Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π)


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) αποτελεί κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αναφέρεται κυρίως στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ο Κ.Τ.Π. εκδίδεται με ευθύνη της Δ/νσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), είναι δε αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ.
Οι διατάξεις του Κ.Τ.Π. περιλαμβάνουν προδιαγραφές, απαιτήσεις και όρους για την κυκλοφορία των τροφίμων και των υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις αλλά και σε πλήρη εναρμόνιση με το σύνολο των οδηγιών της Ε.Ε.
Η προηγούμενη έκδοση του Κ.Τ.Π. (2003) και το συμπλήρωμα αυτής (2004) περιείχαν όλες τις δημοσιευμένες αποφάσεις του Α.Χ.Σ. μέχρι τον Ιούνιο του 2004 που αφορούσαν τροποποιήσεις των διατάξεών του. Λόγω εξαντλήσεως της έκδοσης αυτής, η Δ/νση Τροφίμων επιμελήθηκε και προχώρησε σε νέα έκδοση του Κ.Τ.Π., ενημερωμένη πλέον με όλες τις αποφάσεις ΑΧΣ έως τον Ιούνιο του 2009.
Με σκοπό να παρέχεται στον χρήστη ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν τα τρόφιμα, έχουν συμπεριληφθεί στον Κ.Τ.Π. παραρτήματα που περιλαμβάνουν καταλόγους με τους ισχύοντες εφαρμοστέους κανονισμούς της Ε.Ε., τις εγκριτικές αποφάσεις της Ε.Ε για τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων βάσει του καν.(ΕΚ) 258/97 καθώς και γενικές αποφάσεις του Α.Χ.Σ.
Στο σημείο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν διατάξεις του παρόντος Κ.Τ.Π. οι οποίες χρήζουν αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού. Η ουσιαστική αναθεώρηση του Κ.Τ.Π. θα πραγματοποιηθεί με την δημιουργική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ωστόσο θα θέλαμε να επισημάνουμε τη δυσκολία του εγχειρήματος αυτού.
Επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, σε ότι αφορά τουλάχιστον το αντικείμενο του Κ.Τ.Π. αλλάζει σταδιακά μορφή. Οι κοινοτικές οδηγίες που χρήζουν εθνικής εναρμόνισης υποχωρούν, αφήνοντας τη θέση τους σε κανονισμούς οι οποίοι είναι άμεσα εφαρμοστέοι.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα ανανέωσης του Κ.Τ.Π. πριν την έναρξη διαδικασιών για τον γενικότερο εκσυγχρονισμό των διατάξεών του.
H νέα έκδοση την οποία έχετε στα χέρια σας, έχει διαφορετική μορφοποίηση από την προηγούμενη ώστε να είναι πιο φιλική στο χρήστη και πιο ευέλικτη στην εισαγωγή τροποποιήσεων.
Στη νέα έκδοση η αρίθμηση των σελίδων δεν είναι συνεχής, αλλά ανά άρθρο. Η παρούσα έκδοση όλων των άρθρων θεωρείται ως «’Εκδοση 1». Οιαδήποτε μελλοντική έκδοση οφειλομένη σε τροποποίηση του άρθρου θα επισημαίνεται ως «Έκδοση 2», «Έκδοση 3» κ.λ.π. Ο αριθμός της έκδοσης θα εμφανίζεται στο υποσέλιδο του άρθρου.
II
Στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. (www.gcsl.gr) θα αναρτηθεί άμεσα κατάλογος με τις ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του Κ.Τ.Π. για την έγκαιρη πληροφόρηση των χρηστών. Ο πίνακας αυτός θα επικαιροποιείται
συστηματικά. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξει δυνατότητα ανάρτησης όλου του Κ.Τ.Π. στην ιστοσελίδα
του Γ.Χ.Κ. Ωστόσο, μέχρι τότε, οι νέες εκδόσεις των άρθρων θα είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους με
συγκεκριμένη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης
επικαιροποίησης της έντυπης μορφής του δικού τους ανάτυπου.
Έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση του δύσκολου αυτού έργου και ζητώντας εκ των προτέρων την κατανόησή σας για πιθανές αβλεψίες ή παραλείψεις, ευελπιστούμε ότι ο παρών Κ.Τ.Π.
θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο στο οποίο θα ανατρέχουν με ασφάλεια οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι
φορείς, οι επιχειρήσεις, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος Έλληνας πολίτης.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γ.Χ.Κ.
κ.α.α.
Θεοδώρα Κλαδά

Δεν υπάρχουν σχόλια: