Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Πώς θα γίνει η ρύθμιση οφειλών στις Τράπεζες


Τη δυνατότητα πτώχευσης και στα φυσικά πρόσωπα παρέχει το Σχέδιο Νόμου για τη “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων” που ψηφίστηκε στη Βουλή. Οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους, δηλαδή θα πτωχεύουν, όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή τους και δεν επαρκούν τα εισοδήματά τους.
Σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου Νόμου, η διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, που ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου, ορίζεται ως εξής:
- Χρονοδιάγραμμα:
Από 1η Σεπτεμβρίου: έναρξη Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.
Από αρχές Ιανουαρίου 2011: έναρξη υποβολής αιτήσεων στο δικαστήριο για ρύθμιση των οφειλών.
- Εξαίρεση κύριας ή μοναδικής κατοικίας από ρευστοποίηση: με εξόφληση χρέους μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, με ευνοϊκούς όρους, σε διάστημα 20 ετών.
ΦΑΣΗ 1: Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Πριν από την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει.
Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναλαμβάνει:
- Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
- Οι Ενώσεις Καταναλωτών ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Δικηγόρος.
- Άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- φορέας.
Για τον συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.
ΦΑΣΗ 2: Αίτηση στο Ειρηνοδικείο της περιοχής διαμονής του οφειλέτη.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) Κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου.
β) Κατάσταση με τις απαιτήσεις των πιστωτών.
γ) Σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.
δ) Βεβαίωση για τη διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.
Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί κ.λπ.) με ασφαλιστικά μέτρα. Για τη χορήγησή της αρκεί η πιθανολόγηση της αποδοχής της αίτησης.
ΦΑΣΗ 3: Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον Δικαστηρίου.
Ο συμβιβασμός είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% των οφειλών. Προϋπόθεση η συμφωνία των πιστωτών με εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού:
Στον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης: επιδίδεται το σχέδιο διευθέτησης στους πιστωτές.
- Στον δεύτερο μήνα: απάντηση ή πρόταση τροποποιήσεων από πιστωτές.
- Στο πρώτο 15νθήμερο του τρίτου μήνα: υποβολή τροποποιημένου σχεδίου από οφειλέτη.
- Στις επόμενες είκοσι ημέρες: αποδοχή ή μη από πιστωτές. Αν παρέλθει το διάστημα χωρίς παρατηρήσεις θεωρείται ότι ο πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο.
ΦΑΣΗ 4: Δικαστική ρύθμιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός.
Το Δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.
Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα για τέσσερα έτη, μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.
Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, σταθμίζοντάς τα με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.
Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσό για την εξόφληση μέρους των χρεών το δικαστήριο μπορεί να ορίσει πολύ μικρό ποσό ή και μηδενική καταβολή στους πιστωτές εφόσον π.χ. είναι άνεργος ή συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα. Το δικαστήριο επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.
Ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κύρια ή μοναδική κατοικία του εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο -από τις ισχύουσες διατάξεις- όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%.
• Το μοναδικό ακίνητο οικιακής χρήσης που διαθέτει προστατεύεται ακόμη και αν δεν κατοικεί σε αυτό ο οφειλέτης.
• Προϋπόθεση: να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη.
• Δεν μπορεί να καταγγελθεί η ρύθμιση με καθυστέρηση μικρότερη των 4 δόσεων.


Λούκα Κατσέλη - υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Το σχέδιο νόμου “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων” δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία να εξοφλήσουν μέρος των χρεών τους και μετά από τέσσερα χρόνια να απαλλαγούν από αυτά. Καθιερώνει, επίσης, τη δυνατότητα του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα χρέη του, τη δυνατότητα δηλαδή της πτώχευσης του ιδιώτη, όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή τους και δεν επαρκούν προς τούτο ούτε τα τρέχοντα ούτε τα προσδοκώμενα εισοδήματα του οφειλέτη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: