Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

" Ενημέρωση σχετ με το υπό σύσταση Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής"

Επειδή πολλοί καταναλωτές ακούν για εγγυητικό κεφάλαιο ζωής και ιδιαίτερα οι ασφαλισμένοι των Εταιρειών "Ασπίς Πρόνοια και Comercial value " των οποίων οι άδειες...
έχουν ανακληθεί και επειδή πολλοί έχουν την αγωνία (για τα συμβόλαια που ανακλήθηκαν των υπό λόγο Εταιρειών), να επαληθεύσουν μέσω της ηλεκτρονικής λίστας που έχει αναρτήσει στην σελίδα της η ΕΠΕΙΑ, και ρωτούν, ποιο είναι το μέλλον για τις εξαγγελθείσες απαιτήσεις από τους θιγομένους ασφαλιζόμενου,ς η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, το υπό σύσταση Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, είναι Ν.Π.Ι.Δ, και τελεί σύμφωνα με την Νομοθεσία υπό την εποπτεία της ΤτΕ.Παρεμβαίνει με διττό τρόπο , σε περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου ζωής, κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της, για παράβαση νόμου. Υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από συμβάσεις ασφάλισης ζωής και με την ιδιότητα αυτή, "του ειδικού εκκαθαριστή" προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εάν τούτο καταστεί ανέφικτο, τότε προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών. Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής ,για τις παροχές στη λήξη ή στις εξαγορές και τις 60.000 ευρώ στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας. Οι αποζημιώσεις αυτές δεν καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία, αν και ασφαλιζόμενα, θεωρούνται ως εν δυνάμει συμμετέχοντα στην κακή διαχείριση που προκάλεσε την πτώχευση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης. Η διαδικασία μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες χρονικούς και ποιοτικούς καθοριζόμενους από τον ίδιο νόμο. Όσον αφορά στο ρόλο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ως "εκκαθαριστού", οι αρμοδιότητες του προσομοιάζουν με τις αρμοδιότητες του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων. Το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της εταιρίας, συνεχίζει εκκρεμείς δίκες, διαχειρίζεται την περιουσία της σχετικής ασφαλιστικής τοποθέτησης (ζωής, ασφαλίσεων συνδεδεμένων με επενδύσεις και διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και πρόνοιας) την εκποιεί και ικανοποιεί συμμέτρως τους δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής. Με ρητή διάταξη του νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές νοσοκομειακές καλύψεις. Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες ζωής που έχουν έδρα στην Ελλάδα, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών και τα υποκαταστήματα Κ.Μ. της Ε.Ε. καθώς και οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται με Ε.Π.Υ. εφόσον δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχο εγγυητικό μηχανισμό στη χώρα καταγωγής τους. Μοναδικοί πόροι χρηματοδότησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλιζόμενοι πελάτες αυτών, οι οποίοι συμμετέχουν κατά 50% έκαστος στην καταβολή εισφοράς που υπολογίζεται επί των ετήσιων ακαθάριστων καταχωρημένων ασφαλίστρων κλάδου ζωής. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται με απόφαση της ΤτΕ και μπορεί να φθάσει μέχρι το 1,5% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η Συνέλευση των Μελών και η 5μελής Διαχειριστική Επιτροπή αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου ορίζεται από την ΤτΕ, ενώ τα λοιπά τέσσερα μέλη εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών. Λύση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι δυνατή μόνο με νόμο, ο οποίος θα καθορίσει τα της εκκαθάρισης και διανομής της περιουσίας αυτού. Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει ότι το υπό σύσταση Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, θεωρήθηκε απαραίτητη η σύσταση του, για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, θα παίξει τον ρόλο "του ειδικού εκκαθαριστή" μελλοντικά σε περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου . ΄Οσο αφορά για το πρόβλημα που έχει ανακύψει για τις Εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMERCIAL VALUE τα αποτελέσματα της εκκαθάριση τους αναμένονται το έτος 2011 από τους διορισθέντες από το Υπουργείο Οικονομικών επόπτες εκκαθαριστές Ι.Παντελίδη και Κων/νο Βλαχογιάννη, ωστόσο σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ από την μέχρι σήμερα εποπτεύουσα Αρχή ΕΠΕΙΑ, οι ασφαλισμένοι που διεκδικούν απαιτήσεις δεν θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΠΕΙΑ αλλά στις μέχρι χθες ασφαλιστικές εταιρείες.Για περισσότερη ενημέρωση κάθε ασφαλισμένος μπορεί να ενημερώνεται από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στο τηλ.2821092666.

Η Πρόεδρος
Της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: