Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Αρ.Ρρωτ.: Α4-587
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η Ε΢ΩΣ. ΕΜΠΟΡΙΟΤ
Δ/Ν΢Η ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΑΓΟ΢ΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Α΢. 4
Δ/Ν΢Η ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ.ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
& ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ρ΢ΟΣ Αποδζκτεσ Ρίνακα Διανομισ
------------------------------------------ Α.Δ 7/09
Ταχ.Δ/νςθ: Ρλ.Κάνιγγοσ, Ακινα
Τ.Κ.: 10181
Τθλ.: 2103820919/2103893142
2103893398/2103893510
-------------------------------------------
ΘΕΜΑ: «Yποβολι τιμοκαταλόγων από τα κάκε είδουσ φροντιςτιρια, ιδιωτικά ινςτιτοφτα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν και ιδιωτικοφσ βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ και τροποποίθςθ του άρκρου 2 τθσ ΑΔ 3/2010»
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Τον Ν.1558/85 « Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα » ( ΦΕΚ 137/Α/1985),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το Ρ.Δ 63/05 « Κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» ( ΦΕΚ 98/Α/2005 ).
3. Το Ρ.Δ 397/88 « Οργανιςμόσ του Υπουργείου Εμπορίου »( ΦΕΚ
185/Α/1988 ),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Το Ν.Δ. 96/73, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.784/78, το Ν.1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/29.9.1991), το Ν.1969/91 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991), το Ν.2992/02 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν.3408/05 (ΦΕΚ 272/Α/4.11.05), το Ν.3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το Ν.3790/09 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), N.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010) και το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53A/31.03.2010).
5. Το Ν.Δ 136/46 « Ρερί Αγορανομικοφ Κϊδικα » (ΦΕΚ 298/Α/1946), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 1
αυτοφ.
6. Το Ρ.Δ 185/09 « Αναςφςταςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν με τα Υπουργεία Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και μετονομαςία του ςε Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, μετατροπι του Υπουργείου
Μακεδονίασ-Θράκθσ ςε Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ-Θράκθσ και υπαγωγι ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μακεδονίασ-Θράκθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ » ( ΦΕΚ 213/Α/2009 ).
7. Το Ρ.Δ 187/09 « Διοριςμόσ Υπουργϊν και Υφυπουργϊν »(ΦΕΚ
214/Α/2009 )
8. Το Ρ.Δ 189/09 « Κακοριςμόσ και κατανομι αρμοδιοτιτων των Υπουργείων »
( ΦΕΚ 221/Α/2009 )
9. Τθν Α.Δ 7/09 « Τροποποίθςθ και νζα κωδικοποίθςθ Αγορανομικϊν
Διατάξεων, εκδοκειςϊν μζχρι και 14-5-09 » (ΦΕΚ 1388/Β/2009) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
10. Τθν ανάγκθ λιψθσ μζτρων για τθν παρακολοφκθςθ και εξζλιξθ των τιμϊν των παρεχομζνων υπθρεςιϊν από οριςμζνα εκπαιδευτιρια, με γνϊμονα πάντα τθν διαςφάλιςθ και προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, λαμβανομζνου υπόψθ και του γεγονότοσ ότι οι διαμορφοφμενεσ ανωτζρω τιμζσ επθρεάηουν τον Τιμαρικμικό Δείκτθ.
11. Τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ οριςμζνων άρκρων τθσ Α.Δ.7/09 που αφοροφν τα φάρμακα, ςτα πλαίςια τθσ ομαλισ εμπορίασ-διακίνθςθσ-διάκεςθσ του είδουσ και ςυγκεκριμζνα τθσ ΑΔ 3/2010.
12. Το γεγονόσ ότι από τισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ.
Αποφασίζουμε
ΑΡΘΡΟ 1
Τα κάκε είδουσ Φροντιςτιρια, Ιδιωτικά Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν, Ιδιωτικοί Βρεφονθπιακοί και Ραιδικοί Στακμοί υποχρεοφνται να κατακζτουν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ Δ/νςθ Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν και Τιμολθψιϊν τθσ ΥΡ.Ε.Α τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου (email: ftsirog@e-prices.gr ) το αργότερο μζχρι τθν 31θ Μαΐου εκάςτου ζτουσ τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: