Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Αποζημίωση στους πρώην ασφαλισμένους των Εταιρειών ( Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ ,Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ , και Comercal Valium) από το Επικουρικό Κεφ

Μέγεθος γραμματοσειράς
μείωση μεγέθους γραμματοσειράς μείωση μεγέθους γραμματοσειράς μεγένθυση γραμματοσειράς μεγένθυση γραμματοσειράς
Συντάκτης / NextDeal
Δευτέρα, 03 Μαϊου 2010 09:15

* Νέα δεδομένα για την ασφαλιστική αγορά φέρνουν τα μέτρα της τρόικας
* Ο κ. Σακελλάρης για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων
* Συμβουλές για τροχαίο με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες από το Γ.Δ.Α.
* Καταργείται 13ος και 14ος μισθός;
*

Οι αποζημιώσεις προς τους εργαζομένους του ομίλου ΑΣΠΙΣ
Οι Επόπτες των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ & ΑΕΑΖ κ. Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης και κ. Ιωάννης Παντελίδης, έστειλαν δύο επιστολές προς την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) και την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) με θέμα την καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων προς τους πρώην εργαζομένους των εταιρειών καθώς και των δεδουλευμένων μισθών και επιδομάτων μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών.


Η πρώτη επιστολή προς την Ο.Α.Σ.Ε

ΘΕΜΑ: "ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΚΑΙ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» ΕΚ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Κύριοι,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας επισυνάπτουμε την από 19 Απριλίου 2010 επιστολή που αποστείλαμε στην ΕΠΕΙΑ προκειμένου να αποδεσμεύσει τα αναγκαία ποσά για την καταβολή των οφειλομένων στους πρώην εργαζομένους των εν θέματι εταιρειών των αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών, καθώς και των δεδουλευμένων μισθών και επιδομάτων. Τα ποσά αφορούν την πλήρη εξόφληση των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ» και την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών και επιδομάτων και την καταβολή μέχρι 10.000 € έναντι των οφειλομένων αποζημιώσεων στους υπαλλήλους της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ». Σημειώνεται ότι εξετάζονται τα οικονομικά πλαίσια για την συντομότερη πλήρη εξόφληση και των πρώτων εργαζομένων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ».
Επιπροσθέτως στην άνω επιστολή ετέθη το ζήτημα του ποσοστιαίου επιμερισμού των οφειλών εκ της σχέσεως εξαρτημένης εργασίας στην εκκαθάριση και το Επικουρικό Κεφάλαιο.


Η δεύτερη επιστολή προς την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ : "1) ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ
2) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ"

Κύριοι,
Σε συνέχεια της από 12.4.2010 επιστολής μας και κατόπιν επανελέγχου ορισμένων λογαριασμών, σας αποστέλλουμε εκ νέου την επιστολή αυτή, στην οποία συμπληρώσαμε ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για την εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ».

I. Oι εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ & ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ απασχολούσαν την 21/9/2009, οπότε ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας τους, συνολικά 476 εργαζόμενους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Από αυτούς 336 εργαζόμενοι είχαν σύμβαση με την ΑΕΓΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται 10 Δ/ντές- 1 Δ/νων Σύμβουλος) και 125 εργαζόμενοι είχαν σύμβαση με την ΑΕΑΖ (δεν συμπεριλαμβάνονται 4 Δ/ντές- Μέλη Δ.Σ ).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 23 εργαζόμενοι, που είχαν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με την ΑΕΓΑ, παρείχαν εργασία αποκλειστικά στην ΑΕΑΖ (οι εργαζόμενοι αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 1 με αναφορά των οφειλομένων σε αυτούς δεδουλευμένων μισθών, αποζημιώσεων κλπ). Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους κρίνουμε ότι τα σχετικά ποσά δεδουλευμένων μισθών και αποζημιώσεων κλπ, θα πρέπει να επιβαρύνουν τελικά την ΑΕΑΖ και όχι την ΑΕΓΑ.
Α) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ
ΙΙ.1. Τα ποσά που διαπιστώθηκε ότι οφείλονται συνολικά στους εργαζομένους της ΑΕΑΖ (χωρίς να υπολογίζονται οι προαναφερόμενοι 23 εργαζόμενοι και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 4 Διευθυντές) ανέρχονται σε 2.489.917,54€ (συμπεριλαμβάνονται μη καταβληθέντες δεδουλευμένοι μισθοί, αναλογία δώρου Χριστουγέννων, αποζημίωση απόλυσης κλπ). Για το ποσό αυτό, σύμφωνα με την ρητή διάταξη του αρ. 10 παρ.1 του Ν.Δ 400/1970 οι εργαζόμενοι έχουν προνόμιο επί της ευρεθείσας ασφαλιστικής τοποθέτησης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ.
2. Σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 8 ΝΔ.400/1970 ρητά προβλέπεται ότι «Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να καταβάλει … το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογική συμμετοχή του στην ικανοποίηση των προνομιακών απαιτήσεων των εργαζομένων και στα έξοδα εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται κατά το λόγο της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κλάδου αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, προς το σύνολο της ασφαλιστικής τοποθέτησης της εταιρίας σε όλους τους κλάδους που ασκούσε.».
Ως «ασφαλιστική τοποθέτηση» θεωρούμε ότι πρέπει να νοηθεί η τελευταία σχηματισθείσα και δηλωθείσα από την εταιρία, προς την Εποπτική Αρχή, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή της 30.6.2009.
Σε συγκεκριμένους αριθμούς, με βάση τα στοιχεία της εταιρίας, που εδηλώθησαν στην Εποπτική Αρχή για την 30/6/2009, η σχηματισθείσα ασφαλιστική τοποθέτηση κλάδου αυτοκινήτων ανήρχετο σε 69.889.567,54€ (η σχετική πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό 129.225.448,28€) και η σχηματισθείσα ασφαλιστική τοποθέτηση λοιπών κλάδων ζημιών σε 57.558.534,44€ (η σχετική πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό 58.877.614,29€).
Και οι 2 ασφαλιστικές τοποθετήσεις προσδιορίζοντο σε συγκεκριμένα κατά περίπτωση περιουσιακά στοιχεία, που αναφέροντο στην δήλωση της εταιρίας προς την ΕΠΕΙΑ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω ποσά «ασφαλιστικής τοποθέτησης» είναι (ουσιαστικά) «θεωρητικά», δεδομένου ότι αφενός μεν οι πραγματικές υποχρεώσεις (αποζημιώσεις) που θα προκύψουν τελικά θα είναι σημαντικά υψηλότερες και για τα δύο (2) αποθέματα, αφετέρου δε και τα ποσά που θα προκύψουν από την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των αποθεμάτων εκτιμάται ότι είναι κατώτερα των υπολογισθέντων (ιδίως από απαξίωση συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, μειωμένη τιμή πώλησης ακινήτων κλπ). Ο έλεγχος ζημιών των λοιπών κλάδων ζημιών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά εκτιμάται ότι η σχετική πρόβλεψη θα πλησιάσει τα 100 εκατ. Ευρώ περίπου.
Σε κάθε περίπτωση υφίσταται και «ελεύθερη περιουσία» της εταιρίας, η οποία έχει ήδη δεσμευθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, ταυτόχρονα με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και θα πρέπει να προσδιορισθεί αν θα κατανεμηθεί με τον αυτό προαναφερθέντα «λόγο» (αποθέματα της 30.6.2009) ή κάποιο άλλο.
Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί αν (μετά την ανάκληση) θα προσμετρηθούν (και με ποιο τρόπο) αποθέματα που σχηματίσθηκαν από την εταιρία κατά την διάρκεια λειτουργίας της (πχ. ΑΜΔΑ, συμμετοχής αντασφαλιστών κλπ) τα οποία δεν έχουν αντικείμενο μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
3. Κατά τον λόγο που προκύπτει για τον επιμερισμό των εργαζομένων της ΑΕΑΖ θα πρέπει να επιμερισθούν και τα ποσά των αποζημιώσεων κλπ. των προαναφερθέντων 23 εργαζομένων που παρείχαν εργασία στην ΑΕΑΖ, αλλά είχαν σύμβαση εργασίας με την ΑΕΓΑ.
Σε κάθε περίπτωση η (σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου) «επιβάρυνση» είναι ιδιαίτερα περιορισμένη αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων της ΑΕΓΑ (και ιδίως αυτών νοσοκομειακής περίθαλψης).
Επισημαίνεται, ότι στο σημείο αυτό, ήτοι της επιπλέον επιβαρύνσεως του Επικουρικού Κεφαλαίου, υφίσταται διαφωνία απόψεων μεταξύ του Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, ο οποίος φρονεί ότι ο νόμος είναι σαφής ως προς το τμήμα της συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ο οποίος υποστηρίζει ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω κατά τα άνω αναφερόμενα. Μετά ταύτα και συμφώνως με τα οριζόμενα, στο άρθρο 9 της σχετικής με την ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4Α του ΝΔ 400/1970, όπως ισχύει, Υπουργικής Απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β2574/31.12.2009, η οιαδήποτε προκύψασα διαφωνία, λύεται από την ΕΠΕΙΑ, στην οποία και παραπέμπεται το ζήτημα.
Από το ποσό που θα επιβαρύνει τους λοιπούς κλάδους ζημιών θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 395.869,18€, το οποίο έχει καταβληθεί ήδη στους εργαζομένους (Απόφαση ΕΠΕΙΑ 164/27.11.2009) από την εκκαθάριση της ΑΕΑΖ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκριθεί η αποδέσμευση του υπολοίπου ποσού, ήτοι 709.903,20 €.
Το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί από τον λογαριασμό υπ’αρ. 102-03-0001096 στην ASPIS BANK , κατά το ποσό που δεν είναι δεσμευμένο στον Κλάδο Αυτοκινήτων.
ΙΙΙ.1. Τα ποσά που διαπιστώθηκε ότι οφείλονται συνολικά στους εργαζομένους της ΑΕΓΑ (χωρίς να υπολογίζονται οι προαναφερόμενοι 23 εργαζόμενοι) ανέρχονται σε 7.717.100,59€ (συμπεριλαμβάνονται μη καταβληθέντες δεδουλευμένοι μισθοί, αναλογία δώρου Χριστουγέννων, αποζημίωση απόλυσης κλπ). Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 851.574,94€ που αφορά τους εργαζόμενους που παρείχαν εργασία στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και το οποίο, όπως ανωτέρω ελέχθη θα πρέπει να επιβαρύνει την περιουσία της εταιρίας αυτής. Για το ποσό αυτό, σύμφωνα με την ρητή διάταξη του αρ. 10 παρ.1 του Ν.Δ 400/1970 οι εργαζόμενοι έχουν προνόμιο επί της ευρεθείσας ασφαλιστικής τοποθέτησης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, με εξαίρεση (των εξόδων εκκαθάρισης και) των μαθηματικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζωής.
2. Σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 8 ΝΔ.400/1970 ρητά προβλέπεται ότι «Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να καταβάλει … το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογική συμμετοχή του στην ικανοποίηση των προνομιακών απαιτήσεων των εργαζομένων και στα έξοδα εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται κατά το λόγο της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κλάδου αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, προς το σύνολο της ασφαλιστικής τοποθέτησης της εταιρίας σε όλους τους κλάδους που ασκούσε.».
Ως «ασφαλιστική τοποθέτηση θεωρούμε ότι πρέπει να νοηθεί η τελευταία σχηματισθείσα και δηλωθείσα από την εταιρία, προς την Εποπτική Αρχή, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή της 30.6.2009, στην οποία όμως δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθεί το μαθηματικό απόθεμα ασφαλίσεων ζωής. Κατ’επέκταση ο σχετικός «λόγος» συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου, θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τα συγκεκριμένα (λοιπά) αποθέματα.
Σε συγκεκριμένους αριθμούς, με βάση τα στοιχεία της εταιρίας, που εδηλώθησαν στην Εποπτική Αρχή για την 30/6/2009, η σχηματισθείσα ασφαλιστική τοποθέτηση κλάδου αυτοκινήτων ανήρχετο σε 7.037.739,05€, η σχηματισθείσα ασφαλιστική τοποθέτηση λοιπών κλάδων ζημιών ανήρχετο σε 2.836.351,36 € και η σχηματισθείσα ασφαλιστική τοποθέτηση τεχνικών αποθεμάτων κλάδου ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος) ανήρχετο σε 41.099.748 €.
Οι ασφαλιστικές τοποθετήσεις κλάδου αυτοκινήτων και λοιπών κλάδων ζημιών προσδιορίζοντο σε συγκεκριμένα κατά περίπτωση περιουσιακά στοιχεία, που αναφέροντο στην δήλωση της εταιρίας προς την ΕΠΕΙΑ. Η τοποθέτηση των τεχνικών αποθεμάτων κλάδου ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος) περιλαμβάνοντο «γενικά», κατά ποσό, στα αποθέματα του κλάδου ζωής, χωρίς να προσδιορίζονται «ειδικά» σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω ποσά «ασφαλιστικής τοποθέτησης» είναι (ουσιαστικά) «θεωρητικά», δεδομένου ότι αφενός μεν οι πραγματικές υποχρεώσεις (αποζημιώσεις) που θα προκύψουν τελικά θα είναι σημαντικά υψηλότερες και για τα τρία (3) αποθέματα, αφετέρου δε και τα ποσά που θα προκύψουν από την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των αποθεμάτων εκτιμάται ότι είναι κατώτερα των υπολογισθέντων (ιδίως από απαξίωση συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, μειωμένη τιμή πώλησης ακινήτων κλπ). Ο έλεγχος ζημιών των κλάδων αυτών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά εκτιμάται ότι η σχετική πρόβλεψη θα αυξηθεί σημαντικά.
Σε κάθε περίπτωση υφίσταται και «ελεύθερη περιουσία» της εταιρίας, η οποία έχει ήδη δεσμευθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, ταυτόχρονα με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και θα πρέπει να προσδιορισθεί αν θα κατανεμηθεί με τον αυτό προαναφερθέντα «λόγο» (αποθέματα της 30.6.2009) συμπεριλαμβανομένων και των μαθηματικών αποθεμάτων, ή κάποιο άλλο.
Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί αν (μετά την ανάκληση) θα προσμετρηθούν (και με ποιο τρόπο) αποθέματα που σχηματίσθηκαν από την εταιρία κατά την διάρκεια λειτουργίας της (πχ.ΑΜΔΑ, ΑΚΕΙ, συμμετοχής αντασφαλιστών κλπ) τα οποία δεν έχουν αντικείμενο μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
3. Σε συμπλήρωση των ανωτέρω, θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να προσθέσουμε και τα ακόλουθα :
α. Η διάθεση των ασφαλιστικών τοποθετήσεων προσδιορίζετο (συνοπτικά) ως ακολούθως :
Α. Για τον κλάδο αυτοκινήτων (ως κατάσταση αρ.1)
Β. Για τους λοιπούς κλάδους ζημιών (ως κατάσταση αρ.2)
Γ. Για τους κλάδους Ζωής (ως κατάσταση αρ.3)

Με βάση την από την από 30/6/2009 Έκθεση της ΕΠΕΙΑ η αξία των διατεθέντων σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» προσδιορίζετο ως ακολούθως :
Α. Για τον κλάδο αυτοκινήτων σε 7.037.739,05€
Β. Για τους λοιπούς κλάδους ζημιών σε 2.836.351,36€
Γ. Για τους κλάδους Ζωής σε 336.449.741,24€
Κατ’επέκταση υφίστατο έλλειμμα διάθεσης περιουσιακών στοιχείων στους κλάδους Αυτοκινήτου και κλάδου Ζωής.
Γεννάται επομένως ερώτημα πώς θα κατανεμηθεί η ελεύθερη περιουσία της εταιρίας, που θα ρευστοποιηθεί, ήτοι αν θα κατανεμηθεί συμμέτρως ή εάν θα προχωρεί στην συμπλήρωση των ελλειπών ασφαλιστικών τοποθετήσεων.
4. Ειδικά ως προς τα αποθέματα του κλάδου ζωής.
Το σύνολο των τεχνικών αποθεμάτων του κλάδου ζωής στις 30/6/2009, ανερχόταν σε 535.388.211ευρώ.Το σύνολο των μαθηματικών αποθεμάτων, στην ίδια χρονική στιγμή, ανερχόταν σε 494.288.462ευρώ. Άρα, το σύνολο των αποθεμάτων στα οποία ασκείται το προνόμιο, προκύπτει από την διαφορά των ανωτέρω ποσών η οποία ανέρχεται σε 41.099.748 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το 7,68% του συνόλου των τεχνικών αποθεμάτων.
Η ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου Ζωής, ανέρχεται σε 336.449.741,24 Ευρώ.

Κατ’ επέκταση και εφόσον εφαρμοσθεί και στο ποσό αυτό η αρχή του σύμμετρου (αναλογικού) υπολογισμού, η αξία των διατεθέντων σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων, για το συγκεκριμένο απόθεμα, τεχνικών αποθεμάτων κλάδου ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος), αυτό ανήρχετο σε 25.839.340,13€.
(Προκειμένου να διαπιστωθεί το εσφαλμένο των υπολογισμών της εταιρίας, θα πρέπει εν προκειμένω να επισημανθεί ότι η εκ του ανωτέρω ποσού πρόβλεψη για ζημιές νοσοκομειακής περίθαλψης ανήρχετο σε 8.000.000,00.€, ενώ ήδη εκτιμάται σε 22.000.000).

Εκτιμούμε επομένως ότι το προνόμιο των εργαζομένων (όποιο κρίνετε, ως ποσό, ότι αφορά την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, με βάση την διαφοροποίηση των πράγματι παρεχόντων υπηρεσία σε αυτή, όπως ανωτέρω αναφέρεται), θα πρέπει να υπολογισθεί (αναλογικά) στα συγκεκριμένα ποσά ήτοι :
Α. Για τον κλάδο αυτοκινήτων σε 7.037.739,05€
Β. Για τους λοιπούς κλάδους ζημιών σε 2.836.351,36€
Γ. Για τους κλάδους Ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος) σε 25.839.340,13€
{Σύνολο 35.713.430,54€}

Ως εκ των ανωτέρω, το ποσοστό που αναλογεί στο ανωτέρω αναφερθέν ποσό που αφορά το προνόμιο των εργαζομένων κατανέμεται ως εξής:
Α. Για τον κλάδο αυτοκινήτων σε 19,71% [1.520.742,74 Ε]
Β. Για τους λοιπούς κλάδους ζημιών σε 7,94% [612.890,12€]
Γ. Για τους κλάδους Ζωής (εκτός μαθηματικού αποθέματος) σε 72,35% [5.583.467,73Ε].
Από τα ανωτέρω ποσά (και με την ρητή επιφύλαξη ότι θα προσδιορισθεί με Απόφαση σας ο τρόπος υπολογισμού και τα στοιχεία αυτού) το ποσό των 6.196.357,85€ θα επιβαρύνει την περιουσία της υπό εκκαθάριση ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, το δε ποσό των 1.520.742,74€ θα επιβαρύνει το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Σημειώνεται και εδώ, ότι, υφίσταται η ίδια διαφωνία απόψεων μεταξύ του Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, ο οποίος φρονεί ότι ο νόμος είναι σαφής ως προς το τμήμα της συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου και του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ο οποίος υποστηρίζει ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω κατά τα άνω αναφερόμενα. Μετά ταύτα και συμφώνως με τα οριζόμενα, στο άρθρο 9 της σχετικής με την ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4Α του ΝΔ 400/1970, όπως ισχύει, Υπουργικής Απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β2574/31.12.2009, η οιαδήποτε προκύψασα διαφωνία, λύεται από την ΕΠΕΙΑ, στην οποία και παραπέμπεται το ζήτημα.
Επισημαίνουμε ότι με βάση την Συνεδρίαση 166/4ο/3.12.2009 του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ εγκρίθηκε αποδέσμευση ποσού ύψους 1.326.414,89 € για την καταβολή ποσού, έναντι του τελικού οφειλομένου ποσού από απαίτηση από σχέση εξαρτημένης εργασίας (δεδουλευμένα μηνών Ιουλίου-Αυγούστου 2009 και Επ. Αδείας 2009,) για την ικανοποίηση του προνομίου των πρώην εργαζομένων της εταιρίας (εκτός των προσώπων που ασκούσαν διοίκηση) και διαχείριση. Το ποσό, σύμφωνα με την Απόφαση σας, θα προέκυπτε από την αποδέσμευση των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων.

1. INTERNATIONAL Α/Κ ΕΙΣ. ΥΠ., 1.719,17 μερίδια (λοιποί κλάδοι ζημιών)
2. Αρ. Λογ/σμού Νο: 102-03-0000898, ποσό ύψους 3.156,14 (λοιποί κλάδοι ζημιών)
3. Άλλες χρηματικές εισροές που αφορούν τους λοιπούς κλάδους ζημιών, ποσό ύψους € 208,00
4. Α/Κ ΑΑΑΒ ΕΠΙΛ. ΜΤΧ. ΕΣ/ΚΟΥ, για ποσό ύψους 459.994,98 (κλάδος ζωής)
5. BANK OF ATTICA, XS0215582148 24/03/05-24/03/15, ποσό ύψους 281.300,00 (κλάδος ζωής).
6. Αρ. Λογ/σμού Νο: 102-03-0000898, ποσό ύψους 538.695,39 (κλάδος ζωής).

Από την αποδέσμευση των ως άνω στοιχείων τελικώς, το προκύψαν ποσό, το οποίο και αποδεσμεύθηκε, ανήλθε στο ποσό των 1.315.270,55€, εκ του οποίου πάλι διετέθη για τον άνω σκοπό ποσό 1.028.296,98€
Λαμβανομένης υπ’όψιν της περιορισμένης δυνατότητας (λόγω έλλειψης της άμεσης δυνατότητας ρευστοποίησης αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων) άμεσης καταβολής των ποσών για ικανοποίηση του προνομίου των εργαζομένων και υπό την προϋπόθεση πάντοτε της ποσοστιαίας αναλογικής συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου και της αντίστοιχης δυνατότητός του για καταβολή, είναι σκόπιμο να καταβληθεί σε αυτούς ποσό (έναντι) ήτοι :
1)ποσό 1.040.727,29 €, ως εξόφληση δεδουλευμένων μισθών 9/2009-Δ.Χ 2009 (σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ποσό, αφορά μικτές αποδοχές)
2)ποσό 2.279.918,72€, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μέχρι 10.000 ευρώ για ένα έκαστο των εργαζομένων.
Με το ποσό αυτό εξοφλούνται πλήρως οι απαιτήσεις εκ της αποζημιώσεως 191 εργαζομένων. Καταβάλλεται δε μέρος της οφειλομένης αποζημιώσεως για 128 εργαζόμενους (οι οποίοι δικαιούνται ποσό μέχρι 60.000€) και τέλος απομένει να καταβληθεί το υπόλοιπο για 17 εργαζομένους (οι οποίοι δικαιούνται ποσό μέχρι 196.000€).
Το σχετικό ποσό μπορεί να αναληφθεί από τον λογαριασμό 102 03 0000898
Ο λογαριασμός αυτός αποτελεί ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου ζωής εν γένει.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: