Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκει η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτό δημοσιοποίησε σχετική εγκύκλιο του γενικού διευθυντή της ΕΠΕΙΑ κ. Γιάννη Βάση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, με την οποία ζητά την κατάθεση σχετικού καταλόγου μαζί με το μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης και Ελεύθερης Περιουσίας.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Θέμα: Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/3.8.2010)

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο προβλέπονται τα ακόλουθα:
«1. Στο άρθρο 43η του κ.ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37Α’) προστίθεται παράγραφος 6α ως εξής:
«6.α. Ειδικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα μη παράγωγα μέσα που διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι οι ταμειακές ροές που απορρέουν από αυτά δε θα ανακτηθούν στο σύνολό τους.»

2.Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6του ν.μ. 400/1970 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με απόφαση της εποπτικής αρχής, επιτρέπεται ο υπολογισμός των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ως στοιχείου περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης να γίνεται με βάση την αξία κτήσης τους. Η διαφορά που τυχόν προκύπτει μεταξύ αξίας κτήσης και ονομαστικής αξίας για όσο χρονικό διάστημα εναπομένει ως τη λήξη τους επιμερίζεται σε ετήσια βάση, είτε ως απόσβεση, εάν είναι αρνητική, είτε ως υπεραξία, εάν είναι θετική. Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της ως άνω ρύθμισης, με δυνατότητα παράτασής της για όσο χρόνο υφίστανται οι εξαιρετικές καταστάσεις που την επέβαλαν. Ειδικά για τις χρήσεις 2009 και 2010 επιτρέπεται ο υπολογισμός των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου όπως ορίζεται παραπάνω, χωρίς την έκδοση ειδικής απόφασης της εποπτικής αρχής».

Σε συνέχεια της ως άνω ρύθμισης, παρακαλείσθε ταυτόχρονα με την υποβολή του Μητρώου Ασφαλιστικής Τοποθέτησης και Ελεύθερης Περιουσίας και με αρχική ημερομηνία αναφορά την 30.9.2010, να μας αποστέλλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και σε φυσικό αρχείο, τη συνημμένη κατάσταση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου του χαρτοφυλακίου σας:

Ασφαλιστική Επιχείρηση:
Ημερομηνία Αναφοράς:

ΚΛΑΔΟΣ      ISIN      ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ            
ΤΙΜΗ
ΚΤΗΣΗΣ         
ΑΝΤΙΤΙΜΟ
ΚΤΗΣΗΣ        
ΑΝΤΙΤΙΜΟ
ΚΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑ
ΑΠΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ          
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
0,00
0,00

(sum) (sum)ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
(Σ=Σωρευτική)
(Γ=Γραμμική)     
ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ
ΔΕΚ
2009          
ΑΞΙΑ
ΜΕ
ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ
ΔΕΚ         
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΙΜΗ              
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ             
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
0,00 0,00

0,00 0,00

(sum) (sum)
(sum)

(1)    Ζωής-Ζημιές-Αστική Ευθύνη-DAF-Ελεύθερη Περιουσία
(2)    ISIN: Κωδικό Ομολόγου Ελληνικού (GR…..)
(3)    Ο.Α.: Ονομαστική Αξία
(4)    Ημερομηνία κτήσης
(5)    Τιμή Κτήσης
(6)    Αντίτιμο Κτήσης=(3)*(5)/100
(7)    Αντίτιμο Κτήσης μετά από αποσβέσεις
(8)    Μέθοδος απόσβεσης: Σωρευτική (Σ) ή Γραμμική (Γ)
(9)    Μέση Τιμή Δεκεμβρίου 2009 (για τα Μητρώα Χρήσης 2010)
Μέση Τιμή Δεκεμβρίου2010 (για τα Μητρώα Χρήσης 2011)
(10)    Αξία με μέση Τιμή Δεκεμβρίου=(3)*(8)/100
(11)    Τρέχουσα Τιμή: Τιμή της ημερομηνία αναφοράς του Μητρώου
(12)    Τρέχουσα Αξία: (3)*(10)/100
(13)    Λογιστικοποίηση: είτε (13)=(7) για όσους τίτλους εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 21 παραγρ.1 και διακρατούνται μέχρι τη λήξη/είτε (13)=0 για όσους τίτλους δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση


Ο Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Βάσσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: