Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Ποιοι θα διοικήσουν το Επικουρικό Κεφάλαιο

Συντάκτης NextDeal


Στις 7 Ιουλίου αναμένεται να εκλεγεί η νέα Διαχειριστική Επιτροπή του Επικουρικού κεφαλαίου. Πληροφορίες από την ασφαλιστική αγορά αναφέρουν ότι για πρόεδρος προορίζεται ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ). Για αντιπρόεδρος προορίζεται ο κ. Ιωάννης Πολίτης από την Εθνική Ασφαλιστική, για Γενικός Γραμματέας ο κ. Thomas Brinkmann από την Interamerican, ενώ τη θέση του Ταμία αναμένεται να καταλάβει ο κ. Ερρίκος Μοάτσος από τη AXA Ασφαλιστική. Τα υπόλοιπα μέλη είναι με βάση τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν οι Στέλιος Ιορδανόπουλος από την Αιγαίον, Σπύρος Ντειμεντές από την Αγροτική Ασφαλιστική, Μάγδα Κράνη από την International Life, Χαρίλαος Δαμάσκος από την Υδρόγειο και Εύα Λαμπρινούδη από την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Για την διαμόρφωση της νέας ηγετικής ομάδας του Επικουρικού κεφαλαίου έγινε αρκετή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς το επόμενο διάστημα ο ρόλος του στην καλή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς θα είναι κομβικός. Αρχικά υπήρξαν σκέψεις να αναλάβει το Επικουρικό ένα στέλεχος εγνωσμένης αξίας και κύρους στην αγορά, τεχνοκράτης, με αποκλειστική απασχόληση. Ωστόσο στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι ο ρόλος του στελέχους αυτού είναι πιο κομβικός σε άλλη θέση και προτιμήθηκε η ανάληψη του ρόλου του προέδρου από τον κ. Ζορμπά ο οποίος αναμφισβήτητα έχει ολοκληρωμένη άποψη για τον κλάδο αυτοκινήτου, λόγω της ενασχόλησής του και με το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Παράλληλα οι προτάσεις που έχει καταθέσει κατά καιρούς για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κλάδου αυτοκινήτου (αντικειμενικοποίηση ζημιών σωματικών βλαβών κ.λ.π.) μέτρησαν στην επιλογή του.

Σημειώνεται ότι η Διαχείριση του Επικουρικού Κεφαλαίου ασκείται από την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία έχει την υποχρέωση, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση και ένα μέλος, χωρίς ψήφο, το οποίο ορίζει η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) με απόφασή της. Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των αιρετών μελών τον Πρόεδρό της και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από αυτόν. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορεί να ορισθεί ότι και ένα ή περισσότερα μέλη αυτής ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν το Επικουρικό Κεφάλαιο γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις.

Ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Η λειτουργία του επικουρικού κεφαλαίου έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, υπό την προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον κ. Σπύρο Λευθεριώτη. Το Επικουρικό κεφάλαιο εντάχθηκε στον φιλικό διακανονισμό, ενώ προκρίθηκε και η λύση των εξωδικαστικών συμβιβασμών, που είχε θετικά αποτελέσματα στο Ταμείο του Επικουρικού. Η πρόκληση για τη νέα διοίκηση θα είναι αναμφισβήτητα η χρηματοδότηση του Επικουρικού και στην κατεύθυνση αυτή ο εξορθολογισμός των αποζημιώσεων μέσω ενός αντικειμενικού προσδιορισμού των σωματικών βλαβών.

Το Επικουρικό κεφάλαιο συστήθηκε με τον νόμο 489/1976. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η πλήρης επωνυμία του είναι «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), εδρεύει στη Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΣΚΟΠΟΣ
Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτωσης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα όταν:

* α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν πρόκληθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τούλαχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.

* β) Το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με τη θέληση τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημιά, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο.

* γ) Το Ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούμενο από πρόσωπο που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχημα.

* δ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.

* ε) Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπων οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των οποίων η ευθύνη δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κέφαλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού τύπου ή ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου κράτους - μέλους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.

ΜΕΛΗ
Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκίνητων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που καλύπτουν τον αυτό κίνδυνο, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας εφόσον τα αυτοκίνητα τους εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: