Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Θέμα: Τσουχτερά πρόστιμα σε 28 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Με αποφάσεις της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Λ. Κατσέλη, του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκου και κατόπιν
εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα
συνολικού ύψους 582.100 € σε 28 επιχειρήσεις , κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
13α του νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών».
«Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνεχίζει σταθερά τους ελέγχους στην
αγορά, διερευνά περαιτέρω καταγγελίες καταναλωτών και ασκεί τις εποπτικές
της αρμοδιότητες, με αδιαπραγμάτευτο στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή
της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτικού κοινού», δήλωσε με
έμφαση ο Γ. Γ. Καταναλωτή κ. Δημ. Σπυράκος.
Αναλυτικά τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για τις ακόλουθες παραβάσεις:
1) Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (βλ. πίνακα Ι)
επιβλήθηκε μετά από καταγγελίες καταναλωτών χρηματικό πρόστιμο ύψους
95.000 € για καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 9γ «Απαγόρευση
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» του Ν.2251/94, σε συνδυασμό με το άρθρο
9στ εδάφιο ε’ του ιδίου νόμου για παραπλανητική εμπορική πρακτική.
Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία πρόβαλε στο ηλεκτρονικό της κατάστημα την
διάθεση προς πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τιμή των 2,10 €, τα οποία
εντούτοις δεν διέθετε σε αρκετές ποσότητες, ούτε γνωστοποιούσε στους
καταναλωτές που επιδίωκαν να τα παραγγείλουν τους οποιουσδήποτε
εύλογους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε τελικά να τα
προμηθεύσει.
2) Σε βάρος τεσσάρων (4) εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν οκτώ (8)
αποφάσεις με τις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 95.000 €
(βλ. πίνακα ΙI), μετά από καταγγελίες και αυτεπάγγελτους ελέγχους, για
παραβιάσεις των διατάξεων για τις «Συμβάσεις από απόσταση» του άρθρου 4
του ιδίου νόμου.
3) Σε βάρος έξι (6) εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν εννέα (9) αποφάσεις, με τις
οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 € (βλ. πίνακα ΙIΙ) για
παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α Ζ3-2810/2004 «Γενική
ασφάλεια Προϊόντων» και του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α Ζ3-2019/2008 «Απόφαση
απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά μαγνητικών παιχνιδιών τα οποία δεν
φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την
ασφάλεια των παιδιών». Οι εταιρείες διέθεσαν στην αγορά ανασφαλή
προϊόντα (παιγνίδια) και δεν συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες αρχές, για την
αποτροπή κινδύνων που παρουσίασαν προϊόντα που είχαν διαθέσει στην
αγορά. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών και από
κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή.
4) Σε βάρος δέκα οκτώ (18) εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν δέκα εννέα (19)
αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 116.000 για
παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.2251/94 «Προστασία των
Καταναλωτών», γιατί διέθεσαν στην αγορά παιδικά ενδύματα τα οποία δεν
πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008
«Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων-κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα
παιδικά ενδύματα-προδιαγραφές» (βλ. πίνακα ΙV). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν
από κλιμάκια των Νομαρχιών και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
5) Σε βάρος δέκα (10) κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος
εκδόθηκαν δέκα τέσσερις (14) αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-
1262/2007 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 133.600 € για παραβίαση
των διατάξεων των άρθρων 2 στοιχεία (α), (β), (στ), (η), 3 παρ. 1 και 4 παρ. 2
της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 (βλ. πίνακα V). Τα πρόστιμα
επιβλήθηκαν μετά τη διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών και
αυτεπάγγελτους ελέγχους.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Πρόστιμα για αθέμιτη εμπορική πρακτική
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Παραπλανητική
εμπορική πρακτική 95.000 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην
ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε.)
Είσπραξη τιμήματος
πριν την παράδοση
προϊόντος
(Άρθρο 4 § 7,
Ν.2251/94)
10.000€
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & Είσπραξη τιμήματος
ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην
ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε.)
πριν την παράδοση
προϊόντος
(Άρθρο 4 § 7,
Ν.2251/94)
10.000€
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην
ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε.)
Μη εγγραφή στο ειδικό
μητρώο προμηθευτών
από απόσταση (Άρθρο
4 § 14, Ν.2251/94)
15.000€
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ &
ΣΙΑ Ε.Ε.)
Μη εγγραφή στο ειδικό
μητρώο προμηθευτών
από απόσταση (Άρθρο
4 § 14, Ν.2251/94)
15.000€
ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε.
Μη εγγραφή στο ειδικό
μητρώο προμηθευτών
από απόσταση (Άρθρο
4 § 14, Ν.2251/94)
15.000€
A & D A.E.
Μη επιστροφή
τιμήματος σε
καταναλώτρια η οποία
άσκησε το δικαίωμα
υπαναχώρησης (Άρθρο
4 §10, Ν.2251/94)
10.000€
A & D A.E.
Μη ενημέρωση
καταναλώτριας για το
δικαίωμα
υπαναχώρησης και τον
τρόπο άσκησής του,
ούτε κατά το
προσυμβατικό στάδιο
ούτε κατά την
παράδοση του
προϊόντος (Άρθρο 4 §2
και §9, Ν.2251/94)
10.000€
A & D A.E.
Μη ενημέρωση
καταναλώτριας για το
δικαίωμα
υπαναχώρησης και τον
τρόπο άσκησής του,
ούτε κατά το
προσυμβατικό στάδιο
ούτε κατά την
παράδοση του
προϊόντος (Άρθρο 4 §2
και §9, Ν.2251/94)
10.000€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Πρόστιμα για ανασφαλή προϊόντα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
JUMBO AEE
Παιδικά παιχνίδια
χωρίς την
απαιτούμενη
προειδοποίηση
120.000 €
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε
“REX STAR”
Παιδικά παιχνίδια
laser
4.500 €
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε
Μαγνητικό παιχνίδι
χωρίς την
απαιτούμενη
προειδοποίηση
5.000 €
ΛΙΟΚΗ Δ. ΗΡΑΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
Μαγνητικό παιχνίδι
χωρίς την
απαιτούμενη
προειδοποίηση
5.000 €
ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε
Μαγνητικό παιχνίδι
χωρίς την
απαιτούμενη
προειδοποίηση
5.000 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΙΡ. Ο.Ε
Κερ
ί σε σχήμα
μπισκότου
3.000 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: Πρόστιμα για ανασφαλή παιδικά ενδύματα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ
“LAPIN”
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
ALOUETTE A.E
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
SAM A.E
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
GREBEL ABEE
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
VF HELLAS A.E
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΡΟΥΝΙ
ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΟΥΣΙΟΝ Α.Ε
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
SHOP & TRADE A.E
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
ENERGIGER΄S
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
3.000 €
ΜΙΝΙ RAXEVSKY
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
5.000 €
JUMBO AEE
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
36.000 €
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Μη ασφαλές
παιδικό ένδυμα με
κορδόνια
4.000 €
MODA MAGNUM A.E
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
9.000 €
ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
5.000 €
CHAMPION EUROPE SpA
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
5.000 €
Β. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
5.000 €
ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
5.000 €
CARAMEL A.E
Μη ασφαλή
παιδικά ενδύματα
με κορδόνια
15.000 €
ΠΙΝΑΚΑΣ V: Πρόστιμα σε κέντρα αισθητικής
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
EVEXIA REVIVE COSMETICS Ε.Π.Ε
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
· ΑΡΘΡΟ 3 § 2
(μη αποδοχή καταγγελίας της
σύμβασης)
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων)
3.600
· ΑΡΘΡΟ 3 § 2
(μη αποδοχή καταγγελίας της
σύμβασης)
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων)
10.000
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων) 3.000
· ΑΡΘΡΟ 3 § 2
(μη αποδοχή καταγγελίας της
σύμβασης)
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων)
10.000
ΠΡΙΝΟΥ
ΣΛΙΜΙΝΓΚ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων) 16.000
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α) και (β)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1
8.000
ΝΙΟΥΦΟΡΜ ΣΛΙΜ Ε.Π.Ε &
ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α) και (β)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1
8.000
ΣΛΙΜΙΝΓΚ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α) και (β)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1
8.000
ΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
& ΣΙΑ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α) και (β)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1
8.000
BODYLINE ΣΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων) 20.000
M.L.C
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
· ΑΡΘΡΟ 4 § 2
(μη επιστροφή χρημάτων) 18.000
EVEXIA DIVINE BEAUTY CENTER
Ε.Π.Ε
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α), (β), (στ), και (η)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1 5.000
D.N.A
ΙΝΤΕΑΛ ΛΑΪΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Ε.Π.Ε & ΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α) και (β)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
ΝΟΥΤΡΙΣΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ε.Π.Ε & ΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε
· ΑΡΘΡΟ 2
στοιχεία (α) και (β)
· ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
ΣΥΝΟΛΟ 133.600

Δεν υπάρχουν σχόλια: