Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Και σε ασφαλιστικές εκτός Ελλάδος θα μπορούν να ασφαλίζονται οι Έλληνες


imageΑσφαλιστική εταιρία και εκτός της χώρας διαμονής θα μπορούν να επιλέγουν οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Έλληνες σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ. Συγκεκριμένα οι σχετικές διαδικασίες ανοίγουν στην Ελλάδα με την σύσταση από το υπουργείο Οικονομικών νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που θα αναλάβει την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της σχετικής Οδηγίας για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης.
Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει την κάλυψη, που ταιριάζει στις ανάγκες τους.
Η Οδηγία 2009/138/ΕΚ ευρύτερα γνωστή ως «Φερεγγυότητα II» διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης, καταργώντας τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους κανόνες, στους οποίους υπόκεινται οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η «Φερεγγυότητα II» θεσπίζει τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης ή τυχόν άρνησης της άδειας ανάληψης της δραστηριότητας ασφάλισης ή αντασφάλισης. Επιτυγχάνει δε την αναγκαία και επαρκή εναρμόνιση για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών και των συστημάτων εποπτείας, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους να ασκούν σε όλη την Ένωση ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητές τους είτε ιδρύοντας υποκαταστήματα είτε υπό καθεστώς παροχής υπηρεσιών.
Η Οδηγία 2009/138/ΕΚ θεσπίζει συντονισμένους κανόνες σχετικά με την εποπτεία των ασφαλιστικών ομίλων για την προστασία των πιστωτών. Ο συντονισμός των ουσιωδών κανόνων συνετής εποπτείας και οικονομικού ελέγχου προβλέπει τον έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων μίας ασφαλιστικής επιχείρησης από το κράτος μέλος καταγωγής. Έτσι, επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση των ασφαλιστικών προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Ευρωπαίο ασφαλιζόμενο να απευθύνεται σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, που παρέχει την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες του.
Έργο της επιτροπής, που συνέστησε το υπουργείο Οικονομικών είναι αφενός η σύνταξη σχεδίου νόμου και αιτιολογικής έκθεσης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ στην εθνική έννομη τάξη, αφετέρου η κωδικοποίηση του Ν. 400/70 Περί Ιδιωτικής Ασφάλισης. Το έργο της επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαΐου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: