Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Νομοσχέδιο περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και Διαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗ

Άρθρο 1
Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το πρόσωπο που υποδεικνύει ευκαιρίες ή μεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων ακινήτων και ιδίως των συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων ή επιχειρήσεων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, πώλησης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιριών που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας καθώς και για τη χορήγηση τραπεζικών δανείων αναφορικά με τις ανωτέρω συμβάσεις.

Άρθρο 2
Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας

Διαχειριστής ακίνητης περιουσίας είναι το πρόσωπο που εκτός από την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, συνάπτει συμβάσεις έργου με αντικείμενο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας αφορά ιδίως τη σύναψη μισθωτικών συμβάσεων, την είσπραξη μισθωμάτων και συναφών απαιτήσεων, τη συντήρηση κτιρίων, την έρευνα της αγοράς των ακινήτων, την κατάρτιση μελετών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα ή εταιρίες ή αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 3 Βοηθός Μεσίτη

Βοηθός Μεσίτη είναι το ενδιάμεσο φυσικό πρόσωπο, το οποίο δύναται να χρησιμοποιεί ο μεσίτης αστικών συμβάσεων ή ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας για την εκτέλεση της εργασίας του ή την εκπλήρωση της υποχρέωσής του. Ο βοηθός μεσίτη ενεργεί ως βοηθός εκπληρώσεως του μεσίτη αστικών συμβάσεων ή του διαχειριστή ακίνητης περιουσίας και έχει ως αποκλειστικό έργο την υποστήριξη, υποβοήθηση του μεσίτη ή διαχειριστή στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτικών εργασιών.
Άρθρο 4 Νομικά πρόσωπα

Η επιχείρηση πράξεων μεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) οι πράξεις μεσιτείας ή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας να προβλέπονται στον καταστατικό σκοπό των νομικών προσώπων,
β) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης, το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και επιχειρούν πράξεις μεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, να έχουν άδεια μεσίτη ή διαχειριστή ακίνητης περιουσίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
γ) οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στις πράξεις μεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, να πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μεσίτη


1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου από το Επιμελητήριο της έδρας του.

2. Για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του μεσίτη πρέπει το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

# Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. Ο αλλοδαπός από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.
# Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
# Να μην έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ1666-1688).
# Να διαθέτει ιδιαίτερη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητη από κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
# Να κατέχει πτυχίο από ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή εφάμιλλο του εξωτερικού, είτε πιστοποιητικό κατάρτισης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ σε θέματα μεσιτείας και ακίνητης περιουσίας είτε τέλος να είναι απόφοιτος Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει εργαστεί ως βοηθός μεσίτη για τέσσερα (4) έτη στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκδιδόμενων πιστοποιητικών ή υπεύθυνων δηλώσεων αντίστοιχα.

3. Η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του μεσίτη χορηγείται με απόφαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της έδρας του ενδιαφερομένου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας σε όσους μεσίτες αστικών συμβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/86.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος διαχειριστή ακίνητης περιουσίας

Πλέον των προϋποθέσεων του προηγουμένου άρθρου ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας απαιτείται:
α) Να είναι απόφοιτος Λυκείου και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί μία πενταετία, είτε να είναι απόφοιτος σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πλην των σχολών της επόμενης περίπτωσης και να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί μία τριετία, ή να είναι απόφοιτος σχολής νομικών, οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνείου και να έχει τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί ένα έτος.
β) Να είναι ασφαλισμένος για τυχόν ζημία των πελατών του από πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €). Μέχρι να υπάρξει αντίστοιχο ασφαλιστικό προϊόν να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €) ή να παράσχει αντίστοιχη ασφάλεια κατατεθειμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο που ανήκει.
γ) Να υποβάλλει στο Επιμελητήριο και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη

Για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη απαιτείται εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του.

Προκειμένου να εγγραφεί ως βοηθός μεσίτη στο αρμόδιο Επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σε αυτό τα ακόλουθα:

α) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου της αλλοδαπής.
β) Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Τα μητρώα του βοηθού μεσίτη τηρούνται στα Οικεία Επιμελητήρια.
Άρθρο 8
Σύμβαση μεσιτείας


1. Έγγραφος τύπος τηρείται υποχρεωτικά για τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής μεσιτείας. Σε περίπτωση σύμβασης μεσιτείας διπλής εντολής, όπου ο μεσίτης παρέχει τις υπηρεσίες του συγχρόνως και στους δύο εντολείς, απαιτείται έγγραφος τύπος τουλάχιστον για τον έναν εντολέα. Η σύμβαση πρέπει να καθορίζει ακριβώς το αντικείμενο μεσιτείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, καθώς και το ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής. Για την πλήρωση του απαιτούμενου έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών καθώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον παρέχουν βεβαίωση καταγραφής της συμφωνίας. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση μεσιτείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994.

2. Στη σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση. Η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για ίσο διάστημα κατόπιν νέας συμφωνίας.

3. Στη σύμβαση μεσιτείας διπλής εντολής καθορίζεται επιπροσθέτως ότι ο εντολέας συναινεί στην εκπροσώπηση και του αντισυμβαλλομένου του από τον ίδιο μεσίτη.

4. Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων δικαιούται να αξιώσει αμοιβή κατά την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της, ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της. Η σύναψη σύμβασης μεσιτείας δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ότι η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης για την οποία συνήφθη η σύμβαση μεσιτείας, οφείλεται σε μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας του μεσίτη. Απαγορεύεται η λήψη προκαταβολής ή προείσπραξης του όλου ή μέρους της μεσιτικής αμοιβής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης. Επί σύμβασης παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή ο μεσίτης δικαιούται να αξιώσει αμοιβή με την κατάρτιση του εργολαβικού προσυμφώνου.

5. Εάν οι μεσιτικοί εντολείς συνάψουν επί του ιδίου ακινήτου διαφορετική σύμβαση από την προβλεπόμενη στη σύμβαση μεσιτείας, η κύρια αυτή σύμβαση λογίζεται ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του μεσίτη.

6. Σε περίπτωση μεταμέλειας του μεσιτικού εντολέα ο μεσίτης έχει αξίωση για αποζημίωση ανερχόμενη στο ήμισυ της μεσιτικής αμοιβής υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει καταρτιστεί εγγράφως η σύμβαση μεσιτείας
β) ο μεσίτης να έχει υποδείξει υποψήφιους αντισυμβαλλόμενους, με τους οποίους έχει καταρτισθεί εγγράφως μεσιτική εντολή που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της μεσιτικής εντολής του μεταμελημένου εντολέα
γ) ο μεταμελημένος εντολέας να αρνήθηκε τη διαπραγμάτευση ή να άλλαξε τους διαπραγματευτικούς όρους που περιέχονται στη μεσιτική του εντολή
δ) ο μεσίτης να κάλεσε εγγράφως το μεσιτικό εντολέα να συνάψει την κύρια σύμβαση και αυτός να αρνήθηκε εντός διμήνου.
7. Σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν την τυχόν μεσολάβηση Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων στην κατάρτισή της και να αναφέρουν τα στοιχεία του Μεσίτη και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου. Αν δεν μεσολάβησε Μεσίτης, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄75), ο οποίος καταχωρίζει τη δήλωσή τους στο κείμενο του συμβολαίου.
8. Οι συμβαλλόμενοι σε αστική σύμβαση ακινήτων δεν υποχρεούνται σε καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες μεσιτείας χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος νόμου και των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
9. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στο μεσίτη την κατάρτιση της κύριας σύμβασης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
10. Κατά τα λοιπά οι σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών με τον μεσίτη ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 9
Σύμβαση διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

1. Ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας συνάπτει όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Μεσίτης αστικών συμβάσεων και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.

2. Η σύναψη σύμβασης διαχείρισης δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ότι η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης για την οποία συνήφθη η σύμβαση διαχείρισης, οφείλεται σε μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας.

3. Όταν ο διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας οφείλει να καταβάλλει στον εντολέα ποσά τα οποία εισπράττει εκ μέρους του εντός επτά (7) ημερών από την είσπραξή τους και να τον ενημερώνει άμεσα.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του παρόντος περί σύμβασης μεσιτείας και μεσιτών.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των μεσιτών και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας


Μεσίτες αστικών συμβάσεων και διαχειριστές ακίνητης περιουσίας οφείλουν:

α) Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Επιμελητηρίου της έδρας του για τη χορήγηση της άδειας να εγγραφούν σε αυτό.

β) Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας με πράξη του Επιμελητηρίου της έδρας του, να επιστρέψουν το έντυπο της άδειάς τους σ’ αυτό.

γ) Να διατηρούν ιδιαίτερη επαγγελματική στέγη, τη διεύθυνση της οποίας να δηλώνουν στο Επιμελητήριο της έδρας τους, καθώς επίσης και τη διεύθυνση των τυχόν υποκαταστημάτων τους. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της επαγγελματικής τους στέγης, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως το Επιμελητήριο της έδρας τους.

δ) Ανά τριετία από την έκδοση της άδειας να προσκομίζουν στο Επιμελητήριο της έδρας τους υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος προκειμένου να ανανεώσουν την άδειά τους.

ε) Έναν (1) μήνα μετά την παύση συνδρομής μίας των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά το Επιμελητήριο της έδρας τους, το οποίο στη συνέχεια ανακαλεί με απόφασή του την άδεια που του είχε χορηγήσει.

Άρθρο 11
Ποινικές κυρώσεις


1. Όποιος ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή πράξεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατά την έννοια του παρόντος νόμου ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων ή διαχειριστή ακίνητης περιουσίας δίχως την προβλεπόμενη από τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος άδεια, τιμωρείται μετά από έγκληση, σε φυλάκιση από έξι (6) μηνών μέχρι (δύο) 2 ετών και με χρηματική ποινή από πέντε (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

2. Τα πιο πάνω πρόστιμα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 12
Πειθαρχικό Συμβούλιο — Πειθαρχικές ποινές


1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Νομάρχη, για τα λοιπά Επιμελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μεσιτών αστικών συμβάσεων, διαχειριστών ακίνητης περιουσίας και βοηθών μεσίτη. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχουν:

α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή από τον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών.
β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της έδρας κάθε Επιμελητηρίου. Ειδικά, στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Επαγγελματικών επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης αντί του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τμήματος Εμπορίου μετέχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων, ως μέλος.
γ) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, προερχόμενο από τον κλάδο των μεσιτών αστικών συμβάσεων ή διαχειριστών ακίνητης περιουσίας, ελλείψει δε αυτού, από έναν μεσίτη που έχει επαγγελματική έδρα στον ίδιο Νομό και προτείνεται από το οικείο Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο του ίδιου κλάδου, ως μέλος.
δ) Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε Επιμελητηρίου.
ε) Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με την ίδια απόφαση.

Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία και κατά χρόνο που προσδιορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 1 εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους.

3. Οι δαπάνες του Πειθαρχικού Συμβουλίου και η αμοιβή των μελών του βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του.

4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, θα εκδοθούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Πειθαρχικά αδικήματα είναι:
α) Κάθε παράβαση του παρόντος.
β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αμέλεια που βλάπτει την επαγγελματική φήμη των μεσιτών αστικών συμβάσεων και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας.
γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο μεσίτης από τον εντολέα και της σύμβασης έργου που κατάρτισε ο διαχειριστής, η παράνομη είσπραξη προκαταβολής χρημάτων καθώς και η αδυναμία επιστροφής χρημάτων στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση.
6. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Προέδρου του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται στην άσκηση της πιο πάνω πειθαρχικής δίωξης αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος.
7. Πειθαρχικές ποινές είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Επιμελητηρίου.
γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος μέχρι (1) ένα έτος.
δ) Επιβολή προστίμου και προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος,
ε) Οριστική στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος σε περίπτωση που υποπίπτει στα ποινικά αδικήματα των άρθρων 5 και 6 του παρόντος.

8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει σε ουσία και μπορεί να αποφασίζει την εξέταση μαρτύρων, την προσαγωγή αποδεικτικών εγγράφων, να διατάζει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδρομή κάθε δημοσίας αρχής. Ο εγκαλούμενος δικαιούται vα παρίσταται με δικηγόρο.

9. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στο Επιμελητήριο και κοινοποιούνται στον εγκαλούμενο μέσω του Επιμελητηρίου.

Στην περίπτωση που ο εγκαλούμενος είναι άγνωστης διαμονής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στον χώρο των ανακοινώσεων του επιμελητηρίου επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία αποφαίνεται ερήμην αυτού.

Στο ίδιο σημείο και για το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

Άρθρο 13
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


1. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Όσοι έχουν άδεια μεσίτη αστικών συμβάσεων είναι υποχρεωμένοι εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος να δηλώσουν εγγράφως στο Επιμελητήριο της έδρας τους τη διεύθυνση της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος.

3. Οι κατά την έναρξη του παρόντος νόμου εν ενεργεία μεσίτες ως απόφοιτοι γυμνασίου μπορούν να γίνουν διαχειριστές ακίνητης περιουσίας είτε έχοντας εργασθεί ως μεσίτες για πέντε (5) έτη και έχοντας παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα 100 ωρών από πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. ή εφάμιλλο κέντρο του εξωτερικού, είτε αποδεικνύοντας ότι έχουν μεσιτεύσει σε τουλάχιστον 100 συμβάσεις, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά.

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: