Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Ν. 3816/2010 ΦΕΚ Α 6/26-01-2010

Για Επιχειρηματίες, επαγγελματίες και αγρότες
στο νέο νόμο 3816/2010 ΦΕΚ Α 6/26-01-2010 για τη «Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων, Επαγγελματιών και Αγροτών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα».
Ο νέος νόμος, που διευκολύνει την αποπληρωμή των δανείων και ρυθμίζει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις τράπεζες επιχειρηματιών, επαγγελματιών και αγροτών, θέτει και περιορισμούς στην επεξεργασία δεδομένων από τον «Τειρεσία».


ü Δίνει ανάσα στις επιχειρήσεις

ü Ρυθμίζει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις τράπεζες

ü Διευκολύνει την αποπληρωμή δανείων

ü Θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δεδομένων από τον Τειρεσία

ü Διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Πως μπορώ να ρυθμίσω τα ληξιπρόθεσμα χρέη μου προς τις τράπεζες;

Ο νέος νόμος ρυθμίζει καταρχήν τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005. Ειδικότερα :
= Σε ρύθμιση υπάγεται το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από κάθε δάνειο ή πίστωση που δεν υπερβαίνει το ποσόν του 1.500.000 ευρώ.

-Η ρύθμιση γίνεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής κατά ελάχιστον σε επτά έτη. Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τόκους και μετά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.

- Αν πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007, ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να προκαταβάλει για τη ρύθμιση κανένα ποσόν. Αν πρόκειται, ωστόσο, για ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007, υποχρεούται να καταβάλει το 10% της οφειλής, δίχως να υπολογίζονται τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας.

= Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007 διαγράφονται με τη ρύθμιση οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007 διαγράφονται οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας, εφόσον εξοφληθεί το ήμισυ της οφειλής.

= Σε ρύθμιση υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. Δεν υπάγονται επιδοτούμενα ή εγγυημένα δάνεια.

Κάθε οφειλέτης που έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή που ρυθμίζεται από το νόμο προστατεύεται από οποιονδήποτε πλειστηριασμό μέχρι τις 31.7.2010.ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ


Οι διατάξεις για τις ενήμερες οφειλές αφορούν τα επιχειρηματικά ή αγροτικά δάνεια. Στοχεύουν στην προστασία των βιώσιμων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτών που δυσκολεύονται στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Σε ποιούς δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων για τις ενήμερες οφειλές;

1) Στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζημία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 350.000 ευρώ.

2) Στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ στη χρήση του 2008, στους κατά-επάγγελμα αγρότες και στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντική καταστροφή από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 μέχρι το 2009. Προϋπόθεση το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ.

Ποιες δυνατότητες παρέχονται;

Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες :

- Περίοδο χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της.

- Αναστολή επί διετία της χρεωλυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής.

- Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.Τι πρόβλεψη υπάρχει για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007;

- Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 έχουν τη δυνατότητα, για τα δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί, εξ αιτίας των πυρκαγιών να ζητήσουν την αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου. Κατά τη διετία αυτή καταβάλλουν οι ίδιοι μόνο τους τόκους.

Ο νόμος λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία όσων ενδέχεται να εκτεθούν σε αδικαιολόγητες πιέσεις το προσεχές διάστημα από το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση των πιστωτικών τους ορίων στα λεγόμενα κεφάλαια κίνησης. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί μέχρι τον Ιούνιο 2011, η επιστροφή του ποσού ρυθμίζεται σε πέντε έτη. Κατά αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τις πιέσεις να ανταποκριθούν στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»=Ο νέος νόμος θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και σε μακροχρόνιους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή.

-Προβλέπει το μέτρο της διαγραφής των δυσμενών δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου τις οφειλές τους.

- Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

- Δεν εμφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ επιταγές ή συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ, όπως και πρόσφατα εξοφλημένες μέχρι 3.000 ευρώ.

- Οι τράπεζες ενημερώνουν χωρίς αμοιβή ή καθυστέρηση τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την εξόφληση των οφειλών.

- Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις μη εμφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.

- Από τη στιγμή που δεν εμφανίζεται στα αρχεία σφραγισμένη επιταγή, η τράπεζα μπορεί να χορηγήσει μπλοκ επιταγών.

Παρέχει δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται εγγύηση.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης στις Τράπεζες : 15 Απριλίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: