Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Χάρης Αργυρόπουλος   
Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011 10:54
LAWΠαρουσιάστηκε επιτέλους το μεσημέρι της 09/02/2011 απο τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο υπουργικό συμβούλιο το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου για μεσίτες αστικών συμβάσεων. Αξίζει να σημειωθεί οτι ενσωματώθηκαν αρκετές απο τις προτάσεις που κάναμε σαν σύλλογος κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης σε συνεργασία  και με την Κυρία Ιωάννα Μελάκη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών (Ε.Π.ΧΑΝ.). Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’


ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Άρθρο 1

Μεσίτης Αστικών Συµβάσεων

Μεσίτης Αστικών Συµβάσεων είναι το πρόσωπο που δύναται να υποδεικνύει ευκαιρίες ή µεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συµβάσεων ακινήτων και ιδίως των συµβάσεων αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µίσθωσης ή παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή.

Άρθρο 2

Βοηθός Μεσίτη

Βοηθός Μεσίτη είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο την υποστήριξη και υποβοήθηση του µεσίτη στην εκτέλεση από αυτόν των µεσιτικών εργασιών.

Άρθρο 3

Νοµικά πρόσωπα

Η επιχείρηση πράξεων µεσιτείας επιτρέπεται σε νοµικά πρόσωπα υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις µεσιτείας να προβλέπονται στον καταστατικό σκοπό των νοµικών προσώπων
β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη, όπως καθορίζονται στo άρθρo4 του παρόντος νόµου, πρέπει να συντρέχουν στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στους υπευθύνους κάθε υποκαταστήµατος νοµικού προσώπου.
γ) οι υπάλληλοι του νοµικού προσώπου που συµµετέχουν άµεσα στις πράξεις µεσιτείας, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του βοηθού µεσίτη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου. Στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου δεν εντάσσεται το προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης του νοµικού προσώπου, εφόσον δεν ασκεί πράξεις µεσιτείας.

Αρθρο 4

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος µεσίτη

1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών συµβάσεων απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο ΓΕΜΗ.

2. Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ πρέπει το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, ή προκειµένου για νοµικό πρόσωπο τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. Ο αλλοδαπός από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο.
β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα.
γ) Να µην έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ1666-1688).
δ) Να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: i] πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή οµοταγές ίδρυµα του εξωτερικού, ii] πιστοποιητικό κατάρτισης από δηµόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, iii] απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής, βεβαίωση κατάρτισης από δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΕΚ σε θέµατα ακίνητης περιουσίας και να έχει εργαστεί ως βοηθός µεσίτη για έξι (6) µήνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, iv) απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει εργαστεί ως βοηθός µεσίτη για ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, v] πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις συµµετοχής και οι λεπτοµέρειες του παραπάνω φορέα και διεξαγωγής των σχετικών εξετάσεων.

3. Προκειµένου για µεσίτη αναγνωρισµένο από κράτος µέλος της ΕΕ ή κράτος µέλος της Ε.Ζ.Ε. Σ και εγκατεστηµένο σε αυτό ο οποίος επιθυµεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, µέσω ίδρυσης υποκαταστήµατος, απαιτείται
αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του,
4. Απαγορεύεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ σε όσους µεσίτες αστικών συµβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώµατος ασκήσεως του επαγγέλµατος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους.

Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρκεί η προσκόµιση στην αρµόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/86.

5. Από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξαιρείται µεσίτης αναγνωρισµένος από κράτος µέλος της Ε. Ε ή κράτος της Ε.Ζ.Ε. Σ και εγκατεστηµένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά µεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος για την άσκηση µεσιτικών πράξεων. Σε περίπτωση ίδρυσης από αυτόν το µεσίτη, γραφείου ή υποκαταστήµατος ή άλλης εγκατάστασης στην Ελλάδα, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελµατική οργάνωση. Ο µεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του βοηθού µεσίτη

Καθιερώνεται µητρώο βοηθών µεσιτών στους κατά τόπο Επαγγελµατικούς Συλλόγους στο οποίο έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι βοηθοί µεσίτες εφόσον ασκούν το επάγγελµα ως µισθωτοί.
Για την άσκηση του επαγγέλµατος του βοηθού µεσίτη ως ελεύθερου επαγγελµατία, απαιτείται εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
Προκειµένου να εγγραφεί ως βοηθός µεσίτη στο ΓΕΜΗ ή στον Επαγγελµατικό Σύλλογο ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα στην αρµόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή στο αρµόδιο τµήµα του Συλλόγου:
α) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου της αλλοδαπής.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήµων,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του µεσίτη µε τον οποίο συνεργάζεται, και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) του µεσίτη µε την οποία να βεβαιώνεται η σχέση συνεργασίας.

Άρθρο 6

Σύµβαση µεσιτείας

1. Η σύµβαση µεσιτείας καταρτίζεται εγγράφως. Η σύµβαση πρέπει α) να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των συµβαλλοµένων µερών, το αριθµό φορολογικού τους µητρώου, καθώς και τον αριθµό ΓΕΜΗ του µεσίτη, β) να καθορίζει ακριβώς την ταυτότητα του αντικειµένου της µεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, καθώς και το ποσό ή ποσοστό της µεσιτικής αµοιβής. Σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής µεσιτικών υπηρεσιών θα πρέπει να αναγράφεται ο φορέας στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο µεσίτης. Για την πλήρωση του απαιτούµενου έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεοµοιοτυπιών καθώς και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον αποδεικνύουν το περιεχόµενο της σύµβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύµβαση µεσιτείας ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 όπως ισχύει. Αν δεν έχει ορισθεί διαφορετικά η σύµβαση µεσιτείας ισχύει για έξι (6) µήνες. Η διάρκεια της σύµβασης µεσιτείας δεν µπορεί να ορισθεί µεγαλύτερη των οκτώ (8) µηνών, µε δικαίωµα παράτασης για τέσσερις (4) ακόµη µήνες, κατόπιν µονοµερούς έγγραφης δήλωσης του εντολέα. Μετά τη λήξη της µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση ακόµη και µεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων.

2. Επιτρέπεται η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωµα να αναθέσει εντολή µε το ίδιο περιεχόµενο σε άλλο µεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση. Η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας, δε µπορεί σε κάθε περίπτωση να έχει διάρκεια πάνω από τέσσερις (4) µήνες, µε δικαίωµα παράτασης για δύο (2) ακόµα µήνες, κατόπιν µονοµερούς έγγραφης δήλωσης του εντολέα. Μετά τη λήξη της µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση ακόµη και µεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων. Εάν εντός του χρόνου ισχύος της αποκλειστικής µεσιτείας εκπληρωθεί η δοθείσα εντολή, ο αποκλειστικός µεσίτης αστικών συµβάσεων δικαιούται την αµοιβή

3. Ο µεσίτης αστικών συµβάσεων δικαιούται να αξιώσει αµοιβή κατά την κατάρτιση της οριστικής σύµβασης, εφόσον έχει αποδεδειγµένα ο ίδιος µεσολαβήσει στη σύναψή της, ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της. Αν περισσότεροι µεσίτες υπέδειξαν διαδοχικά την ίδια ευκαιρία στον εντολέα, αµοιβή δικαιούται να αξιώσει µόνον αυτός ο οποίος πράγµατι µεσολάβησε στην κατάρτιση της σύµβασης. Αν περισσότεροι µεσολάβησαν και δεν µπορεί να αποδειχτεί το ποσοστό συµβολής του καθενός στην κατάρτιση της σύµβασης, τότε αµοιβή οφείλεται µόνο µια φορά και κατανέµεται µεταξύ των µεσιτών που µεσολάβησαν κατά ίσα µέρη. Επί σύµβασης παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή ο µεσίτης δικαιούται να αξιώσει αµοιβή µε την κατάρτιση του εργολαβικού προσυµφώνου.

4. Εάν συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύµβαση από την προβλεπόµενη στη σύµβαση µεσιτείας, η σύµβαση που τελικά συνήφθη, τεκµαίρεται ως αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης του µεσίτη.

5. Στη σύµβαση µεσιτείας πρέπει να αναγράφεται ρητά εάν ο µεσίτης µπορεί να δεχθεί υπόσχεση αµοιβής και από τον αντισυµβαλλόµενο του εντολέα του. Εάν παρά την έλλειψη της πιο πάνω συµφωνίας ο µεσίτης δεχθεί υπόσχεση αµοιβής ή εισπράξει αµοιβή από το άλλο µέρος, ο εντολέας δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής ή να αξιώσει την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας.

6. Σε κάθε αµφοτεροβαρή σύµβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να µνηµονεύουν ρητή υπεύθυνη δήλωση των συµβαλλοµένων περί µεσολάβησης ή µη Μεσίτη Αστικών Συµβάσεων στην κατάρτισή της και σε περίπτωση µεσολάβησης να αναφέρουν τα στοιχεία του µεσίτη, τον αριθµό ΓΕΜΗ αυτού και τον αριθµό φορολογικού του µητρώου.

7. Οι συµβαλλόµενοι σε αστική σύµβαση ακινήτων δεν υποχρεούνται σε καταβολή αµοιβής σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες µεσιτείας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόµου και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

8. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στο µεσίτη την κατάρτιση της κύριας σύµβασης εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.

9. Κατά τα λοιπά οι σχέσεις των συµβαλλόµενων µερών µε τον µεσίτη ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Αρθρο 7

Υποχρεώσεις των µεσιτών και των βοηθών µεσιτών

Μεσίτες αστικών συµβάσεων και βοηθοί µεσιτών αστικών συµβάσεων οφείλουν:
1. α) Να ενηµερώνουν, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, τους εντολείς τους για τις ιδιότητες του ακινήτου της εντολής, καθώς και για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα αυτού, που έχουν περιέλθει σε γνώση τους ή έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
β) Να ενηµερώνουν εκ των προτέρων τους εντολείς τους σε κάθε περίπτωση συναλλαγής στην οποία εµπλέκεται προσωπικό ή οικονοµικό ενδιαφέρον των ιδίων, πέραν εκείνου της συµφωνηθείσας αµοιβής.
γ) Να προστατεύουν το επαγγελµατικό απόρρητο και να µην αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά και οικονοµικά στοιχεία των εντολέων τους, πέραν αυτών που είναι αναγκαία για την κατάρτιση της σύµβασης.
2. α) Να προσκοµίζουν στην αρµόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή στο αρµόδιο τµήµα του Συλλόγου της έδρας τους, ανά τριετία από την εγγραφή τους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα στοιχεία (α), (β) και (γ) της παρ.2 του άρθρου 4 και τα στοιχεία (β), (γ) και (δ) του άρθρου 5 του παρόντος.
β) Έναν (1) µήνα µετά την παύση συνδροµής µίας των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά την αρµόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή το τµήµα του Συλλόγου της έδρας τους, το οποίο στη συνέχεια προβαίνει στη διαγραφή τους.

Άρθρο 8

Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος ενεργεί µεσιτικές πράξεις κατά την έννοια του παρόντος νόµου ή εµφανίζει τον εαυτό του ως µεσίτη αστικών συµβάσεων χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 παρ.2 περ.(β) του παρόντος, τιµωρείται αυτεπαγγέλτως µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών µέχρι (δύο)2 έτη, και µε χρηµατική ποινή από πέντε (5.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Οι πιο πάνω χρηµατικές ποινές αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

Άρθρο 9

Πειθαρχικό Συµβούλιο — Πειθαρχικές ποινές

1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Νοµάρχη, για τα λοιπά Επιµελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συµβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των µεσιτών αστικών συµβάσεων και βοηθών µεσίτη. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχουν:
α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή από τον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών.
β) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου της Περιφέρειας της έδρας κάθε Επιµελητηρίου.
γ) Ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε Επιµελητηρίου, προερχόµενο από τον κλάδο των µεσιτών αστικών συµβάσεων µε τουλάχιστον 5ετή εµπειρία, ελλείψει δε αυτού, από έναν µεσίτη µε τουλάχιστον 5ετή εµπειρία, ο οποίος έχει επαγγελµατική έδρα στον ίδιο Νοµό και προτείνεται από το οικείο Πρωτοβάθµιο ή, εν ελλείψει πρωτοβάθµιου, από το Δευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο του ίδιου κλάδου, ως µέλος.
δ) Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε Επιµελητηρίου.
ε) Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Επιµελητηρίου οριζόµενος από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτού µε την ίδια απόφαση.
Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία και κατά χρόνο που προσδιορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 1 εκτός από τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους.

3. Οι δαπάνες του Πειθαρχικού Συµβουλίου και η αµοιβή των µελών του βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Επιµελητηρίου και καθορίζονται µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του.

4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, θα εκδοθούν εντός τριών

(3) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
5. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι:
α) Κάθε παράβαση του παρόντος.
β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αµέλεια που βλάπτει την επαγγελµατική φήµη των µεσιτών αστικών συµβάσεων.
γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο µεσίτης από τον εντολέα, η παράνοµη είσπραξη προκαταβολής χρηµάτων καθώς και η αδυναµία επιστροφής χρηµάτων στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύµβαση.

6. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή του Προέδρου του οικείου Επαγγελµατικού Σωµατείου ή και αυτεπαγγέλτως. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου υποχρεούται στην άσκηση της πιο πάνω πειθαρχικής δίωξης αν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος.

7. Πειθαρχικές ποινές είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Επιµελητηρίου.
γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι (1) ένα έτος.
δ) Επιβολή προστίµου και προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος,
ε) Οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος σε περίπτωση που υποπίπτει στα ποινικά αδικήµατα της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του παρόντος.

8. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δικάζει σε ουσία και µπορεί να αποφασίζει την εξέταση µαρτύρων, την προσαγωγή αποδεικτικών εγγράφων, να διατάζει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδροµή κάθε δηµοσίας αρχής. Ο εγκαλούµενος δικαιούται vα παρίσταται µε δικηγόρο.
9. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου διαβιβάζονται στο Επιµελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούµενο µέσω του οικείου Επιµελητηρίου όσο και στα άλλα Επιµελητήρια της χώρας.
Στην περίπτωση που ο εγκαλούµενος είναι άγνωστης διαµονής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στον χώρο των ανακοινώσεων του επιµελητηρίου επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία αποφαίνεται ερήµην αυτού.
Στο ίδιο σηµείο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
10. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων προσβάλλονται ενώπιον των αρµοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 10

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Οι εν ενεργεία µεσίτες οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν την ιδιότητά τους ως Μεσίτες Αστικών Συµβάσεων και υποχρεούνται σε συµµόρφωση µε τα άρθρα 6 επόµενα του παρόντος νόµου.

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται: α) το π. δ 248/1993 (ΦΕΚ 108 Α’), µε εξαίρεση την παρ.1 του άρθρου 2 αυτού, το οποίο παραµένει σε ισχύ έως την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ, β) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόµο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί µεσιτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Εµπορικοί Αντιπρόσωποι

Α. Με το παρόν τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 219/ 1991 όπως ισχύει ως εξής:
«γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιµελητήριο εξαιρείται εµπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισµένος από κράτος µέλος της Ε. Ε ή κράτος της Ε.Ζ.Ε. Σ και εγκατεστηµένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά πράξεις εµπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο του παρόντος ΠΔ, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος για την άσκηση πράξεων εµπορικής αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση ίδρυσης από αυτόν το εµπορικό αντιπρόσωπο, γραφείου ή υποκαταστήµατος ή άλλης εγκατάστασης στην Ελλάδα, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελµατική οργάνωση. Ο εµπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του»
Β. Τροποποιείται επίσης το άρθρο 2 του ΠΔ 249/ 1993 όπως ισχύει ως εξής:
«Η κατά ο άρθρο 1 του παρόντος, εγγραφή στο Επιµελητήριο γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής και β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήµων, απιστία, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήµιση, δόλια χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεµπορία, εµπορία ναρκωτικών και εγκλήµατα περί το νόµισµα, ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση»
Γ. Με το παρόν καταργείται η 2η παράγραφος του άρθρου 2 του ΠΔ 249/ 2010.

Άρθρο 12

Άδεια συµµετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήµου Πειραιά

Οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2323/ 1995 (Α’ 145), όπως ισχύει, ακόµη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε, συµµετέχουν στην κυριακάτικη αγορά νοµίµως, υπό την προϋπόθεση καταβολής των αναλογούντων τελών, από τη λήξη ισχύος της άδειας του καθενός, έως τη διενέργεια της διαδικασίας έκδοσης νέων αδειών? τυχόν δε επιβληθέντα σχετικά πρόστιµα διαγράφονται και δεν εισπράττονται

Άρθρο 13

Μεταφορά εποπτείας του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/ 2004 (Α’ 259) η φράση «από τον Υπουργό Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: