Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

ΤΕΜΠΕ


Βασικοί Στόχοι και πλεονεκτήματα του Προγράμματος :
• Άμεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και διευκόλυνση μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού ΜΕ/ΠΜΕ
• Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άμεση εξόφληση προμηθευτών που ίσως οδηγήσει και σε ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κλπ.
• Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας ΜΕ/ΠΜΕ υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων
• Δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Απευθείας χρηματοδότηση προμηθευτών για αποφυγή οιουδήποτε “εκτροχιασμού” της κατεύθυνσης των δανείων
• Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ με προκαθορισμένα χαμηλά επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων
• Παροχή ευνοϊκότατων όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής διάρκεια δανείων )
• Επιβολή ελαχιστότατης ετήσιας προμήθειας για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,35%)

Προϋπολογισμός του Προγράμματος:
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Επιλέξιμες θεωρούνται υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, με απασχολούμενους <50>

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:
• Προβληματικές κατά τον ορισμό της ΕΕ
• Οι ΜΕ/ΠΜΕ που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ δάνεια
• Οι ΜΕ/ΠΜΕ που έχουν λάβει εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ μέσω των προγραμμάτων “ Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης” και “εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης” για ΜΕ/ΠΜΕ με εργαζόμενους 10+
• Οι ΜΕ/ΠΜΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας
• Δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον ορισμό στη ΕΕ 361/2003
• ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού και χρηματοδοτικού τομέα, ενώσεις / εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
• Μη επιλέξιμες δραστηριότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis (EK 1998/2006) κυρίως : αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τομέας άνθρακα κλπ.

Διάρκεια εφαρμογής, Επιλέξιμες μορφές δανείων και ποσοστό εγγύησης:
• Διάρκεια εφαρμογής προγράμματος έως 31/12/2011
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στη Τράπεζα: 31/08/2011
• Επιλέξιμες δαπάνες : Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται αυτές που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού του Προγράμματος. Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ (όπως Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης (συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής)), Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές/προτιμολόγια σε ισχύ, με ημερομηνία έκδοσης έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού Προγράμματος. Με το παρόν πρόγραμμα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
• Μη επιλέξιμες Δαπάνες και μη επιλέξιμα Παραστατικά: Δαπάνες σχετικές με πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (π.χ. άυλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, ακίνητα, κλπ), ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι, νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδονται από συνδεδεμένες και, γενικότερα μη ανεξάρτητες, (σύμφωνα με τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003) με την αιτούσα ΜΕ/ΠΜΕ επιχειρήσεις, παραστατικά που δεν εξοφλούνται στο σύνολό τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
• Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 300.000€ και κατώτατο ποσό 5.000€.
• Ποσοστό κάλυψης της εγγύησης 80%
• Δάνεια εξαετή με 2 έτη περίοδο χάριτος (πληρωμή τόκων),
• Επιτόκιο δανείου EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο.
• Για δάνεια έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από ΜΕ/ΠΜΕ
• Για δάνεια από 40.001 έως 300.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις εφόσον ζητηθούν από την τράπεζα. Στην περίπτωση εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτές δε θα ξεπερνούν το 10% του δανείου.

Διαδικασία:
• Η τράπεζα δέχεται τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ, αξιολογεί αυτά και σε περίπτωση θετικής απάντησης αποστέλλει το αίτημα στη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
• Η ΤΕΜΠΜΕ εξετάζει την αίτηση και εντός 10 ημερολογιακών ημερών απαντά στην τράπεζα
• Η εκταμίευση του δανείου και η έκδοση δίγραμμων επιταγών (ή εμβάσματος ή άλλο νόμιμο τρόπο προκειμένου για προμηθευτές εξωτερικού) γίνονται εντός δύο μηνών από την έγκριση της εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ
• Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει εφόσον γίνει η εκταμίευση του δανείου και ταυτόχρονα η κατάθεση της προμήθειας στο λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ
• Έλεγχος των φακέλων σε ΜΕ/ΠΜΕ και σε Τράπεζες κατά τη διάρκεια της εγγύησης
• Άμεση καταβολή της τελικής ζημιάς σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης δανείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ (τυποποιημένο έντυπο), καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η ΜΕ/ΠΜΕ πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα:
1. Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3.
4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης (τυποποιημένο έντυπο)
5. Νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει όπως Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης (συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής), Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά ή προτιμολόγια/προσφορές σε ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: