Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : " ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ "

Επειδή πολλοί καταναλωτές ασφαλισμένοι στην ΑΣΠΊΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, μας ρωτούν με αγωνία και προβληματισμό τι μέλλει γενέσθαι , για την πορεία των συμβολαίων τους, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ..έχοντας ενημερωθεί με το περιεχόμενο της 4ης έκθεσης του επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ , κ Παντελίδη, την οποία αποστέλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωσταντίνου, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υφυπουργό Φίλιππο Σαχινίδη και την ΕΠΕΙΑ, ενημερώνει τους ασφαλισμένους επί του περιεχομένου.
Στην επιστολή του ο κ.Παντελίδης αναφέρεται ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος των εργασιών εκκαθάρισης αλλά και των εργασιών εξέτασης της «αναδιοργάνωσης» του χαρτοφυλακίου ζωή, επίσης ότι την 15.9.2010 (μετά από καθυστέρηση λόγω τεχνικών δυσκολιών), πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση του ενδεικτικού χαρτοφυλακίου ζωής της εταιρίας και ήδη εξετάζονται οι υποβληθείσες από τους ασφαλιζομένους αντιρρήσεις, και ότι παράλληλα προχωρούν, με τους κατά το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς, οι εργασίες της εν γένει εκκαθάρισης.

Αναφέρεται επίσης στην επιστολή του ότι η προθεσμία για τους ασφαλισμένους, αλλά και τους εξ υποκαταστάσεως από αυτούς δικαιούχους ασφαλίσματος (πχ. νοσοκομεία κλπ) να διαπιστώσουν ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, όπως και οι ήδη αναγγελθείσες απαιτήσεις τους, λήγει την 30.12.2010, έχουν δε το δικαίωμα οι ασφαλισμένοι εντός της προθεσμίας αυτής να αναγγείλουν τυχόν αντιρρήσεις τους για να εξετασθούν, έτσι ώστε να συνταχθεί το «προσωρινό» (οριστικό) χαρτοφυλάκιο,εκτιμά ότι εντός των προθεσμιών που θέτει το αρ.2 παρ.2 του ν.3867/2010 θα παραδοθούν οι εργασίες εκκαθάρισης και ρευστοποίησης των απαιτήσεων της εταιρίας είναι φύσει αδύνατον να έχουν ολοκληρωθεί, αφού οι τυχόν δικαστικές διενέξεις που θα ανακύψουν (και εκτιμάται ότι θα είναι πάρα πολλές) θα ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου (3-7 χρόνια) με βάση την υπάρχουσα εμπειρία για αντίστοιχες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου αυτές θα πρέπει να αναληφθούν είτε από τον (τυχόν) ανάδοχο, ως στοιχείο ενεργητικού, είτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (εξ υποκαταστάσεως), είτε να συνεχισθούν από τον εκκαθαριστή.Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, που είχαν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, θα πρέπει μας επισημαίνει ο κ. Παντελίδης ότι, ως προς τα ακίνητα, στον μεγαλύτερο αριθμό τους έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, εκκρεμεί δε η διαπίστωση της αξίας (λόγω ειδικών συνθηκών) τεσσάρων (4) από αυτά, ως προς δε ορισμένες επενδύσεις σε εταιρίες εισηγμένες σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Αξιών ευρίσκεται σε εξέλιξη ειδικός έλεγχος.. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, που δεν ευρίσκοντο σε ασφαλιστική τοποθέτηση πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, αλλά ήδη δεσμεύθηκαν με την Απόφαση της ΕΠΕΙΑ σε ασφαλιστική τοποθέτηση (πχ. απαιτήσεις κατά τρίτων, συνεργατών κλπ, συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις κλπ), ήδη έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και βρίσκονται στο στάδιο διασταυρώσεως των σχετικών στοιχείων.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα (και πριν την ανάρτηση του «προσωρινού» χαρτοφυλακίου) καταβάλλεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής :

α. της εμφανιζόμενης στα βιβλία της εταιρίας τελευταίας καταβολής του κάθε ασφαλιζόμενου για ασφαλιστήρια συμβόλαια τμηματικών καταβολών, έτσι ώστε να διασταυρωθεί η απαίτηση της εταιρίας για ανείσπρακτα ασφάλιστρα.
β. του προσδιορισθέντος από την εταιρία ύψους αποζημίωσης για συμπληρωματικές (κυρίως νοσοκομειακές) καλύψεις των ασφαλισμένων και των εξ αυτών ελκόντων δικαιώματα.
Οι αναρτήσεις αυτές σκοπό θα έχουν την συντομότερη γνωστοποίηση στους ασφαλισμένους των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Βιβλία της εταιρίας και η άμεση εξέταση τυχόν αντιρρήσεων τους.
Στο αυτό χρονικό διάστημα θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων της εταιρίας και των περιουσιακών τους στοιχείων, στις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και ενδιαφέρονται (εν δυνάμει) για την αναδοχή τους.
Τέλος ο Επόπτης εκκαθαριστής κ.Παντελίδης Ιωάννης ,εκτιμά ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2011 θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής, ( Τράπεζα της Ελλάδος), το «προσωρινό» (οριστικό) χαρτοφυλάκιο της εταιρίας και θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα προβλεπόμενα από το αρ.2 ν.3867/2010 έγγραφα και στοιχεία.
Για περισσότερη ενημέρωση μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στα τηλ. 2821092666 και 2821092306 ώρες γραφείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: