Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA
DIGI RETAIL & DIGI CONTENT


Εκ μέρους του γραφείου Μελετών-Συμβούλων επιχειρήσεων “ΙΝΜΕΚΟΕ” σας ενημερώνουμε για τα επιδοτούμενα προγράμματα: 1) digi retail που αφορά την προώθηση του λιανικού εμπορίου μέσω πληροφορικών εργαλείων του internet , e-shop, ψηφιακό περιεχόμενο κτλ. και 2) digi content ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ψηφιακού περιεχομένου και εργαλείων προβολής μέσω internet. Που αφορά τις εκδοτικές εταιρείες.

Τα προγράμματα μετά από μικρή καθυστέρηση ξεκινάνε άμεσα από τις ψηφιακές ενισχύσεις του Υπουργείου Οικονομικών και θα αξιολογηθούν με  σειρά προτεραιότητας από την διαχειριστική αρχή.
Για  την πληρέστερη ενημέρωσή σας , σας αποστέλλουμε τις βασικές προϋπόθεσεις των προγραμμάτων

Ειδικότερα

1. Δικαιούχοι ανα πρόγραμα

·   Το DIGI-Retail αφορά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου οι οποίες χρειάζονται συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για πωλήσεις και διαφήμιση.

·   Το DIGI-Content αφορά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πάροχοι υπηρεσιών περιεχομένου (εταιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκδότες, διαφημιστικές εταιρίες, κ.λπ.) και ΜΜΕ που θέλουν να αναπτύξουν περιεχόμενο ψηφιακής προβολής / διαφήμισης, κλπ.


Το ανώτερο ποσοστό της επιδότησης κάθε επιχείρησης είναι 60% επί του προϋπολογισμού. Αφορά επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 80,000€ λιανικού εμπορίου. http://www.digi-retail.com/el/howmuchisitfunded.html


2. Οι επιλέξιμες ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες προς χρηματοδότηση και το πρόγραμμα   είναι:

·   Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης υποβολής-διαχείρισης
·   Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (software & hardware) – Εκπαίδευση διαχειριστών/χρηστών
·   Ενέργειες ηλεκτρονικής προώθησης – προβολής
·   Ενέργειες υποστήριξης λειτουργίας της επένδυσης

3. Επιλέξιμες δαπάνες και οι ανάγκες των επιχειρήσεων που καλύπτονται

1. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει της ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την εισαγωγή / αναβάθμιση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο του λιανεμπορίου. Πιο συγκεκριμένα αφορά:

·   Την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων αναφορικά με συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης πωλήσεων/ πελατών, ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες - συνεργάτες και συστήματα ePOS.
·   Την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.
·   Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ οργάνωσης ‘Ψηφιακής Επιχείρησης’.
·   Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ σε συστήματα/υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνεργασίας.
·   Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

Χρηματοδότηση της δράσης digi

Η δράση εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η δράση ενισχύει ελληνικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί Πόροι) και υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
• Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
• Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου.
• H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
• Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 και 3 της ΥΑ 34704/ΕΥΣ5629 (ΦΕΚ 1418/Β/15 Ιουλίου 2009)). Η Επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση αν κατέστη προβληματική μετά την 1η Ιουλίου 2008, συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
• H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.


Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται

Κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων ενεργειών (ενδεικτικά, με παράθεση και των αγγλικών όρων προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων):

i. E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

- Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
- Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ
- Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
- Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
- Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
- Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
- Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
- Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
- Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.

ii. Ε(2): Εξωστρέφεια προώθηση διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

- Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
- Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
- Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
- Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
- Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου
- Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
- Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιμήσεις
- Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
- Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons).

Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη δράση.
Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση.
κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση των ενεργειών που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο της δράσης, με τις υπάρχουσες διαδικασίες και τα συστήματα της επιχείρησης.

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108226562 και e-mail anadrash@otenet.gr και inmekoe@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: