ως βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τα προηγούμενα δύο χρόνια, αλλά και συνάδελφοι που είχαν υπηρετήσει στο Κοινοβούλιο πριν την εκλογή τη δική μου το 2007, έβαζαν ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στις τρεις εποπτικές αρχές, κυρία Πρόεδρε. Δηλαδή, ανάμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην ΕΠ.Ε.Ι.Α που ήταν υπό συγκρότηση.
Γιατί το βάζετε εσείς αυτό το ερώτημα, που ήσασταν στη Βουλή από το 2004-2007, περίοδο κατά την οποία εγώ δεν ήμουν; Διότι είχαμε διαπιστώσει ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τους επικεφαλείς αυτών των τριών εποπτικών αρχών να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να σκιαγραφούν μια συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Να δουν, δηλαδή, το υλικό που έχει υπόψη της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το υλικό που έχει η ΕΠ.Ε.Ι.Α, η Τράπεζα της Ελλάδος και όλοι μαζί να έχουν μια εικόνα για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού χώρου.
Ήμουν μεταξύ των συναδέλφων που την περίοδο 2007 - 2009 μονίμως θέταμε το ερώτημα στην τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. «Μα, καλά δεν υπάρχει ένας θεσμικά οργανωμένος τρόπος να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι επικεφαλής των εποπτικών αρχών»; Γι' αυτό και παίρνουμε τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία να προχωρήσουμε στη σύσταση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας. Γιατί θεωρούμε ότι με έναν θεσμικά οργανωμένο τρόπο αυτοί οι δύο πλέον επικεφαλής - όπως πολύ σωστά επισημάνατε κυρία Πρόεδρε, όταν μιλήσατε για 2/3 εποπτείας - θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες.
Τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με το εγγυητικό κεφάλαιο και αν το ποσό, το οποίο εγγυόμαστε, είναι ικανοποιητικό ή όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι προς τους συναδέλφους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που έθεσαν το ερώτημα γιατί βάζουμε μόνο 25.000 ευρώ.
Πρώτα απ' όλα, θα έπρεπε να περιμένουμε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή παίρνει την πρωτοβουλία να προχωρήσει στη συγκρότηση εγγυητικού κεφαλαίου. Αυτό ήταν ένα κενό που υπήρχε στο χώρο των ασφαλειών και εμείς τώρα παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία.
Στις παρούσες συνθήκες θεωρούμε ότι οτιδήποτε πάνω από 25.000 ευρώ θα ήταν μια υπερβολή. Άλλωστε, να υπενθυμίσω πως ακόμα και στο ζήτημα της εγγύησης των καταθέσεων -αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση- το ποσό που ήταν διατεθειμένο το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων να εγγυηθεί πριν την κρίση, ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό το ποσό που αναφερόμαστε τώρα. Επομένως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ποια θα είναι τα περιουσιακά στοιχεία που θα έχει αυτό το εγγυητικό κεφάλαιο.
Να εξετάσω την πρόταση που κατατέθηκε από κάποιους συναδέλφους, να δώσουμε τη δυνατότητα στο εγγυητικό κεφάλαιο ενδεχομένως να δανειστεί, να έχει πόρους, ώστε από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί, αν προκύψει πρόβλημα, να μπορέσει να ανταποκριθεί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, άλλα όχι να φορτώσουμε το εγγυητικό κεφάλαιο, που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί, με υποχρεώσεις, οι οποίες θα το ακυρώσουν αυτόματα από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί.
Έθεσε ο κ. Πολατίδης το θέμα της πολυνομίας και αν και κατά πόσο είναι σωστό για μια χώρα που νομοθέτησε για το ζήτημα της εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς το 2004, να νομοθετεί ξανά το 2010. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θα ήθελα να συνυπολογίσετε σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει η κυβέρνηση, τις τρομακτικές εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Όλες οι χώρες θα πάρουν φοβερές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που θέλουν να εποπτεύονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλουμε να νομοθετήσουμε κατ' ανάγκην θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά εκείνο που επιχειρείται μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές, είναι να ενσωματωθεί η εμπειρία αυτή, έτσι ώστε να παράξουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Σας έδωσα ήδη μια εξήγηση για το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας. Τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με το πώς γίνεται από τη μια μεριά να δίνουμε αντικίνητρα, για να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ρευστότητας και από την άλλη μεριά να λέτε ότι πώς γίνεται να υπάρχουν τράπεζες. Υπάρχουν κάποιες τράπεζες που εξακολουθούν να ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα, αυτό που δεν θέλουμε εμείς είναι το σύνολο του τραπεζικού συστήματος να μείνει σε αυτό το πρόγραμμα. Κάποιες τράπεζες, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο κ. Κουσελάς, νιώθουν ότι η δημοσιονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα, για τα οποία, ενώ μέχρι πρότινος είχαμε ακούσει από πολλούς να λένε ότι: «Εμείς δεν θέλουμε και πρέπει να φύγουμε», βλέπουμε τώρα να εκφράζεται μια επιφύλαξη και επιθυμία να θέλουν να παραμείνουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
Οι ισορροπίες σε αυτή την περίοδο της κρίσης είναι πάρα πού λεπτές. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η δημοσιονομική κρίση με τη οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το Δημόσιο, έχει άμεση επίπτωση επάνω στο τραπεζικό σύστημα για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας έχει στο χαρτοφυλάκιό του τίτλους του ελληνικού Δημοσίου. Στο βαθμό που οι τίτλοι αυτοί έχουν χάσει την αξία τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διατραπεζική αγορά ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα, αυτό έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

πηγή Next Deal

Δεν υπάρχουν σχόλια: