Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Πρόστιμα 902.000 ευρώ σε τράπεζες


Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος

Tην επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους ευρώ 902.000 ευρώ, σε πιστωτικά ιδρύματα και σε εποπτευόμενα χρηματοδοτικά ιδρύματα για διαπιστωθείσες παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, αποφάσισε η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΤτΕ, το ύψος των προστίμων προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε ιδίως το είδος και η βαρύτητα των παραβάσεων, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεσή τους, η επίπτωσή τους στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος και η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων περιστατικών.

Ι. Κυρώσεις για παραβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 15.000 ευρώ

2. AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 75.000 ευρώ
3. ATTICA BANK 220.000 ευρώ

4. BNP PARIBAS 20.000 ευρώ

5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 35.000 ευρώ

6. CITIBANK INTERNATIONAL 35.000 ευρώ

7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ 15.000 ευρώ

8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 45.000 ευρώ

9. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 70.000 ευρώ

10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10.000 ευρώ

11. HSBC BANK 10.000 ευρώ

12. MARFIN EΓΝATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 20.000 ευρώ

13. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 10.000 ευρώ

14. Τ ΒΑΝΚ (πρώην ASPIS BANK) Σύσταση

15. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5.000 ευρώ

16. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS 160.000 ευρώ

17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 20.000 ευρώ

18. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK 70.000 ευρώ

19. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40.000 ευρώ

20. UNICREDIT BANK (πρώην BAYERISCHE HYPO-und VEREINSBANK) 10.000 ευρώ

Κυρωθείσες παραβάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ανά κατηγορία
Α. Παραβάσεις σχετικές με την ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους κατά τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, όπως ισχύει:

i. Εκπρόθεσμη απάντηση σε καταγγέλλοντες από τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Α.Ε., CITIBANK INTERNATIONAL PLC, ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε., ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., και ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ii. Εκπρόθεσμη ή/και ελλιπής χορήγηση στοιχείων σε συναλλασσόμενους από τα κατωτέρω αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ATTICA BANK Α.Τ.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και CITIBANK INTERNATIONAL PLC.

iii. Μονομερής τροποποίηση όρων συμβάσεων από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

iv. Μη ενημέρωση οφειλέτη και εγγυητή, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 30 ημερών, για την περιέλευση οφειλών σε υπερημερία από τα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα: AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

v. Μη σαφής προσδιορισμός των επιβαρύνσεων συναλλασσομένων, όπως περιθώριο δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, έξοδα δανείου, παροχή υπηρεσιών από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από τα εξής εποπτευόμενα ιδρύματα: ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε..

vi. Ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση: α) για αγορά τίτλων από τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα: ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε., BNP PARIBAS, UNICREDIT BANK A.G.(πρώην BAYERISCHE HYPO und VEREINSBANK A.G.) και HSBC BANK PLC, β) για τους όρους πρόωρης απόδοσης προθεσμιακής κατάθεσης από την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. και γ) σε κατόχους πιστωτικών δελτίων από την ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

vii. Ελλιπής περιοδική ενημέρωση ή/και χρέωση εξόδων για την έκδοση και αποστολή μηνιαίων λογαριασμών πιστωτικής κάρτας από τα κατωτέρω αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα: ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε., Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και BNP PARIBAS.

viii. Μη ευκρινή και ευανάγνωστα ενημερωτικά στοιχεία από τις: ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε. και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Β. Παραβάσεις των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει, και ειδικότερα:

i. Ελλιπής, εκπρόθεσμη ή μη, παροχή στοιχείων και πληροφοριών, που ζητήθηκαν εγγράφως από την εποπτική αρχή με αφορμή καταγγελίες συναλλασσομένων, από τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ii. Έλλειψη επαρκών διαδικασιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου αναφορικά με: α) την αποτροπή λανθασμένων ενεργειών από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., β) τη μη διασφάλιση εγκυρότητας και νομιμότητας συναλλαγών από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και γ) τη μη ασφαλή τήρηση αρχείου παρακολούθησης εργασιών από τις: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.

iii. Σημαντικές ελλείψεις των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου της ATTICA BANK Α.T.E λόγω των οποίων έγινε δυνατή η εμφάνιση στα λογιστικά στοιχεία του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος ισόποσα αυξημένων χορηγήσεων και καταθέσεων σημαντικού ποσού (με συνακόλουθη διόγκωση των αντίστοιχων μεγεθών των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) ενόψει συγκεκριμένης ημερομηνίας αναφοράς, μετά την πάροδο της οποίας αντιστράφηκαν οι σχετικές εγγραφές.

iv. Παραλείψεις σχετικές με την τήρηση διαδικασιών όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους από την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. και την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Γ. Λοιπές παραβάσεις

Μη γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή υπέρβασης ανώτατου ορίου χρηματοδότησης εταιρείας από την ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.

ΙΙ. Κυρώσεις για παραβάσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
Επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ σε κάθε μία από τις εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων WORLDLINK Α.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και C.B.N. GREECE Α.Ε. καθώς και πρόστιμο ποσού επτά χιλιάδων ευρώ στην εταιρεία ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε., για παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: